BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus „Volungės“ progimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms užimti

Darbo vieta – Alytaus „Volungės“ progimnazija.
Pareigybės pavadinimas – istorijos mokytojas. 
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d. 
Darbo krūvis – 24,0 valandos per savaitę (1 etatas – 36,0 val./sav.).
Darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas (nuo 0,9294 iki 1,3053) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2 priedo I skyriaus 1 punktu, atsižvelgiant į mokytojo kvalifikacinę kategoriją ir pedagoginį darbo stažą.

Darbo pobūdis:
1. Užtikrina kokybišką ugdymą, atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus ir polinkius, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir skatina pasitikėjimą savo gebėjimais. Pagal progimnazijos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti; 
2. Vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:
2.1. planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikiant mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdant gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); 
2.2. tobulina profesinę kvalifikaciją.
3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas progimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo kitus progimnazijos vadovų pavedimus ir progimnazijos tarybos nutarimus:
3.1. dalyvauja progimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose;
3.2. dalyvauja atvirų durų dienose;
3.3. analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą, ją aptaria dėstančių mokytojų susirinkimuose;
3.4. suderinęs su progimnazijos direktoriumi, vykdo kitą ugdomąją veiklą;
3.5. vadovauja klasei (mokytojui pageidaujant ir suderinus su progimnazijos direktoriumi);
3.6. vykdo kitus progimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja su progimnazijos veikla susijusiose laikinose darbo grupėse ir pan.).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą. 
 2. Turėti istorijos mokytojo/pedagogo kvalifikaciją.
 3. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso.
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.
 5. Gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu ir būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms.
 6. Būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties kaip 60 valandų kursą). 
 7. Taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  
 8. Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę.
 9. Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą.
 10. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį.
 11. Gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką.
 12. Privalumas (netaikoma užsienio kalbos mokytojams) – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Alytaus „Volungės“ progimnazijos raštinėje (Alytus, Volungės g. 2) iki 2024 m. birželio 4 d. (įskaitytinai) nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos elektroniniu paštu [email protected]  su nuoroda „Istorijos mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Pokalbis vyks 2024 m. birželio 6 d. 14.00 val. direktoriaus kabinete Nr. 115. 

Telefonas pasiteirauti: +370 614 10 543, el. p. [email protected]
Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktorė Rimvyda Ališauskienė

Prašymas


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-22