BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus Šaltinių progimnazijos pretendento atranka vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užimti

Skelbiama atranka Alytaus Šaltinių progimnazijos (biudžetinė įstaiga, Lauko g. 23, LT-62338 Alytus, tel. +370 655 15 372,  el. p. [email protected]; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056390) vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užimti.

Vokiečių kalbos mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 0,9294 iki 1,3053 (baziniais dydžiais) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir darbo krūvio).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis.
Darbo krūvis – 10 pamokų per savaitę.
Darbo pradžia – nuo 2024 m. rugpjūčio 26 d.

Darbo pobūdis: 

1. užtikrina kokybišką ugdymą, atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus ir polinkius, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir skatina pasitikėjimą savo gebėjimais. Pagal progimnazijos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti; 

2. vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:
2.1. planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikiant mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdant gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); 
2.2. tobulina profesinę kvalifikaciją;

3. planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas progimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, laiku tvarko savo veiklos dokumentus;
3.1. dalyvauja progimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose;
3.2. dalyvauja atvirų durų dienose;
3.3. analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą, ją aptaria dėstančių mokytojų susirinkimuose;
3.4. suderinęs su progimnazijos direktoriumi, vykdo kitą ugdomąją veiklą;
3.5. vadovauja klasei (mokytojui pageidaujant ir suderinus su progimnazijos direktoriumi);
3.6. vykdo kitus progimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja su progimnazijos veikla susijusiose laikinose darbo grupėse ir pan.) ir progimnazijos tarybos nutarimus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą; 
2. turėti vokiečių kalbos mokytojo ir pedagogo kvalifikaciją;
3. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
5. gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu ir būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
6. būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties kaip 60 valandų kursą); 
7. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;  
8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;
9. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą;
10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
11. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką.

Pretendentas privalo pateikti: 

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2024 m. birželio 21 d. 15.00 val. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus Šaltinių progimnazijos raštinė, Lauko g. 23, LT-62338 Alytus, el. pašto adresu: [email protected]. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir, sutikrinus juos su kopijomis, grąžinami. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos vietą bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atranka vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užimti vyks 2024 m. birželio 25 d. 12.00 val. 

Apie atranką galima pasiteirauti tel. +307 655 15 372.


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-07