BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus Likiškėlių progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Alytaus Likiškėlių progimnazija (įstaigos kodas 191056814, Likiškėlių g. 12, 63162 Alytus) skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo  pareigoms 2024-2025 m. m.


Pareigybės pavadinimas – pradinio ugdymo mokytojas.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 2 d. 
Atrankos būdas – pokalbis.
Darbo užmokestis: Darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas (nuo 0,9294 iki 1,3053)  nustatomas pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 Nr. XIII-198 įstatymą (2 priedas). 

Pretendentas privalo pateikti: 

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3.  Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 7. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus (jeigu turi profesinio stažo);
 8. Rekomenduojama pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

Dokumentų laukiame iki 2024 m. birželio 26 d. Juos pateikti galima: atnešti į Likiškėlių progimnazijos raštinę, Likiškėlių g. 12, Alytus, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su antrašte „Pradinio ugdymo mokytojo atrankai”. Telefonas 0 315 75 712. Išsamią informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. 0 315 75 715. Pokalbiui kviesime tik atrinktus kandidatus (datą ir laiką pranešime).

Kvalifikaciniai reikalavimai: 

 1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą;
 2. turėti pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją;
 3. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, progimnazijos nuostatus, progimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
 5. gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu ir būti išklausęs kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 6. būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties kaip 60 valandų kursą); 
 7. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;  
 8. pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;
 9. turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą;
 10. gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
 11. gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką;
 12. privalumas (netaikoma užsienio kalbos mokytojams) – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių;

Darbo pobūdis: 

1.    užtikrina kokybišką ugdymą, atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus ir polinkius, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir skatina pasitikėjimą savo gebėjimais. Pagal progimnazijos ugdymo planą ir pamokų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti; 
2.    vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:
2.1.    planuoja ugdymo procesą, ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą ir individualizuotas užduotis, suteikiant mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdant gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir per elektroninį dienyną informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus); 
2.2.    tobulina profesinę kvalifikaciją;
3.     planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas progimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai, dalyvauja progimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo kitus progimnazijos vadovų pavedimus ir progimnazijos tarybos nutarimus:
3.1.     dalyvauja progimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, metodinės grupės susirinkimuose;
3.2.     dalyvauja atvirų durų dienose;
3.3.     analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą, ją aptaria dėstančių mokytojų susirinkimuose;
3.4.     suderinęs su progimnazijos direktoriumi, vykdo kitą ugdomąją veiklą;
3.5.     vadovauja klasei (mokytojui pageidaujant ir suderinus su progimnazijos direktoriumi);
3.6.    vykdo kitus progimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja su progimnazijos veikla susijusiose laikinose darbo grupėse ir kt.).


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-14