Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Ona Balevičiūtė, Administracijos direktorė

section Kontaktai

Tarybos ir mero sekretoriatas
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Dalia Jezukevičienė (8 315) 55109
mob. tel. 8 698 19 012
[email protected] 304
Goda Prapuolenytė-Leonavičienė (8 315) 55 108
[email protected] 209
Tomas Būdelis (8 315) 55 108
[email protected] 216
Gintaras Rakaitis (8 315) 55 108
[email protected] 216
Agnė Mankevičiūtė (8 315) 55 108
mob. tel. 8 628 70942
[email protected] 209
Raimonda Šimanskaitė (8 315) 55 105
mob. tel. 8 618 66021
[email protected] 204
Livita Bieliauskienė (8 315) 55 104
mob. tel. 8 624 53 847
[email protected] 305
Neringa Maldonienė (8 315) 55 147
mob. tel. 8 616 21355
[email protected] 324
Aistė Kuniejienė (8 315) 55 104
mob. tel. 8 682 85986
[email protected] 305
Jurgita Masionienė (8 315) 55 104
mob. tel. 8 693 32 672
[email protected] 305

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) tikslą, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.
 2. Sekretoriatą steigia Alytaus miesto savivaldybės mero (toliau – Meras) siūlymu Alytaus miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Sekretoriatas tiesiogiai pavaldus ir už savo veiklą atskaitingas Merui.
 3. Sekretoriatas nėra juridinis asmuo.
 4. Sekretoriato finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija).
 5. Sekretoriato nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Meras savo potvarkiu.
 6. Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Tarybos veiklos reglamentu, Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir kitais teisės aktais.
 7. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarką nustato Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai.
 8. Sekretoriatas turi dokumentų blankus ir antspaudą su pavadinimu „Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas".

II. SEKRETORIATO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Sekretoriato tikslas – aptarnauti tarybos posėdžius, komitetus ir merą, rengti tarybos sprendimų projektus, nagrinėti ir teikti išvadas dėl tarybos sprendimų projektų.
 2. Svarbiausias Sekretoriato uždavinys – padėti Tarybai ir Merui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.
 3. Sekretoriatas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. padeda ir pataria Merui planuojant Tarybos veiklą;
  2. padeda Merui pasiruošti tarybos posėdžiams ir pirmininkavimui juose;
  3. rengia Tarybos ir Mero darbo organizavimui reikalingus Tarybos sprendimų projektus, pristato juos Tarybos ir jos komitetų posėdžiuose;
  4. rengia Mero potvarkių projektus, juos derina;
  5. organizuoja tarybos, tarybos kolegijos, tarybos koalicijos, komitetų, frakcijų seniūnų sueigos, komisijų, darbo grupių posėdžius, mero rengiamus pasitarimus, sudaro jų darbotvarkes, įformina protokolus ir kitus dokumentus;
  6. registruoja Tarybos sprendimų projektus, įstatymų, Tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbia juos kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto tinklalapyje, registruoja bei viešina dokumentų bei teisės aktų projektus;
  7. redaguoja savivaldybės Tarybos sprendimų projektus, jeigu svarstant šiuos projektus buvo pateikta pastabų, papildymų ar pakeitimų;
  8. registruoja Tarybos sprendimus, įstatymų, Tarybos veiklos reglamento ar įstaigos vidaus nustatyta tvarka skelbia juos kompiuterizuotose dokumentų valdymo sistemose ir savivaldybės interneto tinklalapyje, registruoja bei viešina dokumentus bei teisės aktus;
  9. informuoja bendruomenę apie priimtus Tarybos sprendimus ir Mero potvarkius;
  10. teikia tarybos, tarybos kolegijos, tarybos koalicijos, komitetų, frakcijų seniūnų sueigos, komisijų, darbo grupių posėdžių, mero rengiamų pasitarimų nariams posėdžių medžiagą, registruoja dalyvaujančius tarybos narius ir svečius;
  11. teikia Tarybos nariams informaciją apie Tarybos sprendimų projektų rengimo procedūrą;
  12. teikia tarnybinę pagalbą savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, atstovams ir darbuotojams dėl Tarybos sprendimų projektų rengimo procedūros organizavimo;
  13. talpina protokolų išrašus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, adresuoja juos atitinkamai Merui  arba administracijos direktoriui rezoliucijai;
  14. priima ir registruoja Tarybos narių, frakcijų paklausimus ir pareiškimus ir perduoda juos adresatams;
  15. teikia informaciją Tarybos komitetams apie Tarybos sprendimų, mero potvarkių vykdymą, tarybos kolegijos, Tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių nutarimų įgyvendinimą; 
  16. nustatyta tvarka tvirtina ir teikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje, atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms priimtų tarybos sprendimų, tarybos kolegijos, tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžių protokolų nuorašus, išrašus, kopijas;
  17. skelbia informaciją apie šaukiamus Tarybos posėdžius viešojo informavimo priemonėse ir savivaldybės interneto tinklalapyje;
  18. skelbia informaciją apie Tarybos balsavimo rezultatus, Tarybos narių išlaidas, susijusias su Tarybos nario veika, Tarybos narių posėdžių lankomumą savivaldybės interneto tinklalapyje;
  19. tvarko tarybos narių, mero, mero pavaduotojų, sekretoriato darbo laiko apskaitą ir laiku pateikia ją Buhalterinės apskaitos skyriui;
  20. priima ir patikrina Tarybos narių ataskaitas dėl išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla;
  21. registruoja Tarybos nario atsiskaitymo rinkėjams faktą ir priima sąskaitas-faktūras iš žiniasklaidos priemonių už Tarybos narių ataskaitas apmokėjimui;
  22. registruoja Tarybos narių visuomeninius padėjėjus, parengia ir išduoda jiems pažymėjimus;
  23. sudaro Sekretoriato dokumentacijos planus;
  24. tvarko Sekretoriato veiklos dokumentus, užtikrina Sekretoriato dokumentų apskaitą, saugojimą, naudojimą, perdavimą į archyvą ir teikia informaciją, susijusią su Sekretoriate saugomais dokumentais;
  25. Mero pavedimu nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus ir kitus dokumentus;
  26. teikia Merui pasiūlymus Tarybos darbo gerinimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo, viešojo administravimo, vietos savivaldos ir kitais Alytaus miesto valdymo klausimais;
  27. Mero pavedimu pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Alytaus miesto savivaldybei kitose įstaigose ir organizacijose bei užsienyje;
  28. Mero pavedimu dirba komisijose, darbo grupėse;
  29. atlieka kitus Mero pavedimus, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III. SEKRETORIATO TEISĖS

 1. Sekretoriatas turi šias teises:
  1. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus Sekretoriato funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
  2. gauti technines, transporto ir kitas Sekretoriato darbui reikalingas priemones ir finansinį aprūpinimą;
  3. teikti pasiūlymus dėl Sekretoriato darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;
  4. teikti Merui pasiūlymus dėl Sekretoriato darbo organizavimo gerinimo;
  5. organizuoti posėdžius Sekretoriato veiklos klausimais;
  6. dalyvauti Administracijos direktoriaus (jo pavaduotojų) organizuojamuose posėdžiuose, kai svarstomi Sekretoriato kompetencijai priskirti klausimai, ir pareikšti pastabų, pateikti pasiūlymų, paaiškinimų;
  7. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

IV. SEKRETORIATO DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Sekretoriatui vadovauja Meras.
 2. Sekretoriato darbą planuoja ir organizuoja Sekretoriato vadovas, vadovaudamasis šiais nuostatais. Sekretoriato vadovą įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Meras.
 3. Sekretoriato politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, karjeros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka į pareigas (darbą) priima ir iš jų (jo) atleidžia Meras.
 4. Sekretoriato vadovą atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, pavaduoja karjeros valstybės tarnautojas, į kurio pareigybės aprašymą yra įrašyta Sekretoriato vadovo pavadavimo funkcija arba kitas mero paskirtas  Sekretoriato karjeros valstybės tarnautojas.
 5. Sekretoriato vadovas atsako už Sekretoriatui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas valstybės tarnautojas ir darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
 6. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir karjeros valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai, jų atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Sekretoriato vadovas leidžia įsakymus Sekretoriato kompetencijos klausimais.
 7. Sekretoriato karjeros valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Sekretoriato vadovui.
 8. Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir karjeros valstybės tarnautojus skatina ir nuobaudas skiria Meras.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Sekretoriatą Mero siūlymu likviduoja Taryba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų Sekretoriato vadovas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujajam Sekretoriato vadovui ar kitam Mero įgaliotam asmeniui Mero potvarkyje nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Mero potvarkiu gali būti sudaroma komisija.
 3. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys Sekretoriato organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami Sekretoriate esančių dokumentų, registrų, bylų ir Sekretoriatui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys. Aktą tvirtina Meras.
 4. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Merui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją