BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Administracija
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Gintaras Rakaitis +370 315 55 102
mob. tel. +370 614 78 163
[email protected] 206
Aplinkos apsaugos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Vida Mačernienė +370 315 55 116
mob. tel. +370 620 24 026
[email protected] 329
Laima Mulmienė +370 315 55 117
mob. tel. +370 620 24 104
[email protected] 327
Ramunė Zubrė +370 315 55 117
mob. tel. +370 698 27 047
[email protected] 327
Inga Biekšienė +370 315) 55 117
mob. tel. +370 614 68 118
[email protected] 328

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 1. gerinti aplinkos kokybę mieste, išsaugant gamtinę įvairovę ir tausojant išteklius;
 2. kurti sveiką gyvenamąją aplinką;
 3. įgyvendinti miesto darnios plėtros principus.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. rengia ir įgyvendina savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;
 2. nustatyta tvarka rengia Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) programos lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines SAARS panaudojimo ataskaitas ir teikia tvirtinti miesto savivaldybės tarybai. Vykdo SAARS programos panaudojimo priežiūrą;
 3. rengia darbų, vykdomų pagal miesto savivaldybės tarybos patvirtintą SAARS programos sąmatą, sutartis bei pagal savo kompetenciją atsako už sutarčių vykdymo kontrolę;
 4. inicijuoja, dalyvauja ir kaip mažos vertės pirkimų organizatoriai vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
 5. inicijuoja aplinkos apsaugos investicinių projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis,  rengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime;
 6. kuriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, rengia atliekų tvarkymo planus, taisykles, sutartis su atliekų tvarkytojais, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą ir pagal kompetenciją prižiūri kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
 7. kaupia ir apibendrina informaciją apie mieste susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą;
 8. organizuoja bešeimininkėmis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymą;
 9. organizuoja ir vykdo aplinkos būklės monitoringą miesto teritorijoje;
 10. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  (PAV) procese. Nustatyta tvarka teikia išvadas PAV programai ir ataskaitai. Teikia išvadas poveikio aplinkai vertinimo atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programai ir ataskaitai;
 11. įstatymų nustatyta tvarka derina taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, Gamtos išteklių naudojimo leidimus;
 12. propaguoja ir inicijuoja aplinkos apsaugos vadybos, audito sistemas pagal ISO standartus;
 13. rengia naujų, plečiamų ir rekonstruojamų objektų projektavimo aplinkos apsaugos sąlygas, pagal kompetenciją nagrinėja ir derina planuojamos veiklos objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę dalį;
 14. ruošia ūkinės veiklos gamtosaugos bei gamtonaudos reikalavimus, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų aplinkos objektų naudojimą. Nustato savivaldybės teritorijoje griežtesnius už valstybinius aplinkosauginius normatyvus, suderinus tai su juos patvirtinusiomis valstybės institucijomis;
 15. rengia taršos mažinimo programas ir organizuoja jų vykdymą;
 16. organizuoja užterštų dirvožemių tyrimus, apsaugos ir valymo priemones;
 17. koordinuoja želdynų priežiūrą mieste, išduoda leidimus želdiniams pertvarkyti, genėti ir kirsti, numato kompensacines priemones už sunaikintus želdinius ar padidėjusią neigiamą įtaką aplinkai;
 18. rengia želdinių apsaugos taisykles ir organizuoja jų laikymosi priežiūrą;
 19. vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatytais kriterijais skelbia saugotinais dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus želdinius, augančius privačioje žemėje;
 20. organizuoja želdynų tvarkymo projektų rengimą, apsaugos režimus, naudojimo sąlygas;
 21. organizuoja miesto bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas;
 22. teikia siūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti;
 23. rengia vandens ir kitų gamtos išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programas;
 24. teikia siūlymus dėl bemotorio transporto infrastruktūros plėtros, transporto sistemos organizavimo ir kita;
 25. organizuoja aplinkosauginį švietimą mieste;
 26. padeda švietimo įstaigoms tobulinti aplinkos apsaugos ugdymo procesus;
 27. rengia ir leidžia aplinkos apsaugos leidinius;
 28. organizuoja renginius, šventes, konkursus, seminarus, konferencijas, pasitarimus, mokymus miesto gyventojams, savivaldybės specialistams ir įmonių ekologams;
 29. organizuoja miesto gyventojų įtraukimą į aplinkos apsaugos problemų sprendimą;
 30. teikia gyventojams ir juridiniams asmenims informaciją apie aplinkos būklę mieste;
 31. rengia ir talpina informacinę medžiagą skyriaus interneto tinklapyje;
 32. rengia projektus ir ieško finansavimo specialistų mokymui, visuomenės įtraukimui į darnaus vystymosi procesus;
 33. renka informaciją apie tarptautinę patirtį darnios plėtros procesuose;
 34. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų aplinkosaugos ir gamtonaudos srityje įgyvendinimą ir kontrolę;
 35. rengia miesto savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
 36. nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;
 37. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda į savivaldybės archyvą;
 38. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos programose, konferencijose ir seminaruose;
 39. rengia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų projektus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitų savivaldybių analogiškais padaliniais, užsienio firmomis bei užsienio valdžios ir valdymo institucijomis;
 40. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.
Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Vilma Bartusevičienė +370 315 55 163
mob. tel +370 620 24 759
[email protected] 317
Jurgita Kalvinskaitė +370 315 55 129
mob. tel. +370 619 65331
[email protected] 303A
Vilma Kalendauskaitė +370 315 55 166
mob. tel. +370 612 53 828
[email protected] 321
Neringa Ringytė +370 315 55 176
mob. tel. +370 620 24 434
[email protected] 319
Marius Palumickas +370 315 55 176
mob. tel. +370 687 57 749
[email protected] 319
Gema Kazlauskienė +370 315 55 167
mob. tel. +370 676 41 637
[email protected] 321
Simona Žiūkaitė +370 315 55 176
mob. tel. +370 652 03 348
[email protected] 319
Renata Sušinskienė +370 315 55 167
mob. tel. +370 620 24 760
[email protected] 321
Loreta Pavilonytė-Krukonienė +370 315) 55 166
mob. tel. +370 687 01 266
[email protected] 321
Artūras Mažeika +370 315 55 165
mob. tel. +370 688 41 258
[email protected] 316
Rasa Jadenkienė +370 315 55 166
mob. tel. +370 687 84 196
[email protected] 312
Raimundas Pipiras +370 315 55 166
mob. tel. +370 618 65405
[email protected] 321

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. organizuoti ir koordinuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbus;
  2. įgyvendinti savivaldybės žemėtvarkos, žemės ūkio ir geodezijos sričių funkcijas;
  3. kontroliuoti, kad teritorijų planavimo ir statinių projektavimo dokumentai atitiktų juos reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nuostatas;
  4. dalyvauti rengiant miesto bendrąjį, specialiuosius ir detaliuosius planus, žemės sklypų planus ir kitus planavimo projektus;
  5. tvarkyti miesto savivaldybės naudojamų (suteiktų) panaudos, patikėjimo ir nuosavybės teise valdomų žemės sklypų apskaitą, vykdyti jų naudojimo kontrolę.

Skyriaus funkcijos

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1. nustatyta tvarka rengia sąlygas ir planavimo užduotis teritorijų planavimo dokumentams ruošti;
  2. derina savivaldybės rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, atstovauja savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų derinimo procese, teikia teritorijų  planavimo dokumentus tvirtinti savivaldybės tarybai;
  3. inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia medžiagą konkurso sąlygoms skyriaus vykdomoms funkcijoms skirtiems asignavimams įsisavinti;
  4. paskyrus dalyvauja rengiant miesto teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir investicinius projektus;
  5. dalyvauja rengiant žemės sklypų formavimo dokumentus bei nustatant sklypų architektūrinius–urbanistinius apribojimus ir sąlygas, leidžiamos veiklos būdą ir pobūdį;
  6. dalyvauja vykdant bendrojo plano keitimo darbus;
  7. dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
  8. organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese bei apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir statybos projektų;
  9. dalyvauja miesto kraštovaizdžio strategijos formavime, teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
  10. teikia dokumentus ir ataskaitas teritorijų planavimą ir statybą kontroliuojančioms institucijoms;
  11. organizuoja Alytaus miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos darbą;
  12. išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
  13. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą, teritorijų planavimo dokumentų, statybos projektų, statybos darbų leidimų archyvus;
  14. planuoja, organizuoja ir derina informacinės sistemos objektų (miesto bei gyvenamųjų rajonų schemų, stulpų, rodyklių ir pan.), sezoninių prekybos objektų, reklamos, dekoravimo apšvietimo, mažosios architektūros miesto erdvėse projektus, teikia siūlymus dėl dekoratyvinių ir teminių skulptūrų išdėstymo miesto teritorijoje;
  15. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą, kontroliuoja vietinės rinkliavos surinkimą už leidimą įrengti išorinę reklamą
  16. kuria ir prižiūri miesto geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazes, koordinuoja savivaldybės teritorijoje esančių įmonių ir įstaigų GIS diegimo procesus, papildo GIS duomenų bazes naujai parengtų teritorijų planavimo dokumentų, išpildomųjų ir topografinių nuotraukų, sklypų planų, savivaldybės ir kitų subjektų sukurtais duomenimis, vykdo GIS duomenų apsikeitimą su kitų geografinių informacinių sistemų administratoriais;
  17. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
  18. nagrinėja ir rengia reikalingus dokumentus susijusius su valstybinės žemės sklypų pardavimo, nuomos, subnuomos, panaudos klausimais, rengia atsakymus į institucijų raštus ir piliečių pareiškimus šiais klausimais;
  19. kontroliuoja savivaldybės žemės, žemės nuomos sutarčių vykdymą, teikia pasiūlymus dėl sutarčių nutraukimo ar sklypų paėmimo savivaldybės reikmėms;
  20. tvarko miesto adresų duomenų bazę bei jos pakitimus perduoda suinteresuotoms institucijoms;
  21. pagal kompetenciją kaupia informaciją žemės tvarkymo, administravimo ir kitais su žemės apskaita susijusiais klausimais bei teikia šią informaciją;
  22. kaupia ir sistemina miesto valstybinio geodezinio pagrindo kartografinius duomenis ir georeferencinę skaitmeninę duomenų bazę, nustatyta tvarka aprūpina vartotojus geodeziniais atramos tinklais (planimetriniais, aukščių, gravimetriniais) ir kartografiniais duomenimis, pagal užsakymus rengia ir teikia specialiuosius geodezinius ir kartografinius duomenis;
  23. rengia ir vykdo miesto geodezinio pagrindo atkūrimo, plėtros bei atnaujinimo programas, numato tiems darbams reikalingas lėšas. Kaupia informaciją apie geodezinių ženklų būklę, rūpinasi jų priežiūra, tikrina, kaip saugomi statybos objekte esantys valstybinio geodezinio pagrindo punktai. Nesant galimybės išsaugoti ženklo, statytojo lėšomis užtikrina ženklo atstatymą;
  24. koordinuoja įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise savivaldybei parduoto valstybės turto, kurį sudaro geodeziniai bei kartografiniai duomenys, ir kito, susijusio su geodezija, turto valdymą ir disponavimo juo klausimus;
  25. išduoda leidimus vykdyti geodezinių inžinerinių tyrinėjimų darbus savivaldybės teritorijoje;
  26. sprendžia žemės ūkio klausimus:
  27. nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
  28. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus;
  29. dalyvauja rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentus;
  30. bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais, Savivaldybių asociacija, miesto bendruomene, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis miesto plėtros, planavimo ir kitais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  31. nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus pagal skyriaus kompetenciją;
  32. numato kasmetinį lėšų poreikį siekiant tinkamai įgyvendinti miesto bendrojo plano sprendinius ir žemės reformos darbus savivaldybės teritorijoje;
  33. išduoda projektavimui architektūrines sąlygas, derina savivaldybės administracijos rengiamų projektų projektavimo užduotis;
  34. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.
Buhalterinės apskaitos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Aldona Sviderskienė +370 315 55 160
mob. tel. +370 616 70 245
[email protected] 422
Dalia Miglinienė +370 315 55 161
mob. tel.+370 620 76 510
[email protected] 427
Daivaras Radzevičius +370 315 55 161
mob. tel. +370 610 30 962
[email protected] 427
Lina Ragelienė +370 315 55 132
mob. tel. +370 620 24 195
[email protected] 407
Daiva Ludavičienė +370 315 55 137
mob. tel. +370 620 68 132
[email protected] 408
Vilma Bautronienė +370 315 55 132
mob. tel. +370 618 66 976
[email protected] 407
Irena Česnulienė +3708 315 55 137
mob. tel. +370 677 69 574
[email protected] 408
Valė Pliaugienė +370 315 55 114
mob. tel. +370 698 32 199
[email protected] 420
Laima Supranavičienė +370 315 55 114
mob. tel. +370 610 69 767
[email protected] 420
Rita Češkevičienė +370 315 55 130
mob. tel. +370 618 67 182
[email protected] 406

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. P-144

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) Buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, struktūrą, darbo organizavimą, darbuotojų funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą bei reikalų  perdavimą.
 2. Skyrius yra administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais aktais.
 4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius".
 5. Skyrius turi blanką su savo rekvizitais.
 6. Skyriaus adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.


II. SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  1. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti savivaldybės ir valstybes biudžeto išlaidų, pavedimų lėšų, paramos lėšų ir kitų šaltinių lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal VSAFAS;
  2. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
  3. užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikta laiku, kad piniginės lėšos būtų naudojamos įstatymų nustatyta tvarka;
  4. atlikti išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus vykdyti einamąją finansų kontrolę.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1. laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose ūkines operacijas;
  2. biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų formas pildo pagal buhalterinės apskaitos registrus;
  3. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus ir perduoda juos į archyvą;
  4. kontroliuoja ar laikomasi materialinių vertybių, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsiskaitymų inventorizavimo tvarkos;
  5. tvarko savivaldybės biudžeto išlaidų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas;
  6. tvarko valstybės biudžeto išlaidų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas;
  7. tvarko savivaldybės Privatizavimo fondo apskaitą pagal patvirtintą sąmatą;
  8. tvarko pavedimų lėšų apskaitą pagal jų gavimo šaltinius ir išlaidų paskirtį;
  9. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą;
  10. tvarko ilgalaikio turo ir atsargų apskaitą;
  11. tvarko tarptautinių projektų apskaitą pagal patvirtintus projektų biudžetus;
  12. priima ir sutikrina finansines ataskaitas iš viešųjų įstaigų ir projektų vykdytojų;
  13. skaičiuoja ir perveda į mokėjimo korteles arba asmenines sąskaitas darbo užmokestį, perveda gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, išskaičiuoja  ir perveda visus atskaitymus iš darbo užmokesčio;
  14. perveda į asmenines sąskaitas bankuose, mokėjimo korteles bei pašto skyrius įvairias socialinės paskirties pašalpas, kompensacijas ir išmokas;
  15. perveda Finansų skyriui savivaldybės specialiųjų lėšų pajamas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamas už parduotą turtą;
  16. perveda pagal sudarytas finansavimo sutartis ir gautas paraiškas lėšas viešosioms įstaigoms ir projektų vykdytojams;
  17. perveda lėšas kreditoriams pagal pateiktas sąskaitas faktūras;
  18. iš pateiktų programų koordinatorių ir skyrių vedėjų duomenų sudaro savivaldybės, valstybės biudžeto išlaidų sąmatas ir pakeitimus jose metų eigoje;
  19. metų eigoje analizuoja išlaidas, jų pobūdį, kaupia informaciją apie išlaidas, reikalingas sąmatų sudarymui;
  20. išduoda darbo užmokesčio pažymas;
  21. sudaro ir teikia biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas forma Nr.2 ir debetinio -kreditinio įsiskolinimo ataskaitas forma N.4, specialiųjų lėšų ataskaitą forma Nr.1 Finansų skyriui;
  22. sudaro ir teikia ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui, Mokesčių inspekcijai, įvairioms ministerijoms;
  23. sudaro ir teikia tarpinių finansinių ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius;
  24. rengia ir teikia nustatytos formos paraiškas Finansų skyriui ir įvairioms institucijoms dėl lėšų gavimo;
  25. išrašo sąskaitas-faktūras pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal sutartis už „Omnitel" paslaugas su biudžetinėmis įstaigomis ir kitomis savivaldybės įmonėmis, pagal aktus už medžių atstatomąją vertę ir kitas paslaugas;
  26. sudaro ir teikia mokėjimo prašymus dėl lėšų gavimo iš ES struktūrinių fondų;
  27. rengia bylų nomenklatūras ir perduoda dokumentus į archyvą;
  28. rengia tarybos sprendimus dėl biudžeto pakeitimo;
  29. rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų perkėlimo;
  30. rengia įvairias taisykles, susijusias su apskaitos politika;
  31. derina tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir sutartis;
  32. derina prašymus vešiesiems pirkimams vykdyti.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
  1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų bei projektų vykdytojų skyriaus kompetencijos klausimais;
  2. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
  3. pareikalauti iš administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų, kad pinigines lėšas naudotų efektyviai ir užtikrintų materialinių vertybių saugumą;
  4. esant reikalui informuoti administracijos direktorių, kad būtų imtasi priemonių piniginių lėšų ir materialinių vertybių naudojimo efektyvumui ir saugumui užtikrinti;
  5. reikalauti iš atsakingų asmenų atsiskaityti pagal nustatytą tvarką;
  6. reikalauti, kad būtų vykdoma administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Administracijos apskaitos politika;
  7. nepradėti vykdyti užduoties, jeigu ji prieštarauja įstatymams ir kitiems normatyviniams aktams ir apie tai raštu informuoti Administracijos direktorių.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Administracijos apskaitos politika, savivaldybės ir administracijos vadovų pavedimais ir rezoliucijomis.
 2. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
 3. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka.
 4. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

V. SKYRIAUS PERTVARKYMAS

 1. Skyrius pertvarkomas miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Atleidus skyriaus vadovą, skyrių pertvarkant, reikalai ir dokumentai perduodami administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
 2. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.
Centralizuotas vidaus audito skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Ramunė Griškevičienė +370 315 55 197
mob. tel. +370 610 36 268
[email protected] 428
Eglė Janušauskienė +370 315 55 197
mob. tel. +370 634 01597
[email protected] 428

Skyriaus tikslai – padėti didinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos, jos padalinių, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

Skyriaus uždaviniai:

 1. tikrinti ir vertinti, ar savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuos ir kituose savivaldybės viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
 2. teikti savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, savivaldybės administravimo subjekto ar kito savivaldybės viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės ir jų tobulinimo, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse ar jų padaliniuose.

Siekdamas nustatytų tikslų ir įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

 1. tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja:- vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita),  rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 1. pataria savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vadovams vidaus kontrolės klausimais;
 2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus pažeidimus ar trūkumus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 1. atlieka vidaus audito  pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 2. rengia skyriaus  veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
 3. stebėtojo teisėmis dalyvauja viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose;
 4. organizuoja skyriaus dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
 5. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės administravimo subjektais ir kitais savivaldybės viešaisiais juridiniais asmenimis, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, keisdamasis su jais informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

Finansų ir investicijų skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Neringa Rinkevičiūtė-Laurinaitienė +370 315 55 136
mob. tel. +370 616 70 244
[email protected] 103
Ineta Dimšienė +370 315 55 131
mob. tel. +370 616 70 246
[email protected] 102
Mindaugas Vaikšnoras +370 315 55 150
mob. tel. +370 686 12 741
[email protected] 430
Diana Dumbliauskienė +370 315) 55 149
mob. tel. +370 612 63 968
[email protected] 405
Ingrida Leskevičienė +370 315 55 171
mob. tel. +370 620 68 008
[email protected] 104
Ramunė Vyšniauskaitė +370 315) 55 171
mob. tel. +370 620 95 563
[email protected] 104
Vilmantas Pajada +370 315 55 193
mob. tel. +370 698 71 794
[email protected] 104
Ramunė Petuškaitė +370 315) 55 181
mob. tel. +370 665 19 044
[email protected] 401
Romualda Poškevičienė +370 315 55 152
mob. tel. +3708 620 24 732
[email protected] 432
Palmyra Stankevičienė +370 315 55 149
mob. tel. +370 665 71 615
[email protected] 405
Gintarė Jarusevičienė +370 315 55 152
mob. tel. +370 620 24 733
[email protected] 432
Žaneta Stasionienė +370 315 55 182
mob. tel. +370 620 24 428
[email protected] 401
Jolita Dambrauskienė +370 315) 55 148
mob. tel. +370 615 93 768
[email protected] 404
Evelina Valūnaitė +370 315 55 182
mob. tel. +370 688 31 661
[email protected] 401
Kristina Kamičaitytė +370 315 55 181
mob. tel. +370 620 24321
[email protected] 429
Civilinės metrikacijos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Rūta Briliauskienė +370 315 55 120
mob. tel. +370 610 30 961
[email protected] 114
Viktorija Sinkevičienė +370 315 55 119
mob. tel. +370 620 24 281
[email protected] 114
Dalia Koriaginienė +370 315 55 162
mob. tel. +370 686 09603
[email protected] 7_langelis
Dovilė Platūkė +370 315 55 119
mob. tel. +370 612 93 207
[email protected] 144
Aušra Vėsienė +370 315 55 162
mob. tel. +370 607 98876
[email protected] 8_langelis

Skyriaus uždaviniai:

 1. užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybei) funkcijų, registruojant civilinės būklės aktus ir vykdant gyvenamosios vietos deklaravimą, deklaravimo duomenų tvarkymą ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, vykdymą;
 2. tvarkyti ir teikti civilinės būklės aktų įrašų, gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis Gyventojų registrui;
 3. teikti kokybiškas administracines paslaugas asmenims, laikantis Civilinės metrikacijos, Vardo, pavardės, tautybės keitimo, Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo ir Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių;
 4. kaupti, tvarkyti ir saugoti skyriaus archyvą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą ir nuginčijimą, įvaikinimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vardo, pavardės, tautybės pakeitimą ir mirtį;
 2. įtraukia į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus civilinės būklės aktus;
 3. tvarko ir teikia įregistruotų civilinės būklės aktų, gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis Gyventojų registrui;
 4. organizuoja ir praveda civilines apeigas pagal skyriaus kompetenciją;
 5. išduoda gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, vardo, pavardės, tautybės pakeitimo ir mirties liudijimus;
 6. išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus ir kopijas;
 7. išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
 8. rengia dokumentus ir išvadas dėl asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo;
 9. rengia dokumentus dėl civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, pakeitimo, papildymo, anuliavimo ir atkūrimo;
 10. papildo, pakeičia, ištaiso, atkuria ir anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus;
 11. vykdo teismų sprendimus pagal skyriaus kompetenciją;
 12. apskaito ir archyvuoja civilinės būklės aktų įrašus ir jų keitimo dokumentus;
 13. apskaito ir saugo griežtos atskaitomybės blankus;
 14. konsultuoja asmenis skyriaus vykdomų funkcijų kompetencijos klausimais;
 15. teikia informaciją Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
 16. teikia informaciją ir ataskaitas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
 17. renka valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka;
 18. dalyvauja teismuose ir susirašinėja su teismais civilinės būklės aktų registravimo, atkūrimo, ištaisymo ir juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo klausimais;
 19. organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka;
 20. registruoja asmenų, atvykusių į Lietuvos Respubliką ar pakeitusių gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje bei išvykstančių iš Lietuvos Respublikos, gyvenamosios vietos deklaracijas;
 21. ištaiso, pakeičia ir panaikina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis;
 22. išduoda pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 23. vadovaudamasis administracinės paslaugos teikimo aprašymu, išduoda pažymas apie šeimos sudėtį;
 24. rengia ir tvarko gyvenamosios vietos deklaracijų bylas;
 25. rengia skyriaus veiklos ataskaitas;
 26. atlieka kitas įstatymais, teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją
Informacinių ir ryšių technologijų skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Simas Nedzinskas +370 315 55 155
mob. tel. +370 611 17 159
[email protected] 220
Darius Kulbinskas +370 315 55 208
mob. tel. +370 610 39 905
[email protected] 220
Rasa Grėbliūnienė +370 315 55 208
mob. tel.+370 685 04 071
[email protected] 220
Darius Bieliauskas Vyriausiasis specialistas +370 315 55 208
mob. tel. +370 699 18 407
[email protected] 220

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 1. formuoti administracijos politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
 2. sukurti ir plėtoti bendrą administracijos informacinę sistemą, integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis;
 3. koordinuoti duomenų bazių kūrimą, tvarkymą bei naudojimą, kontroliuoti jų technologinį suderinamumą ir tarpusavio sąveiką bei užtikrinti duomenų apsaugą;
 4. organizuoti administracijos duomenų perdavimo tinklų kūrimą ir plėtrą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. teikia pasiūlymus administracijos direktoriui bei įgyvendina administracijos politiką informacinių ir ryšių technologijų klausimais;
 2. rengia Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programą, susijusią su informacinių ir ryšių technologijų plėtra miesto savivaldybėje;
 3. užtikrina administracijos informacinių sistemų veikimą ir organizuoja priežiūrą, jų tarpusavio sąveikos palaikymą ir plėtrą. Diegia duomenų bazių valdymo sistemas ir jas prižiūri;
 4. administruoja serverius, paruošia serverių klientų darbo vietas;
 5. diegia ir administruoja kompiuterių tinklus;
 6. administruoja pašto serverį;
 7. administruoja vietinius telekomunikacijų serverius;
 8. administruoja informacines sistemas, diegia ir prižiūri jų kompiuterizuotas darbo vietas, naujus programinės įrangos komponentus;
 9. organizuoja, vadovauja, prižiūri asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu visuose administracijos duomenų tvarkymo padaliniuose;
 10. administruoja duomenų saugą visose administracijos informacinėse sistemose, kopijuoja, atkuria ir saugo duomenų bazes ir lokalinio informacinio tinklo naudotojų bylas;
 11. rengia naudojamos kompiuterinės, ryšių įrangos, duomenų bazių sistemų dokumentaciją (instrukcijas) naudotojams, moko naudotojus.
 12. užtikrina naudojamos taikomosios programinės įrangos funkcionavimą, diegia ir testuoja naują programinę įrangą, užtikrina jos legalumą;
 13. analizuoja, sistemina ir plėtoja administracijos bendrą kompiuterinę informaciją;
 14. prižiūri techninę kompiuterinę įrangą ir organizuoja jos taisymą;
 15. įrengia naujas kompiuterines darbo vietas ir vykdo jų modernizavimą;
 16. administruoja administracijos interneto portalą;
 17. diegia administracijoje elektroninį parašą;
 18. ruošia konferencinę, foto- ir videoįrangą naudoti administracijos posėdžiuose, pasitarimuose ir renginiuose;
 19. teikia Buhalterinės apskaitos skyriui duomenis apie administracijos balanse esančią kompiuterinę, ryšių ir programinę įrangą;
 20. suderinus  su administracijos  direktoriumi  perskirsto  pagal  poreikius administracijos kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą ir organizuoja administracijos kompiuterinės bei programinės įrangos aprūpinimą;
 21. vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
 22. inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su informacinių ir ryšių  technologijų plėtra;
 23. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų rengimą bei jų vykdymą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
 24. organizuoja dokumentų skyriaus veiklos klausimais rengimą ir pateikimą nustatytais terminais, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
 25. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
 26. dalyvauja komisijų, į kurias deleguoti, darbe;
 27. vykdo kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal kompetenciją.
Komunikacijos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Aistė Kuniejienė +370 315 55 135
mob. tel. +370 682 85986
[email protected] 218
Loreta Gaižiuvienė +370 315 55 118
mob. tel.+370 620 24 714
[email protected] 212
Rūta Jasionienė +370 315 55 118
mob. tel. +370 618 67 556
[email protected] 211
Marija Angeloska +370 315 55 118
mob. tel.+370 665 53 717
[email protected] 211

Svarbiausieji  skyriaus uždaviniai:

 1. formuoti Alytaus miesto teigiamą įvaizdį, rengiant ir įvairiais kanalais platinant informaciją apie visuomenei aktualią savivaldybės tarybos, mero, administracijos veiklą, užtikrinant visuomenės įtraukimą į viešųjų sprendimų priėmimą, organizuojant apklausas ir nuomonės tyrimus bei inicijuojant  ir vykdant kitas miesto įvaizdžio formavimo priemones;
 2. nustatyti bendradarbiavimo su užsienio šalių miestais prioritetus ir jų įgyvendinimo būdus bei priemones, tirti ir skleisti užsienio šalių savivaldybių veiklos patirtį, atkreipiant ypatingą dėmesį į Europos Sąjungos savivaldos politiką, sudarant sąlygas ir galimybes savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams susipažinti su užsienio, ypač Europos Sąjungos šalių, savivaldos, demokratijos plėtojimo, darbo organizavimo patirtimi.

Skyrius, įgyvendindamas jam paskirtus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. rengia ir įgyvendina Alytaus miesto įvaizdžio formavimo ir ryšių su visuomene strategiją;
 2. planuoja ir vykdo miesto įvaizdį formuojančius komunikacijos projektus;
 3. planuoja ir vykdo reprezentacinių priemonių pirkimą ir platinimą;
 4. planuoja ir vykdo visuomenės įtraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą projektus bei visuomenės nuomonės tyrimus;
 5. organizuoja miesto įvaizdį formuojančių vizualinių priemonių (plakatų, bukletų ir kt.) maketavimą ir gamybą, tvirtina šių priemonių projektus;
 6. renka informaciją iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, ją apibendrina ir pagal nustatytus prioritetus platina žiniasklaidoje;
 7. padeda rengti arba organizuoja / koordinuoja Alytaus miesto savivaldybės vietinius ir tarptautinius renginius;
 8. analizuoja ir informuoja administracijos vadovus apie žiniasklaidoje skelbiamą klaidinančią informaciją arba kritinę medžiagą, susijusią su savivaldybės veikla ir jos priimtais sprendimais, bei organizuoja atsakymų į kritiką žiniasklaidoje pateikimą;
 9. rengia savivaldybės veiklos aprašymų žiniasklaidoje analizę, siūlo reikalingus tęstinius veiksmus;
 10. palaiko dalykinius ryšius su žiniasklaidos atstovais ir teikia informaciją apie savivaldybėje besilankančius svečius iš Lietuvos ir užsienio valstybių ar kitus reikšmingus įvykius;
 11. prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo ir teikimo klausimais;
 12. organizuoja vidinę savivaldybės komunikaciją, ją palaiko;
 13. rengia perspektyvinių ir metinių Alytaus ir užsienio miestų bendradarbiavimo planų projektus, užmezga ir plėtoja Alytaus miesto savivaldybės ir užsienio šalių miestų savivaldybių ryšius;
 14. kaupia informaciją apie užsienio miestus partnerius ir teikia  jiems pageidaujamą informaciją apie Alytų;
 15. tvarko oficialią korespondenciją su užsienio miestais: verčia tekstus į lietuvių kalbą, rengia atsakymų projektus ir išsiunčia į užsienį;
 16. organizuoja oficialius priėmimus savivaldybės tarybos ir mero vardu pagal valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
 17. rengia užsienio delegacijų, atvykstančių Alytaus miesto kvietimu, taip pat mero pavedimu, savivaldybės tarybos, kitų organizacijų kvietimu, programas, organizuoja svečių priėmimą ir aptarnavimą: maitinimą, aprūpinimą viešbučiais, bilietais, transportu, organizuoja vertėjų paslaugas, sudaro kultūros programą, rengia dalykinius susitikimus su savivaldybės tarybos komitetų, savivaldybės administracijos padalinių ir Alytaus organizacijų atstovais;
 18. organizuoja oficialių miesto delegacijų išvykimą į užsienį, rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl darbo grupių, vykstančių į užsienį, projektus, tvarko išvykimo dokumentus, aprūpina bilietais, derina viešnagės programas, rengia informacinę medžiagą;
 19. perduoda savivaldybės tarybos komitetams ir savivaldybės administracijos padaliniams užsienio partnerių siūlymus dėl bendradarbiavimo su Alytaus miestu;
 20. nagrinėja užsienio šalių savivaldybių, tarptautinių organizacijų kvietimus ir teikia siūlymus savivaldybės vadovybei dėl išvykų tikslingumo, delegacijų sudėties ir vadovo;
 21. koordinuoja visų savivaldybės administracijos padalinių veiklą užsienio ryšių klausimais, teikia pagalbą užmezgant ryšius ir sudarant bendradarbiavimo sutartis bei rūpinantis jų gavimu;
 22. teikia konsultacijas valstybinio ir diplomatinio protokolo klausimais;
 23. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl užsienio ryšių strategijos;
 24. rūpinasi projektų rengimu ir pateikimu tarptautinėms programoms, fondams bei organizacijoms;
 25. inicijuoja, dalyvauja ir rengia viešųjų pirkimų sąlygas savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
 26. inicijuoja ir dalyvauja rengiant tarptautinius projektus;
 27. tvarko svečių iš užsienio priėmimo reprezentacines išlaidas teisės aktų nustatyta tvarka;
 28. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
 29. atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.
Kultūros skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Vilma Liaukuvienė +370 315 55 185
mob. tel. +370 614 06 687
[email protected] 414
Daina Čečkauskienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 698 09 017
[email protected] 416
Kornelija Volertaitė-Peciulevičienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 614 79 742
[email protected] 416
Vaida Anušauskienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 613 02 434
[email protected] 416
Virginija Stanienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 613 02 434
[email protected] 416

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Skyriaus tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kultūros politiką Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kultūros biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir prižiūrėti kitų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei organizacijų (asociacijų) vykdomą kultūros veiklą, jei šiai kultūros veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos. 
2. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
2.1. įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje valstybinę kultūros politiką reglamentuojančius gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo sričių teisės aktus;
2.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant regiono ir savivaldybės kultūros politiką.
3. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
3.1. koordinuoja ir prižiūri savivaldybės pavaldžių biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų, kitų kultūros įstaigų, organizacijų ir kūrėjų kultūrinę veiklą, vykdo  stebėseną ir kontrolę, jeigu šiai veiklai skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos;
3.2. teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo ir gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse, kultūros plėtros projektų, kultūros įstaigų veiklos tobulinimo;
3.3. koordinuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
3.4. analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, tiria ir vertina gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo situaciją bei rezultatus savivaldybės teritorijoje;
3.5. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus, rengia ilgalaikių ir einamųjų metų kultūros srities priemonių veiklos planų projektus;
3.6. koordinuoja savivaldybės strateginio veiklos plano programų kultūros srities priemonių projektus, formuluoja reikalingas priemones, jų stebėsenos rodiklius, planuojamus pasiekti rezultatus, rengia įgyvendinti reikalingų lėšų projektus, vykdo priemonių įgyvendinimo stebėseną;
3.7. savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja kultūros veiklos projektų atrankos konkursus, teikia siūlymus dėl kultūros projektų finansavimo, koordinuoja ir prižiūri projektų  įgyvendinimą;
3.8. inicijuoja tikslinių kultūros veiklos programų, projektų kūrimą, jų teikimą įvairiems konkursams finansavimui gauti, inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą;
3.9. rūpinasi nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros saugojimu;
3.10. koordinuoja  bendradarbiavimą su  Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacija ir Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimą;
3.11. koordinuoja ir organizuoja kultūros premijų, stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams ir tradicinių religinių bendruomenių rėmimo atrankos konkursus, rengia sutarčių projektus, prižiūri ir kontroliuoja jų vykdymą;
3.12. koordinuoja ir administruoja Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos ir Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos veiklą; 
3.13. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės teritorijoje kultūros renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
3.14. inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginius Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;
3.15. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo viešųjų pirkimų procedūras, sutarčių projektų rengimą, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą;
3.16. koordinuoja ir derina kultūros įstaigų metinius veiklos planus, vykdo įgyvendinimo stebėseną, analizuoja pasiektus rezultatus, siekiant užtikrinti  veiklos efektyvumą.
3.17. inicijuoja ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal Lietuvos Respublikos įstatymų savivaldybėms nustatytą kompetenciją, organizuoja sprendimų įgyvendinimą;
3.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias kultūros įstaigas, kultūros visuomenines organizacijas (asociacijas) vykdomas kultūros veiklos programas;
3.19. teikia Lietuvos Respublikos kultūros politikos įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms informaciją apie kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, etnokultūros būklę savivaldybės teritorijoje, dalyvauja kuriant kultūros informacijos sistemą;
3.20. konsultuoja kultūros visuomenines organizacijas (asociacijas) kultūros   veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimo klausimais;
3.21. inicijuoja ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų dėl kultūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir savininkė yra Savivaldybės taryba, nuostatų ir įstatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo, mokesčio dydžio nustatymo už kultūros įstaigų teikiamas kultūros paslaugas projektus;
3.22. nustatytąja tvarka rengia savivaldybės kultūros įstaigų direktorių pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti, teikia siūlymus dėl konkurso kultūros įstaigos vadovo pareigoms užimti organizavimo, dėl kultūros įstaigos direktoriaus skyrimo bei atleidimo iš darbo, tarnybinio atlyginimo, priedų bei priemokų nustatymo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;
3.23. dalyvauja organizuojant miesto, šalies ir tarptautinius kultūros renginius;
8.24. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės teisės aktų projektus kultūros, nematerialaus kultūros paveldo ir etnokultūros klausimais;
3.25. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kt. dokumentus kultūros klausimais;
3.26. teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją administruoja leidimų organizuoti renginius Alytaus miesto savivaldybėje išdavimą;
3.27. užtikrina informacijos apie kultūrinę veiklą pateikimą www.myliukultura.lt puslapyje ir kituose socialiniuose tinkluose.
4. Skyrius atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas kultūros administravimo funkcijas.

TEISĖS

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
5.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš kitų administracijos struktūrinių padalinių skyriaus kompetencijos klausimais;
5.2. gauti iš savivaldybės kultūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų informaciją ir dokumentus visais jų darbo organizavimo klausimais, duoti jiems privalomus įvykdyti pavedimus ir nurodymus kultūros klausimais;
5.3. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės kitų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jei jose vykdoma kultūros veikla;
5.4. gauti reikiamą informaciją iš nesančių savivaldybės reglamentavimo sferoje įstaigų ar organizacijų (asociacijų), jei jų kultūros veiklai (projektams) yra skirta savivaldybės biudžeto lėšų;
5.5. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.6. kreiptis į valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektus;
5.7. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir kitų savivaldybių institucijų ir įstaigų duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
5.8. sudaryti problemų nagrinėjimo ir sprendimo darbo grupes;
5.9. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros veiklą, projektus;
5.10. dalyvauti tarptautinėse kultūros programose ar projektuose bei kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių subjektais.

SKYRIAUS VEIKLOS  ORGANIZAVIMAS

6. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatais, Veiklos reglamentu, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir Nuostatais.
7. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą.
8. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
9. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai vyksta skyriaus vedėjo nustatytu laiku. Bendriems skyriaus tarnautojų, darbuotojų, savivaldybės kultūros įstaigų direktorių ar kultūros organizacijų vadovų pasitarimams vadovauja skyriaus vedėjas arba jo paskirtas tarnautojas. Šie pasitarimai vyksta vieną kartą per mėnesį. Galimi išvažiuojamieji pasitarimai.
10. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui. Jie asmeniškai atsako už jų pareigybių aprašymuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir skyriaus vedėjo bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestų užduočių tinkamą atlikimą nustatytu laiku.
11. Skyriaus tarnautojus į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia, tarnybines nuobaudas ir paskatinimus skiria administracijos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
    
Skyrius atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas kultūros administravimo, jaunimo teisių apsaugos funkcijas.

Miesto ūkio skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Palmira Raškauskienė +370 315 55 113
mob. tel. +370 620 24 019
[email protected] 315
Daiva Miglinienė +370 315 55 125
mob. tel. +370 620 24113
[email protected] 313
Arvydas Kavaliauskas +370 315 55 126
mob. tel. +370 698 27 033
[email protected] 315
Lina Michalkevičienė +370 315 55 196
mob. tel. +370 620 24 579
[email protected] 314
Mantas Lisauskas +370 315 55 196
mob. tel. +370 618 66 980
[email protected] 315
Algis Ulčickas +370 315 55 126
mob. tel. +370 698 27 032
[email protected] 315
Eglė Kupčė +370 315 55 134
mob. tel. +370 615 76817
[email protected] 115
Diana Klimenkienė +370 315) 55 134
mob. tel. +370 684 96963
[email protected] 115
Nerijus Abromaitis +370 315 55 255
Mob. tel. +370 626 04 261
[email protected] 325
Vaidas Balevičius vyriausiasis specialistas +370 315 55 125
mob. tel.+370 612 60 509
[email protected] 313

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI
I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Miesto ūkio skyriaus (toliau – skyrius) veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato skyriaus statusą, pagrindinius uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimo tvarką, skyriaus veiklos kontrolę ir atsakomybę, pertvarkymą ir likvidavimą.
2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą.
3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu ,,Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius“, blanką su savo rekvizitais.
II SKYRIUS 
SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
5.1. užtikrinti nepertraukiamą miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikščių, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir infrastruktūros priežiūrą, administravimą ir kontrolę;
5.2. užtikrinti proporcingą miesto bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų inžinerinės infrastruktūros  priežiūrą;
5.3. dalyvauti planuojant perspektyvinę bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų plėtrą bei kraštotvarką, rengiant miesto bendrąjį ir detaliuosius planus, kitus perspektyvinio planavimo darbus, nustatant socialinės ir ekologinės darnos prioritetus;
5.4. organizuoti ir kontroliuoti viešojo transporto paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;
5.5. organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių paprastąjį remontą ir griovimą (kai nereikia techninio projekto); 
5.6. organizuoti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo priežiūrą ir išsaugojimą.
6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. nustatyta tvarka vykdo mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių skyriaus pavestų funkcijų vykdymą, projektus arba organizuoja jų rengimą;
6.2. išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), taip pat atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsiskaitymą už sutikimo išdavimą;
6.3. derina miesto tvarkymo, remonto, rekonstravimo, statybos, griovimo, kelių ir gatvių tiesimo, melioracijos, kultūros paveldo, kitų objektų projektavimo užduotis, projektus ir kitą dokumentaciją, pagal poreikį išduoda prisijungimo sąlygas;
6.4. kontroliuoja sanitarinę miesto ūkio objektų būklę, naudojimą, tikrina, kaip laikomasi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių ir Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių, organizuoja neprižiūrimų sklypų kontrolę;
6.5. prižiūri miesto bendro naudojimo teritorijas, parkus, skverus, paplūdimius, želdynus ir želdinius; organizuoja šienavimo, tvarkymo darbus; prižiūri ir remontuoja mažąją infrastruktūrą; 
6.6. prižiūri Alytaus mieste esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių, susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, išskyrus hidrotechnikos statinius, kurių priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija, ir energetikos objektus, kurių priežiūrą atlieka Energetikos inspekcija, naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja ir vykdo neprižiūrimų, apleistų statinių kontrolės procedūras, taip pat patalpų ar pastatų patikrinimus, ar atitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį; 
6.7. prižiūri miesto bendro naudojimo infrastruktūros objektus (gatves, tiltus, šaligatvius, takus, vaikų žaidimų aikšteles, fontanus), organizuoja jų remonto darbus, pagal poreikį griovimo ir utilizavimo darbus;
6.8. organizuoja ir kontroliuoja keleivių aptarnavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos teikimą;
6.9. organizuoja Eismo saugumo komisijos darbą, teikia pasiūlymus dėl eismo gerinimo, įgyvendina komisijos priimtus sprendimus, rūpinasi eismo reguliavimo priemonių (kelio ženklų, šviesoforų, horizontaliojo ženklinimo) būkle, organizuoja jų priežiūrą, atnaujinimą, atstovauja savivaldybei, kaip nukentėjusiai šaliai, po eismo įvykių, kai sugadinama miesto infrastruktūra;
6.10. išduoda specialiuosius leidimus stovėti kelio ženklo P „Rezervuota stovėjimo vieta“ zonoje, pagal kompetenciją administruoja klausimus, susijusius su automobilių stovėjimu Alytaus mieste; 
6.11. išduoda sutikimus ir tvirtina deklaracijas važiuoti didžiagabaričiu ir/ar sunkiasvoriu transportu Alytaus miesto gatvėmis; 
6.12. prižiūri miesto apšvietimo tinklus, jų naudojimą, organizuoja gedimų šalinimą, dalyvauja planuojant ir vykdant plėtrą ar rekonstrukciją;
6.13. prižiūri mieste esančius kultūros paveldo objektus, organizuoja jų remontą, apsaugą;
6.14. rengia infrastruktūros plėtros sutartis, apskaičiuoja infrastruktūros plėtros mokestį, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis infrastruktūros plėtros klausimais, dalyvauja planuojant perspektyvinę bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų plėtrą bei kraštotvarką, rengiant miesto bendrąjį, specialiuosius ir detaliuosius planus;
6.15. organizuoja beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo ir utilizavimo paslaugas, kontroliuoja ūkinių gyvūnų laikymą Alytaus mieste;
6.16. organizuoja miesto renginių, sporto, poilsio ir rekreacinių teritorijų aprūpinimą biotualetais, kontroliuoja jų bei konteinerinių tualetų priežiūros vykdymą;
6.17. dalyvauja planuojant ir organizuojant miesto šventinius renginius, pagal kompetenciją organizuoja miesto šventinį papuošimą bei aprūpinimą reikalingais ištekliais;
6.18. užtikrina laidojimo Alytaus miesto kapinėse paslaugų teikimą ir organizuoja kapinių priežiūrą;
6.19. inicijuoja, rengia miesto infrastruktūros objektų priežiūros, remonto konkursų sąlygas, vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka, kontroliuoja jų vykdymą;
6.20. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus pagal skyriaus kompetenciją, 
6.21. dalyvauja objektų užbaigimo procedūrose, priimant užbaigtus objektus ir vykdo tolesnę jų priežiūrą;
6.22. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus dokumentų bylas saugoti į savivaldybės archyvą;
6.23. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
7.1. gauti iš kitų Savivaldybės administracijos skyrių, įmonių, įstaigų, organizacijų, bendrijų vadovų ir kitų darbuotojų ar savininkų žodinius ar raštiškus paaiškinimus, pažymas, dokumentų nuorašus dėl infrastuktūros objektų naudojimo ir tvarkymo;
7.2. teikti privalomus nurodymus miesto ūkio objektų savininkams, naudotojams dėl jų naudojimo, priežiūros ir apsaugos gerinimo;
7.3. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal skyriaus kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ir asmenims, nusižengusiems  teisės aktų reikalavimams;
7.4. sustabdyti darbus miesto bendro naudojimo teritorijoje esančiuose objektuose, jeigu:
7.4.1. darbai vykdomi pagal nesuderintus projektus arba be leidimo;
7.4.2.  nesilaikoma projekto derinimo sąlygų ir sanitarinių normų sąlygų;
7.4.3. darbai gali sukelti arba kelia grėsmę ūkio objektams, eismo saugumui bei gyventojams; 
7.5. reikalauti iš darbus vykdančių organizacijų tarpinių paslėptų darbų aktų;
7.6. sudaryti miesto infrastruktūros objektuose padarytos žalos, atliekant statybos, remonto, kasinėjimo darbus, ir kitos veiklos įvertinimo komisijas;
7.7. atstovauti savivaldybei skyriaus kompetencijos klausimais.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Alytaus miesto plėtros strateginiu planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, Savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais, Veiklos reglamentu, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos vadovų pavedimais, rezoliucijomis.
9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
10. Skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, jo žodiniai ir rašytiniai pavedimai, užduotys, rezoliucijos vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
11. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai vyksta skyriaus vedėjo nustatytu laiku. Bendriems skyriaus tarnautojų, darbuotojų pasitarimams vadovauja skyriaus vedėjas arba jo paskirtas tarnautojas. Šie pasitarimai vyksta pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Galimi išvažiuojamieji pasitarimai.
12. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus tarnautojus į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia, tarnybines nuobaudas ir paskatinimus skiria Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Skyrius atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas miesto tvarkymo ir infrastruktūros priežiūros funkcijas.
V SKYRIUS 
SKYRIAUS VEIKLOS KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

14. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos direktorius. 
15. Už skyriaus veiklą, skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsako skyriaus vedėjas. Vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito tiesioginiam vadovui.
16. Kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai asmeniškai atsako už jų pareigybių aprašymuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir skyriaus vedėjo bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestų užduočių tinkamą atlikimą nustatytu laiku.
VI SKYRIUS 
SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

17. Skyrius panaikinamas arba pertvarkomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
18. Skyriaus dokumentų ir reikalų bei skyriuje naudojamo turto perdavimas atliekamas Savivaldybės administracijos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Nuostatai keičiami ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
 

Socialinės paramos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Akvilė Voverienė +370 315 56 662
mob. tel. +370 620 24 681
[email protected] 24
Inga Daugirdienė +370 315 55 683
mob. tel. +370 686 10 538
[email protected] 16
Vilma Barthels +370 315 55 663
mob. tel. +370 620 24 359
[email protected] 16
Vida Piščikienė +370 315 56 669
mob. tel. +370 612 26 049
[email protected] 15
Daina Sviderskienė +370 315) 56 660
mob. tel. +370 619 85775
[email protected] 14
Audronė Ardaravičienė +370 315 56 660
mob. tel. +370 687 28 430
[email protected] Priėmimas
Virginija Kazlauskienė +370 315 56 667
mob. tel. +370 613 42 132
[email protected] 6
Daiva Sredzinskienė +370 315 56 665
mob. tel. +370 687 52 735
[email protected] 13
Edita Narkunienė +370 315 56 679
mob. tel. +370 687 53 388
[email protected] 12
Gabrielė Verseckaitė +370 315 56 660
mob. tel. +370 618 13 723
[email protected] 8
Gražina Kiguolienė +370 315 56 660
mob. tel. +370 618 13 723
[email protected] 8
Ineta Slavinskienė +370 315 55 660
mob. tel. +370 665 47 457
[email protected] 2
Karolina Kalasauskienė +370 315 56 679
mob. tel. +370 612 14 569
[email protected]
Rasa Visamirskienė vyriausioji specialistė +370 315 56 660
mob. tel. +370 672 37 957
[email protected] 5
Lina Petrauskienė +370 315) 56 680
mob. tel. +370 617 69 247
[email protected] 10
Loreta Petkevičienė +370 315 55 145
mob. tel. +370 688 21 210
[email protected] 217
Remigija Akuockaitė +370 315 56 660
mob. tel. +370 610 30 897
[email protected] 1
Rima Ničajienė