Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas

2019 07 18

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  nuo 2019 liepos 15 d. iki 2019 m. rugsėjo 16 d. skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas)  – Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose.

 Pareiškėjai/paramos gavėjai

Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms (bendrijoms ar centrams), valdytojai arba savininkai.

Pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal finansavimo kryptį, skirtą atsinaujinantiems energijos šaltiniams (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudoti visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, yra prisijungęs prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano priemonę. Kai programos lėšomis prašoma paramos pastatų kompleksui atnaujinti (modernizuoti) ar jame įsidiegti atsinaujinančių išteklių šaltinį, į teikiamą paraišką gali būti įtraukti tik ne daugiau kaip 500 metrų vienas nuo kito nutolę pareiškėjo valdomi pastatai.

Kvietimo suma

2019 m. kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 10 mln. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Vadovaujantis Tinkamomis projektų išlaidų kategorijomis pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo", tinkamos išlaidos yra:

 1.  saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegti:

· saulės plokšteliniam ar vakuuminiam kolektoriui diegti;

·  saulės fotovoltinei elektrinei su arba be akumuliatorių;

·  šildymo ir karšto vandens tinklams pritaikyti katilinėje ar šilumos punkte;

·   kitai konkrečiam saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti;

·   boileriams ir akumuliacinėms talpoms įrengti, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;

2.  vėjo energijos šaltiniams diegti savo poreikiams (ne pardavimui):

· vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainei su akumuliatoriumi (arba be akumuliatoriaus) diegti;

· horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainei su akumuliatoriumi (arba be akumuliatoriaus) diegti;

· elektros energijos tinklams pritaikyti;

·  kitai konkrečiam vėjo jėgainės projekto diegimui reikalingai įrangai diegti;

3.  šilumos siurbliams, skirtiems karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegti:

· šilumos siurbliui diegti;

·  horizontaliam arba vertikaliam kolektoriui diegti;

·  šildymo, karšto vandens sistemoms pritaikyti katilinėje ar šilumos punkte;

· kitai konkrečiam projekto diegimui reikalingai įrangai diegti, įskaitant akumuliacines talpas ir boilerį;

4. katilams, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglis ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keisti į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose:

· įrangai (katilui, dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įrangai, padavimo į pakurą įrangai, pakurai, akumuliacinei talpai, boileriui, ekonomaizeriui, katilo valdymo įrangai) ir kitai projekto diegimui reikalingai įrangai (juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą, privalo senąjį atjungti nuo sistemos ir/ar išmontuoti);

· iškastinio kuro šildymo sistemai keisti į biokuro granulėmis kūrenamus katilus, jei šie katilai atitinka 5 klasės efektyvumo ir emisijų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas", kartu įrengiant karšto oro skirstymo sistemą, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema;

·  medžiagoms, montavimo ir kitiems darbams (taip pat ir katilų demontavimo), kurie susiję su įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

·  kuro transportavimo įrangai, statybos darbams, šilumos tinklams įrengti ir (ar) pertvarkyti, kuro sandėliui ar kitiems statiniams, reikalingiems įrangai eksploatuoti, įrengti (taikoma didelės ir vidutinės apimties projektų atveju);

5.  šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir kitai įrangai, kuri reikalinga šiems prietaisams įrengti.

Subsidijos dydis

Subsidijos dydis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos, yra 1 450 000 Eur, o vykdančiam ūkinę komercinę veiklą – 200 000 Eur, tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį apskaičiuojamas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 2 priede nustatytą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką (pagal 2019 m. pakeitimą).

Paraiškų vertinimo tvarka

 Paraiškų pateikimas, vertinimas ir sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimas atliekami pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatas.

Paraiškų pateikimo bei atrankos būdas – konkursinis. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos pateikimas paraiškų priėmimo laikotarpiu vertinimui įtakos neturės.

Projekto naudingumo kriterijai:

1. Pareiškėjo įnašas į projekto finansavimą. Pirmenybė bus teikiama didesniam nei detalizuojančiame plane nurodytam privalomam prisidėjimo  procentui prie projekto tinkamų išlaidų finansavimo. Balai apskaičiuojami remiantis formule: P= (Pi / Pmax)×40, kur:

Pi – vertinamo projekto papildomas prisidėjimas nuosavomis lėšomis procentais;

Pmax –visuose projektuose nustatyta papildomo prisidėjimo nuosavomis lėšomis procentais didžiausia reikšmė.

2. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus efektyviau sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Pirmenybė bus teikiama projektams, kurie su 1 subsidijos Eur sutaupo didesnį  išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Balai apskaičiuojami remiantis formule: E= (Ei / Emax)×50, kur:

Ei – vertinamo projekto aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur;

Emax – didžiausia visuose projektuose nustatyta aplinkosauginio efekto parametro reikšmė, CO2kg/Eur.

3.   Projektai, kuriems įgyvendinti būtinos įrangos/rangos darbų pirkimai yra atlikti ir/ar sudarytos rangos sutartys. Pirmenybė bus teikiama projektams, kuriems įgyvendinti būtinos įrangos/ rangos darbų pirkimai yra atlikti ir/ar sudarytos rangos sutartys. Atlikti įrangos/ rangos darbų pirkimai – 10 balų. Neatlikti įrangos/ rangos darbų pirkimai – 0 balų.

Maksimalus galimas balų skaičius – 100.

Paraiškų priėmimo tvarka

 

Paraiškos, kurių išsiuntimo ar gavimo data ankstesnė, nei paskelbta priėmimo pradžia, bus nevertinamos ir grąžinamos atgal.

 Paraiškos, pasirašytos teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, priimamos elektroniniu paštu apva@apva.lt. Pareiškėjai, planuojantys teikti paraiškas tiesiogiai arba naudodamiesi pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, turi pateikti vieną pasirašytą paraiškos originalo egzempliorių kartu su privalomais pateikti dokumentais ir paraiškos elektroninę versiją („MS Word" formatu; visi privalomi priedai teikiami skenuoti, PDF formatu).

 Klimato kaitos programos paraiškos formą rasite ČIA

 Pareiškėjas, atsisakęs paramos ar pažeidęs Klimato kaitos programos reikalavimus, neturi teisės kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl paramos iš Klimato kaitos programos lėšų skyrimo dvejus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo.

 Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas (nepateikus 50 proc. privalomų kartu su paraiška pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

2. Išankstinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklo sąlygos ir Techninės prijungimo sąlygos (jei diegiama saulės fotovoltinė elektrinė).

3. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212, 5.2 punktu (jei diegiama saulės fotovoltinė elektrinė).

4. Sprendimas, priimtas atitinkamo pareiškėjo (Juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti pareiškėjo projekto įgyvendinimui (sprendime turi būti nurodyta, kad pritariama projekto įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimą).

5.  Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai:

a) banko ar kitos kredito įstaigos paskola. Tokiu atveju turi būti pateiktas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriamų lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu. Tuo atveju, jeigu pateikiamas preliminarus banko ar kitos kredito įstaigos  sprendimas suteikti paskolą, kartu su investicijų projektais turi būti pateiktas galutinis sprendimas suteikti paskolą.

arba
b) pareiškėjo nuosavos lėšos. Tokiu atveju pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą indėliui į projektą. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, skiriamų lėšų dydis ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti.

 Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" >>>.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-463 „Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos  programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo" >>>.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. D1-493 „Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo" >>>.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" >>>.

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-24