Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus Šaltinių progimnazijos pretendento atranka specialiojo pedagogo-logopedo (specialiojo pedagogo, logopedo) pareigoms užimti

Skelbiama atranka Alytaus Šaltinių progimnazijos (biudžetinė įstaiga, Lauko g. 23, LT-62338 Alytus, tel. (8 655) 15 506,  el. p. [email protected]. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056390) specialiojo pedagogo-logopedo specialiojo pedagogo, logopedo) pareigoms užimti.

 Specialiojo pedagogo-logopedo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 8,11 iki 11,39 (baziniais dydžiais) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir darbo krūvio).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis.

Darbo krūvis – 1,5 etato (1,0 etatas logopedo ir 0,5 etato specialiojo pedagogo). 

Darbo pobūdis: 

 1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius, teikia logopedinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą; 
 2. bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 3. padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo-logopedo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 4. konsultuoja mokytojus kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;
 5. teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
 6. dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 7. šviečia progimnazijos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo, logopedinės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.
 8. Atlieka  pedagoginį  mokinių  vertinimą, nustato  mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį  ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, – mokinio namuose.
 9. Sužinojus, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, reaguoja į pastebėtų ir/ar įtariamą smurtą ir patyčias, nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmens ypatybių.
 10. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus
 11. Vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo-logopedo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su mokytojų taryba ir specialiuoju pedagogu-logopedu. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 3. geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 4. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, savarankiškai vykdyti specialiojo pedagogo ir logopedo pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

Pretendentas privalo pateikti: 

 1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku nuo 2023 m. lapkričio 20 d. iki 2023 m. gruodžio 1 d., 13.00 val. įskaitytinai šiuo adresu: 

Alytaus Šaltinių progimnazijos raštinė, Lauko g. 23, LT-62338 Alytus, el. pašto adresu: [email protected]. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir, sutikrinus juos su kopijomis, grąžinami. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos vietą bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atranka specialiojo pedagogo-logopedo pareigoms užimti vyks 2023 m. gruodžio 4 d., 9.00 val. 

Apie atranką galima pasiteirauti tel. (8 655) 15 506.


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-20