Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Verslo licencijos ir leidimai

Priėmimas ir konsultavimas

Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Reikalavimų įsirengti viešąją prekybos (paslaugų) teikimo vietą išdavimas ir prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutarties pasirašymas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems:

 1. gauti reikalavimus viešajai prekybos (paslaugų teikimo) vietai įsirengti;
 2. sudaryti Prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešojoje vietoje naudojimo sutartį.

Asmenys, norintys prekiauti (teikti paslaugas) Alytaus miesto viešosiose vietose, privalo gauti vietos įrengimo reikalavimus (I etapas) ir sudaryti įrenginių naudojimo sutartį (II etapas).

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, el. paštu).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu arba atsiima asmeniškai atvykęs į instituciją.

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius savivaldybės viešosiose vietose. Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos elektroniniu būdu arba raštu pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai nustatytos formos prašymą. Leidimas išduodamas elektroniniu būdu, paštu arba asmeniui atvykus į instituciją.  Už leidimą organizuoti komercinį renginį arba eismo ribojimą renginio metu taikoma vietinė rinkliava.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Alytaus miesto savivaldybės administracija išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje (taip pat ir suteikiančias teisę prekiauti tabako gaminiais iš automobilinių parduotuvių).

Automobilinė parduotuvė – registruota transporto priemonė, įrengta kaip maisto ir (ar) ne maisto prekių pardavimo vieta, iš kurios savivaldybės tarybos nustatyta tvarka aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai.

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Išdavimas dublikato. Jeigu prarandamas ar sugadinamas popierinės formos licencijos originalas, juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pageidavimu jam gali būti išduotas licencijos dublikatas.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:

 1. pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma ar buveinė;
 2. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 3. numatomos papildomos ar keičiamos tabako gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas:

 1. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – įstatymas) 11 straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;
 2. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;
 3. jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;
 4. jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;
 5. šio įstatymo 26 straipsnio 5 ir 7 dalyse nustatytais pagrindais;
 6. jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal įstatymo 11 straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal įstatymo 11 straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;
 7. kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

Licencija išduodama pranešime nurodytu būdu (asmeniui atvykus į savivaldybę ar registruotu laišku, jeigu išduodama popierinė licencija arba el. būdu).

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir teikti paslaugas Alytaus miesto viešosiose vietose.

Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, arba elektroninėmis priemonėmis – per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba portale www.epaslaugos.lt).

Asmuo apie sprendimą dėl leidimo / licencijos išdavimo informuojamas telefonu. Informacija apie išduotą leidimą suvedama Licencijų informacinėje sistemoje licencijavimas.lt.

Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Licencija suteikia įmonėms teisę verstis keleivių pervežimo veikla vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje. Vežėjo, turinčio šią licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Asmens prašymas išduoti licenciją / pratęsti licencijos galiojimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, arba per atstumą elektroninėmis priemonėmis per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą). Asmuo apie sprendimą išduoti licenciją (licencijos kopiją) / pratęsti licencijos (licencijos kopijos) galiojimą, išduodant naują licenciją (licencijos kopiją), informuojamas telefonu. Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją.

Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas

Paslauga teikiama vežėjams, norintiems gauti arba pratęsti leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais. Prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį). Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas telefonu. Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją.

Licencijų organizuoti mažąją loteriją išdavimas

Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis LR Loterijų įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 000 eurų.

Mažąsias loterijas turi teisę organizuoti - Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterija.

Licencijos galiojimas juridiniam asmeniui panaikinamas:

 1. jeigu juridinis asmuo raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą;
 2. jeigu juridinis asmuo nutraukia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas (likviduojamas arba reorganizuojamas);
 3. jeigu per vienerius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėta licencijoje nurodyta veikla arba juridinis asmuo daugiau kaip vienerius metus jos nevykdo;
 4. jeigu juridinis asmuo, kuriam sustabdytas licencijos galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

Pasikeitus licencijos organizuoti mažąsias loterijas turėtojo rekvizitams (pavadinimui, kodui, buveinės adresui), licencija turi būti patikslinta. Juridinis asmuo privalo licencijas išduodančiai institucijai pranešti apie pasikeitusius juridinio asmens rekvizitus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujų rekvizitų įsigaliojimo ir kartu su dokumentais, kuriais patvirtinamas duomenų pasikeitimas, pateikti prašymą patikslinti licenciją.

Juridinis asmuo, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, privalo apie tai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, pranešti licencijas išduodančiai institucijai, o ši patikrina šią informaciją.

Jeigu visi pažeidimai pašalinti, licencijas išduodanti institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą.  

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Ši paslauga teikiama ir tais atvejais, kai perduodami jau išregistruoto juridinio asmens dokumentai, tačiau pažyma Registrų centrui neišduodama. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad savivaldybės administracija pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia tam skirta USB laikmena ir pan.).

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Paslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms gauti licenciją:

 1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.
 2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 proc.
 3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 proc.
 4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 proc.

Asmens paraiška išduoti licenciją pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Asmuo apie sprendimą dėl licencijos išdavimo informuojamas telefonu. Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją ar registruotu laišku.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas (Sezono laikotarpis balandžio 1 d. – spalio 31 d.)

Licencija išduodama terminuotam laikotarpiui.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo. Licencija taip pat naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Asmens paraiška panaikinti licenciją pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Raštas, patvirtinantis licencijos panaikinimą, siunčiamas asmeniui paštu.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu įmonė per nustatytą sustabdymo terminą pašalina pažeidimus.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

 1. Prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius.
 2. Pakeičia licencijoje nurodytą buveinę (adresą), teisinę formą ar pavadinimą.
 3. Keičia įmonės kodą (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys.
 4. Kai keičiami įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

Licencija patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką (šiuo atveju įmonė pateikia prašymą ir licencijos originalą).

Asmens paraiška patikslinti licenciją pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Asmuo apie sprendimą dėl licencijos patikslinimo informuojamas telefonu. Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją ar registruotu laišku.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 13 straipsnio nuostatomis.

Asmuo paraišką panaikinti licenciją pateikia raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Raštas, patvirtinantis licencijos panaikinimą, siunčiamas asmeniui paštu.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Įmonė, kurios galiojimas sustabdytas, turi pašalinti nurodytuosius pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo licencijos galiojimo sustabdymo.

Konkretų terminą, atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį, nustato licencijas išduodanti Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Asmens paraiška panaikinti licenciją pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Asmens paraiška išduoti licenciją pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Asmuo apie sprendimą dėl licencijos išdavimo informuojamas telefonu. Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją ar registruotu laišku.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Licencija turi būti patikslinta, kai:

 1. Pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas arba teisinė forma ar buveinė.
 2. Teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui suteikiamas naujas įmonės kodas (jeigu nekeičiami kiti juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą identifikuojantys duomenys) arba keičiami kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai.
 3. Juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys.
 4. Numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos ar sandėliai.

Asmens paraiška patikslinti licenciją pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Asmuo apie sprendimą dėl licencijos patikslinimo informuojamas telefonu. Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją ar registruotu laišku.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Išduodamos šios vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 • vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
 • vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
 • vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
 • vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
 • vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Asmuo apie administracinės paslaugos procesą ir sprendimą dėl licencijos išdavimo informuojamas paraiškoje nurodytu būdu.

Licencija išduodama paraiškoje nurodytu būdu (asmeniui atvykus į savivaldybę ar registruotu laišku, jeigu išduodama popierinė licencija).

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Licencija papildoma, jeigu įmonė pakeičia arba papildo:

 1. sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresą;
 2. prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
 3. prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
 4. pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius, įrengia kambariuose mini barus.

Asmens paraiška papildyti licenciją pateikiama raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.

Asmuo apie sprendimą dėl licencijos papildymo informuojamas telefonu. Licencija išduodama asmeniui atvykus į instituciją ar registruotu laišku.

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir teikti paslaugas Alytaus miesto viešosiose vietose.

Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, arba elektroninėmis priemonėmis – per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba portale www.epaslaugos.lt).

Asmuo apie sprendimą dėl leidimo / licencijos išdavimo informuojamas telefonu. Informacija apie išduotą leidimą suvedama Licencijų informacinėje sistemoje licencijavimas.lt.

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (leidimą atsiimti galima taip pat atvykus į savivaldybės administraciją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), tuomet leidimas išduodamas elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu prašymai teikiami prisijungus per el. bankininkystę ar kitais identifikavimo būdais. pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

Informuojame, kad nuo 2020-07-01 leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir leidimus vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išduos Lietuvos transporto saugos administracija.

Dokumentus dėl leidimų ir deklaracijų pateikimo minėtai institucijai teikite bendruoju el. paštu ltsa@ltsa.lrv.lt.

Dalintis: