Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


I prioritetas

I prioritetas. Švietimo bendruomenės tautinis, patriotinis, pilietinis ugdymas, karjeros ir verslumo kompetencijų gilinimas

Siekiame ugdyti tautiškai susipratusius, iniciatyvius, kūrybiškus, savarankiškus, kritiškai mąstančius, pilietiškai aktyvius, puoselėjančius tautinę kultūrą asmenis. Kryptingai ugdyti asmens bendrąsias, karjeros ir verslumo kompetencijas

Uždavinio pavadinimas Priemonė Rodiklis
Ugdyti asmenybes, turinčias brandžią tautinę savimonę ir savigarbą, mylinčias savo Tėvynę, sąmoningai ir atsakingai vykdančias pilietines pareigas, gebančias puoselėti savo miesto ir šalies kultūrą. Aktyvus dalyvavimas Alytaus miesto savivaldybės lygmens mokinių ir suaugusiųjų asmenų tautinio, patriotinio ir pilietinio ugdymo renginiuose. Švietimo įstaigų bendruomenės dalyvauja miesto renginiuose.
Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų lygmens tautinio, patriotinio ir pilietinio ugdymo renginių vykdymas. 100 procentų ugdymo įstaigų per mokslo metus organizuoja 3-4 renginius įstaigoje.
Ugdyti pilietiškumą, pagerbiant buvusio Alytaus Dainavos progimnazijos buvusio mokinio, Lietuvos kariuomenės Alytaus rinktinės savanorio Artūro Sakalausko atminimą. Bendradarbiavimas su LK KASP Dainavos apygardos 1-ąja rinktine. Alytaus Dainavos progimnazijos istorijos muziejaus turtinimas. Kario savanorio A. Sakalausko gimimo dienos minėjimas; bėgimo, skirto Kovo 11-ajai, organizavimas.
Ugdyti mokinių pilietiškumą, tautiškumą ir pagarbą krašto istoriniam bei kultūriniam paveldui. Efektyvus mokyklų etnografinių muziejų sukauptų eksponatų bei videomedžiagos panaudojimas mokinių edukaciniams užsiėmimams ir integruotoms pamokoms vesti. Bendradarbiavimas su Alytaus miesto kraštotyros muziejumi organizuojant edukacinius užsiėmimus mokiniams. 100 procentų mokinių susipažįsta su Dzūkijos regiono istoriniu bei kultūriniu paveldu.
Puoselėti pasididžiavimo savo tauta jausmą. Patriotinio ugdymo programos Alytaus Panemunės progimnazijoje sukūrimas ir įgyvendinimas. 100 procentų progimnazijos mokinių dalyvauja patriotinio ugdymo renginiuose. Tautiškumą puoselėjančių progimnazijos meno kolektyvų dalyvavimas miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose.
Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, reikalingas socialiai atsakingai ir ekonomiškai pagrįstai veiklai vykdyti, inovacijoms kurti. Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų diegimas Alytaus Likiškėlių progimnazijoje Novatoriško verslumo ugdymo programos temos ir kūrybinės užduotys integruojamos į bendrąsias programas ir sudaro iki 20 procentų ugdymo turinio dalies. 1 ir 5 klasėse diegiamos finansinio raštingumo, ekonomikos ir verslumo programos „Tai mano verslas“. 100 procentų pradinių ir 5 klasių mokinių dalyvauja Novatoriško verslumo ugdymo programoje.
Palankių sąlygų tęsti nutrauktą mokymąsi, įgyti asmens karjeros planus atitinkantį  išsilavinimą Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje sudarymas suaugusiems  asmenims. Ugdymo turinio ir formų pritaikymas pagal individualius mokinių poreikius ir galimybes. 95 procentai suaugusių asmenų įgijo  išsilavinimo pažymėjimus.
Plėtoti integralų, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantį mokinių ugdymą. STEAM (santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų  (angl. technology),  inžinerijos (angl. Engineering), meno / dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis) ugdymui reikalingos infrastruktūros ir mokymosi aplinkos kūrimas. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ ESFA-09.2.1-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ kryptingas įgyvendinimas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje,  savivaldybės skirtas 15 proc. finansavimas.
Ugdyti asmenybes, turinčias brandžią tautinę savimonę ir savigarbą, mylinčias savo Tėvynę, sąmoningai ir atsakingai vykdančias pilietines pareigas, gebančias puoselėti savo miesto ir šalies kultūrą. Sukurti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras  mokymosi programas ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Visose švietimo įstaigose įdiegta bent viena kūrybingumo ugdymo programa.
Miesto gimnazijose 100 procentų gimnazijos mokinių geba įsivertinti ir įsivertina bendrąsias kompetencijas.
Bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgomis, Lietuvos šaulių sąjunga. Alytaus Putinų gimnazijoje organizuotas Kariuomenės dienos minėjimas, edukaciniai užsiėmimai.

Kariuomenės dienos minėjime dalyvauja 100 procentų Alytaus Putinų gimnazijos mokinių ir mokytojų. Jaunųjų šaulių  kelionių  išlaidų į pilietinius patriotinius renginius šalyje kompensavimas iš AMS biudžeto.

Plėtoti bendradarbiavimą su Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir kt. socialiniais partneriais. Kartu su socialiniais parneriais veiklų švietimo įstaigose organizavimas. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba  ir kt. socialiniai partneriai dalyvavo bent 1 ar 2 švietimo įstaigose organizuotuose renginiuose.
Skatinti mokinių ir suaugusiųjų asmenų dalyvavimą tautinio meno veiklose. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų meno kolektyvų ruošimosi 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei koordinavimas. 100 proc. informacijos pateikimas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų meno kolektyvų vadovams dėl pasiruošimo 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei. Vykstantiems švietimo įstaigų kolektyvams 100 procentų iš savivaldybės biudžeto apmokėtos transporto išlaidas.
Ugdyti visuomeninės tautinę ir valstybinę savivoką ir atsakomybę, plėtoti ryšius su užsieniečiais ir tautiečiais, gyvenančiais kitose šalyse. Šv. Benedikto gimnazijos Tarptautiniai mainų projektai su Ukrainos Kremenčiuko ir Airijos Monaghano miestų mokyklų bendruomenėmis. Susitikimų skaičius – 4.
Vykdyti renginius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti. Tolerancijos ugdymo centro Alytaus Jotvingių gimnazijoje įkūrimas ir veikla Alytaus mieste ir šalyje. Įvykdyta renginių Alytaus Jotvingių gimnazijoje – 9, mieste – 1, šalyje – 3. Organizuotas integruotas istorijos–anglų kalbos vertimų konkursas –Lietuvos žydų istorijos atspindžiai kultūroje“ II–III klasių Alytaus miesto gimnazistams (2020-04-23).
Ugdyti asmenybes, turinčias brandžią tautinę savimonę ir savigarbą, mylinčias savo Tėvynę, sąmoningai ir atsakingai vykdančias pilietines pareigas, gebančias puoselėti savo miesto ir šalies kultūrą. Mokyklų mokinių savivaldos plėtimas ir bendradarbiavimo su kitomis švietimo įstaigomis veiklos rėmimas. Mokinių įgyvendintų iniciatyvų skaičius kiekvienoje įstaigoje bent po 2. 42 procentai visų miesto mokinių dalyvauja mokinių savivaldoje.
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vertybines nuostatas, reikalingas socialiai atsakingai ir ekonomiškai pagrįstai veiklai vykdyti ir inovacijoms kurti. Tarptautinio bakalaureato diplomo ir pagrindinio ugdymo (MYP) programų įgyvendinimas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Užtikrintas savivaldybės finansavimas tarptautinių bakalaureato programų
įgyvendinimui.
Alytaus Jotvingių gimnazijos dalyvavimas Europos švietimo ministerijų tinklo EUROPEAN SCHOOLNET projekte STEM SCHOOL LABEL (STEM mokyklos ženklas). Alytaus Jotvingių gimnazija tampa STEM mokyklos ženklo ambasadore; STEM pamokų, renginių, akcijų, tiriamųjų darbų ir kitų STEM ugdymo formų įvairovė visuose dalykuose ir lygiuose. Kiekvienas mokinys, dalyvaujantis STEM veiklose, įgyja STEM ir kitų bendrųjų kompetencijų pažymėjimą.
Bendradarbiavimas su Hiratsukos mokyklomis Japonijoje. Japonų kalbos ir kultūros pažinimo pamokos ir sklaida Alytaus mieste. Japonų kalbos pamokos ir kultūriniai pažintiniai renginiai gimnazijos ir Alytaus miesto mokiniams. SKYPE vaizdo konferencijos su Japonijos mokiniais.
Padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai
pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą.
Bendradarbiavimo sutarties dėl Alytaus regiono karjeros centro projekto įgyvendinimas. Suteiktos profesinės karjeros planavimo konsultacijos visiems mokiniams, kurie kreipiasi į Alytaus karjeros centrą.
8 klasių ir 1-4 gimnazijos klasių mokinių, pedagogų, profesijos patarėjų konsultavimas Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų. Mokiniams padedama geriau pažinti ir įsivertinti savo bendruosius intelekto gebėjimus, jų struktūrą, asmenybės savybes, vertybes, interesus bei polinkius; pasirinkti
mokymosi ir studijų kryptį, planuoti profesinę karjerą; gebėti susirasti naudingą informaciją.
Atliktas 100 procentų 8 klasių ir 1 gimnazijos klasių mokinių psichologinis įvertinimas, atpažįstant didelį mokymosi potencialą turinčius mokinius ir suteiktos konsultacijos jiems bei jų tėvams dėl tolesnio mokiniams tinkamo ugdymosi.
Ugdyti visuomeninės tautinę ir valstybinę savivoką ir atsakomybę, plėtoti ryšius su užsieniečiais ir tautiečiais, gyvenančiais kitose šalyse. Tarptautinis bendradarbiavimas, tarptautinės sporto turizmo ir sveikatingumo stovyklos Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje organizavimas „Opolė 2020“. Suorganizuota ir Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota Alytaus ir Opolės (Lenkija) tarptautinė mokinių sporto turizmo ir sveikatingumo stovykla 2020 m. birželio – liepos mėn. Alytaus mieste.
Alytaus miesto savivaldybės mokinių dalyvavimo tarptautinėje stovykloje „Draugų pasaulis“ finansavimas iš AMS biudžeto lėšų. Alytaus miesto savivaldybės mokinių delegacijos dalyvavimas tarptautinėje stovykloje „Draugų pasaulis 2020“.
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis vertybines nuostatas, reikalingas socialiai atsakingai ir ekonomiškai pagrįstai veiklai vykdyti ir inovacijoms kurti. Veiklų organizavimas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago ekonomikos ir verslo mokykloje, Jaunųjų chemikų mokykloje, Putinų gimnazijos Fab Lab mokomosiose dirbtuvėse, Alytaus Likiškėlių progimnazijoje įkurtame Lietuvybės centre. Užtikrintas savivaldybės finansavimas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago ekonomikos ir verslo, Jaunųjų chemikų mokyklos, Putinų gimnazijos Fab Lab mokomosioms dirbtuvėms, Lietuvybės centro veiklų įgyvendinimui.
Ugdyti pilietiškus, tautiškai susipratusius, etninę kultūrą išmanančius ir savo krašto kultūrą puoselėjančius mokinius. Edukacinių veiklų organizavimas ir vykdymas Alytaus miesto muziejuose, teatre, bibliotekose ir kt. įstaigose. 100 procentų švietimo įstaigas lankančių mokinių dalyvavo bent 2 edukacinėse veiklose mieste. Kultūros paso galimybių efektyvus panaudojimas.
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-03