Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


I prioritetas

I prioritetas. Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams

Uždavinio pavadinimas Priemonė Rodiklis
Pagerinti  ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį Ugdymosi sėkmės ir pažangos siekimas gerinant ikimokyklinio ugdymo mokinių lankomumą. Per 10 mėn.(išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.) ikimokyklinio ugdymo mokinių lankomumo pokytis padidės  nuo 60 proc. iki 75 proc.
Mokytojų, mokinių, tėvų bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant mokinių ugdymosi sėkmės ir pažangos. 100 proc. priešmokyklinio ugdymo mokinių kompetencijų pasiekimai atitiks programoje numatytus rezultatus.
Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo sistemos tobulinimas, siekiant aukštesnės kiekvieno mokinio individualios pažangos. Ne mažiau kaip 2 kartus per metus švietimo įstaigose individualūs pokalbiai apie vaiko pažangą organizuojami  su mokiniais, tėvais, mokytojais, administracija.
Kokybiško švietimo ir asmeninės kiekvieno mokinio pažangos užtikrinimas lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose. Parengti kiekvieno mokinio pasiekimų aplankai.
Pradinio, pagrindinio ugdymo programų planų įgyvendinimas, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai  ne žemesni už šalies vidurkį. Mokymosi kokybė (pagrindinis ir aukštesnysis lygmuo)- 1-4 kl. - ne mažiau 75 proc.; 5-8 klasėse -  ne mažiau 60 proc. Mokyklos mokinių pažangumas -   1-4 kl. - 100 proc.; 5-8 klasėse -  ne mažiau 95 proc.
Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ įgyvendinamas Erasmus+KA122 projektas „Laimingi vaikai-pasaulio ateitis“ (8 d. Italija, Graikija), kurio tikslas įgalinti mokytojus taikyti įvairius ugdymo metodus siekiant patrauklesnio, įtraukiančio ugdymo proceso.  Ne mažiau kaip 10 proc. pagerėję bendravimo ir emocijų suvokimo bei raiškos pasiekimų srityje atsiliekančių mokinių rodikliai. 
Inovacijomis grįstas ikimokyklinis ir priešmokyklinis mokinių ugdymas. Nuo 2022-09-01 visos ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuojančios įstaigos įgyvendina metodines rekomendacijas  „Inovacijos vaikų darželyje“. 100 proc. visose priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa. 
Pasidalijimas gerąja patirtimi siekiant  kiekvieno mokinio įvairiapusė asmenybės ūgties kiekvienoje veikloje  Ne mažiau 1 kartą per metus lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose mokytojai pasidalija gerąja patirtimi, taikoma kiekvieno mokinio ugdymo(si) pažangai pamatuoti, motyvacijai skatinti.
Kolegialaus grįžtamojo ryšio stiprinimas švietimo įstaigose.    Kiekvienas įstaigos mokytojas stebi bent 2 kolegų veiklas ir teikia profesionalų grįžtamąjį ryšį.  Kiekvienas įstaigos mokytojas stebi bent 2 kolegų veiklas ir teikia profesionalų grįžtamąjį ryšį. 
Bendradarbiavimas tarp įstaigų siekiant kiekvieno mokinio ugdymosi pažangos. Bendradarbiavimas tarp įstaigų siekiant kiekvieno mokinio ugdymosi pažangos.    Ne mažiau kaip 2 kartus per metus Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai stiprina kolegialų, bendradarbiavimą tarp įstaigų organizuojant bendrus renginius, dalijantis ugdymo sėkmėmis.
Alytaus „Volungės“ progimnazijos mokytojai ir 30 mokinių dalyvaus Erasmus+ projekte „Įvairūs užsienio kalbų mokymo metodų ieškojimai. Technologijomis ir žaidimais grįstas užsienio kalbos mokymas“. Inovatyvių ir įtraukių ugdymo metodų taikymas užsienio kalbos pamokose siekiant aukštesnių užsienio kalbos mokymosi pasiekimų. Mokytojai taiko inovatyvius ir įtraukius kalbos mokymo metodus. Mokinių užsienio kalbos mokymosi pasiekimai padidės 10 proc.
Ugdymo projektų, skirtų mokinių kūrybiškumo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui pamokose, įgyvendinimas Alytaus Dzūkijos mokykloje. Projektas „Integralaus gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms išbandymas, tobulėjimas ir diegimas“ įgyvendinama integralaus gamtos mokslų kurso programa – 5, 6, 7, 8 klasėse.
Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ – dalyvauja 6 mokytojai ir vadovai, mokyklos. Bendruomenė įtraukta ir dalyvauja pokyčio projekte.
Erasmus+ projektas „Efektyvios mokinių skaitymo strategijos“ –dalyvauja 5 mokytojai ir įtraukiama mokyklos bendruomenė.
Erasmus+ projektas „Ludiq’tée 2.0 (Rašybos įgūdžių gerinimas naudojant žaidybinius elementus)“ – 1 vadovas ir įtraukiami prancūzų kalbos mokytojai.            Integruotų į ugdymo turinį eTwinning projektų vykdymas – 30 projektų.
Mokinių gebėjimų ugdymui įgyvendinama “Pagilinto matematikos, IT ir kalbų mokymo integruoto ugdymo programa” – 5-8 klasėse.
Mokinių dalyvavimas miesto, šalies olimpiadose, konkursuose, renginiuose, varžybose dalis – 55 proc. mokinių.
 
STEAM (santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų  (angl. technology),  inžinerijos (angl. Engineering), meno / dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis)   metodikos – patyriminio ugdymo, apjungiančio mokslą, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką, taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese. Ne mažiau nei vienas ketvirtadalis ugdomojo proceso vykdoma kitose palankiose tyrinėjimams vidaus ir lauko aplinkose.
Per metus įrengta bent 1 moderni ugdymo(si) aplinka. 
Alytaus lopšeliai darželiai „Vyturėlis“  „Obelėlė“, „Šaltinėlis“ ir „Putinėlis“ įgyvendina sporto rėmimo fondo remiamą projektą „Judame. Augame. Sveikėjame“. Rytinės mankštos vyksta kasdien visiems lopšelio-darželio vaikams. Vykdoma kokybiškė, efektyvesnė ir kryptingesnė fizinio ugdymo veikla. Didesnis dėmesys skiriamas šeimų fiziniam aktyvumui.
Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ vykdomas  Erasmus+KA122 pojektas „Žingsnis po žingsnio užaugame dideli“ (Italija, Graikija), kurio tikslas stiprinti pedagogų  Steam ugdymo kompetencijas, siekint inovatyvių STEAM ugdymo metodų tvarumo. 8 pedagogai dalyvaus projekto mobilumuose, įgytas žinias, patirtį perteiks kolegėms.  80 % įstaigos mokytojų laboratorijoje organizuos ne mažiau 15 % ugdymo veiklų, Lego kambaryje 1-2 kartus per savaitę vyks tikslingo ugdymo (inžinerinės, matematinės ir technologijų) veiklos. Suteikta STEAM mokyklos ženklelio akreditacija.
Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ įgyvendinamas Erasmus+KA122 projektas „Būti, žaisti ir mokytis lauke“ (7 d. Italija), kurio tikslas tobulinti pedagogų kompetencijas integruoto, patyrimais grįsto ugdymo srityje perkeliant jį į lauko erdves. Sukurta programa „Patirtinio ugdymo idėjos ir jų įgyvendinimas lopšelyje-daželyje“. Ne mažiau kaip 10% pagerės ugdytinių fizinio lavėjimo (smulkioji ir stambioji motorika), dėmesingumo vertinimas.
Alytaus lopšelis-darželis  "Boružėlė" įgyvendina tarptautinį Erasmus+ KA2
projektą „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“), kurio tikslas tobulinti STEAM ugdymo veiklas kiekvienoje iš septynių projekto šalių partnerių: Belgijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose ir Serbijoje.
Parengtas Gerosios STEAM praktinės veiklos pavyzdžių rinkinys.
Lopšelis-darželis  "Volungėlė" įgyvendina tarptautinį gerųjų mainų projektą Erasmus+ Kids in Nature. Sutvirtėja vaikų ryšys su gamta, lavėja vaikų įgūdžiai laisvai žaidžiant, mokantis atradimų ir tyrinėjant gamtą (100%). 
Kūrybinio mąstymo ir inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimas Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje. Kūrybinio mąstymo ir inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimas Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje. Kiekvienas mokinys per mokslo metus parengia ne mažiau kaip du projektinius darbus. Pradinio ugdymo 2 ir 4 klasių mokinių kūrybiškumo ir inžinerinės kompetencijos įvertinimo vidurkis yra ne mažesnis kaip 3,2. 
Vykdomas Erasmus+ KA122 projektas „Valdyk savo asmeninę energiją teisingai“ Alytaus Šaltinių progimnazijoje. Parengti du įrankiai, kurie padės mokiniams valdyti savo emocijas.
Švietimo įstaigose lyderių telkimas kaitos proceso tvarumo ir pokyčių valdymo sinergijai užtikrinti. Įgyvendinama visų švietimo lygmenų lyderystė ir bendradarbiavimo kultūra, užtikrinamas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimo modelio įgyvendinimas mieste, mokinių mokymosi sėkmė ir  tvarus švietimo kaitos procesas.
Pasitarimų dėl  4,6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų rezultatų gerinimo kartu su švietimo įstaigų vadovais, Pedagogine psichologine tarnyba, bendrojo ugdymo mokyklų mokomųjų dalykų mokytojų metodinių būrelių nariais organizavimas. Remiantis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų rezultatų duomenimis ne mažiau kaip viename mokyklų vadovų pasitarime, 100 proc. dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimuose išanalizuoti rezultatai ir numatomos priemonės jų gerinimui.
100 proc. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių išanalizavusios ir aptarusios 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, brandos egzaminų rezultatus ir numačiusios priemones rezultatų gerinimui.
Ugdymo, grįsto pozityvaus mąstymo taikymo strategijomis diegimas Alytaus Dzūkijos mokykloje. Erasmus projekto „Pozityvaus mokymosi strategijos pagal Martiną Seligmaną. Laimingos mokyklos link“ įgyvendinimas:
  • 3 pedagoginiai darbuotojai gilins kompetencijas emocinės sveikatos stiprinimo srityje užsienyje.
  • Parengtas „Laimingos klasės modelis“. 
  • Septyniose klasėse įdiegtas „Laimingos klasės modelis“, taikant pozityvaus mokymo strategijas.
Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių įsitraukia į neformaliojo švietimo veiklas. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose skaičius padidėja 8 procentais lyginant su 2021 m. spalio 1 d. duomenimis.(miesto neformaliojo švietimo įstaigose).
Mokytojų, mokinių, tėvų bendradarbiavimas , siekiant gerinti mokinių pasiekimus, stiprinamas taikant individualių pokalbių metodiką. Bendrojo ugdymo mokyklose su mokiniu aptariami  mokymosi rezultatai  vertė  ne žemesnė negu  3 (2,6).  Tėvų įtrauktis ne mažiau 85 proc.
Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose.  Dalykinių olimpiadų ir konkursų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių ne mažiau 9,1.
Atsakingo mokinių mokymo(si) požiūrio formavimas ugdymo procese.   Valstybinių brandos egzaminų rezultatai ne žemesni už šalies vidurkį.
Pagerinti ugdymosi rezultatus. Pagrindinio ugdymosi pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį (7-10 balų) pasiekusių mokinių dalis (proc.) 52, matematikos – 47.
Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje Jaunųjų matematikų mokyklos, VILNIUS TECH klasių veikla. Mokinių dalis, įtraukta į Jaunųjų matematikų mokyklos (JMM), Vilnius TECH veiklas: JMM veiklose dalyvauja ne mažiau 77 4-8 kl. ir I-II gimn. kl. mokiniai, VILNIUS TECH - 61 II-IV gimn. kl. mokinys.
Ugdymosi aplinka kuriama pasitelkiant naujas ugdymo organizavimo formas ir technologijas Alytaus Putinų gimnazijoje. Bendras mokinių pažangumas  kyla 0,2 proc. Įsipareigojusių kitus mokytojus konsultuoti diegiant inovacijas  lyderių skaičius siekia 30 proc.; 0,5 proc. pagerėja KTU klasių mokinių mokymosi vidurkis, 95 proc. įgyvendintas  partnerystės su KTU ugdymosi planas.
Ugdymo metodų, skirtų mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo ir verslumo
 kompetencijų ugdymui, aktyvinimas 
STEAM ir kitų dalykų pamokose Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje.
Gerėja STEAM mokomųjų dalykų pasiekimai – valstybinių egzaminų vidurkis yra ne mažesnis kaip 58 balai.
Ugdymo kokybės gerinimas siekiant kiekvieno mokinio emocinės savijautos ir pažangos gerinimo Alytaus miesto neformaliojo švietimo įstaigose. Ne mažiau 94 proc. neformaliojo švietimo įstaigas lankančių  mokinių jaučiasi gerai ir labai gerai.
Tarptautinio bakalaureato (MYP ir DP) programų įgyvendinimas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. Patenkintas pageidaujančių mokytis poreikis ne mažiau 95 proc. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje 5–8 kl., I-II gimn. klasių sraute sukomplektuota po vieną dvikalbio ugdymo klasę.
Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, parodose šalies, tarptautiniu mastu. Ne mažiau  20 proc. mokinių.
Erasmus KA1 programos „Pasaulis - mano klasė" įgyvendinimas Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje. Mokinių mokymosi kokybė sieks ne mažiau kaip 80% (pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu).
Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam asmeniui Savalaikės ir kokybiškos švietimo pagalbos teikimas lopšeliuose-darželiuose. Logopedo pagalba teikiama visiems (100% ) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Glaudus bendradarbiavimas su Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba siekiant tenkinti poreikį trūkstamų švietimo pagalbos specialistų (psichologų, spec. pedagogų) įstaigose.
Pritaikomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, mokinių tėvų lūkesčius. Ne mažiau kaip 2 kartus per metus aptariama švietimo pagalbos teikimas ir patiriami sunkumai (tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, administracija).
Saugios, pasitikėjimu grįstos, aplinkos mokiniams kūrimas lopšeliuose-darželiuose, mokyklose-darželiuose. 4-5 metų 80 proc. mokinių  dalyvauja ne mažiau kaip vienoje socialinio emocinio ugdymo programoje. 6 metų mokinių  dalyvauja 100 proc.
Mokinių sveikatos stiprinimas vykdant įvairias veiklas, dalyvaujant ilgalaikiuose projektuose.  Visos ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą organizuojančios įstaigos dalyvauja ne mažiau kaip viename ilgalaikiame sveikatos stiprinimo projekte. 100 proc. mokinių tris kartus per savaitę dalyvauja fizinio aktyvumo, sveikatinimo veiklose.
Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ įgyvendinamas Erasmus+KA122 pojektas „Du žingsneliai Eko darželio link“ (7 d.  Graikija, Ispanija), kurio tikslas tobulinti pedagogų tarpkultūrines, tvaraus vartojimo gebėjimų kompetencijas, skatinti antrinių žaliavų panaudojimą. Sukurta darželio Ekologinio, tvaraus ugdymo samprata. Iš visų planuojamų veiklų 30% bus susiję su tvaraus vartojimo ugdymo kompetencijomis. Pedagogai panaudos antrines žaliavas meninėse ir kitose vaikų veiklose, erdvių puošyboje. Padidės antrinių žaliavų panaudojimas nuo 50% iki 70%. 
Lopšeliai-darželiai „Du gaideliai“, „Pušynėlis“, „Saulutė“, „Vilties“ mokykla-darželis įgyvendina Sporto rėmimo fondo koordinuojamą sporto projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. 100 proc. mokinių 3 kartus per savaitę dalyvauja fizinio ugdymo pratybose, kurias veda fizinio ugdymo specialistai; kiekviena įstaiga praves po 4-5 sveikatingumo renginius bendruomenei; parengtas metodinių rekomendacijų leidinys „Vaikų judrieji žaidimai“. 10 proc. pagerės visų vaikų pasiekimai.
Vaikų fizinės ir emocinės sveikatos gerinimas, švietimo įstaigų aplinkų pritaikymas naujiems
iššūkiams įgyvendinant projekto Nr. LT-PL-5R-381 „Būk aktyvus – būsi sveikas“ veiklas. 
13-oje Alytaus švietimo įstaigų (lopšeliuose-darželiuose „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“,  „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“,  „Girinukas“, mokyklose-darželiuose „Drevinukas“ ir „Viltis“) įrengtos futbolo ir krepšinio aikštelės su minkšta danga, įstaigos įsigis laisvalaikio užimtumo priemonių.
100% vaikų dalyvaus sporto ir sveikatingumo užsiėmimuose, ugdymo įstaigų personalas ir  tėvai – seminaruose apie fizinės ir emocinės sveikatos gerinimą.
Prevencinių programų įgyvendinimas  bendruomeniškumo ir emocinio klimato gerinimui. Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija. Nei karto per paskutinius 2 mėn. patyčių nepatyrusių mokinių dalis padidės 0,5 procento.
Alytaus Likiškėlių progimnazijoje vykdomas Erasmus+ projektas „Draugai prieš patyčias"(Buddies Against Bullies) .  Projekto metu mokinių mainuose dalyvaus 16 mokinių ir 8 mokytojai. Projekto dalyviai, siekdami mažinti patyčių mąstą,  praves 9 užsiėmimus, taikydami metodikas, įgytas dalyvaujant trumpalaikiuose mainuose užsienio partnerių mokyklose. 85 proc. progimnazijos mokinių gebės atpažinti patyčias, reaguoti į jas ir užkirsti joms kelią.
Savalaikės ir kokybiškos švietimo pagalbos teikimas. Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis nuo visų, kuriems nustatytas pagalbos poreikis padidės 5 proc. 
Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimo įtraukiajam ugdyme gerinimas. Kvalifikacijai skirtų valandų skaičius vienam mokytojui ne mažesnis nei 6 val.
Projekto ,,Kultūrinės edukacijos sistemos mokiniams modernizavimas" programos ,,Tyrinėjimo menas: mokomės bendradarbiaudami" įgyvendinimas Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje. IIc kl. klasės mokiniai dalyvauja ,,Mokinių tyrinėjimo projekte" (10 sesijų po 3-4 val.); 9 mokytojai dalyvauja ,,Mokytojų klubo" veikose (10 sesijų po 3-4 val.). Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokinių savarankiškai parengtas ir įgyvendintas tyrinėjimo ir kūrybiško mokymosi projektas,  integruojantis istorijos, geografijos, matematikos  ir lietuvių kalbos žinias. Mokytojų sukurti įtraukiantys ugdymo metodai, apjungiantys įvairių ugdymo dalykų turinį ir esminių gebėjimų ugdymą.
Alytaus Putinų gimnazijoje  įgyvendinamas   tarptautinis  ERASMUS+ projektas "Įtraukusis ugdymas- mąstykime ir veikime kartu!". Įgyvendintos dvi projekto iniciatyvos.
Parengtas  SEU programos integravimo modelis taikant LIons Quest ", Dare To Care, Bridge metodikas, užsiėmimuose  dalyvauja 75 proc. mokinių.
Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį į neformaliojo vaikų švietimo veiklas Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, išskyrus gabiuosius,  dalyvaujančių neformaliajame vaikų švietime, dalis 40 proc.
Sukurti saugią socialinę emocinę ugdymosi aplinką ir skatinti tvarų ugdymąsi Alytaus jaunimo centre. Vykdomos tarptautinės programos „Aflatoun“, „DofE“, respublikinė programa „Darni mokykla“, programų veiklose dalyvauja ne mažiau kaip 150 mokinių ir  ne mažiau kaip 10 pedagoginių darbuotojų.
Alytaus jaunimo centre taikomos mokesčio už ugdymą lengvatos. Mokesčio už ugdymą lengvatos suteiktos ne mažiau kaip 45 ugdytiniams. 
Sveikos ir saugios  aplinkos, fizinės gerovės užtikrinimas Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas". Įrengtas druskų kambarys. 100% vaikų dalyvaus haloterapijos seansuose.
Sveikos, saugios ir inovatyvios lauko aplinkos sukūrimas Alytaus „Vilties“ mokykloje-darželyje. Įrengta moderni lauko klasė. 100 procentų mokinių dalyvaus STEAM veiklose, turi galimybę veikti kitose, netradicinėse erdvėse.
Socialinių įgūdžių klasės steigimas Alytaus Dzūkijos mokykloje. Parengta programa kartu su socialiniais partneriais.
Mokinių skaičius ne mažiau kaip 7  mokiniai.
Įrengtos 2 naujos erdvės.
Mokinių socialinio emocinio intelekto ugdymas Alytaus Dainavos progimnazijoje, įgyvendinant tarptautinius projektus: Erasmus+ projektas „Laimingi mokiniai – laiminga šalis“, Erasmus+ projektas „Boosting tRansition from primary to secondary Innovation by DevelipinG new Educational methods and tools – B.R.I.D.G.E“ bei vykdant 3Q sveikatos ugdymo programą.

Pozityvaus švietimo modelio įgyvendinimas  Alytaus Dainavos progimnazijoje..
Įsivertinimo rodiklis „Man patinka eiti į mokyklą“ įvertis – ne mažiau 70 proc.
Programoje dalyvauja 100 proc. pradinių klasių mokinių.

Pedagoginėje psicholiginėje tarnyboje teikiama pedagoginė psichologinė ir kita švietimo pagalba vaikams, jų tėvams (globėjams), mokytojams dėl vaikų problemų, informuojama/konsultuojama ugdymosi, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais.  Pedagoginę psichologinę ir kitą švietimo pagalbą dėl vaiko problemų gaunančių, informuojamų/konsultuojamų ugdymosi, profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais vaikų, tėvų (globėjų) bei mokytojų skaičius - 93 proc.   nuo visų besikreipiančių.
Kvalifikacijos tobulinimo ir kitos švietimo veiklos priemonės pagal Alytaus miesto švietimo įstaigų Bendradarbiavimo modelį,  Plėtojamas ugdymo įstaigų bendruomenių ir visuomenės švietimas vaiko raidos, psichologijos, specialiosios pedagogikos, psichologinių problemų prevencijos, įtraukiojo ugdymo klausimais, įgyvendinant prevencines programas. Pedagoginės psichologinės tarnybos parengtos ir įgyvendintos 2 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, suorganizuota Metodinė miesto pedagogų diena, konsultacijos metodinių būrelių nariams, 4 renginiai.
Interreg projekto „Bendradarbiavimas – kuriant inovatyvias ir sveikas aplinkas“ įgyvendinimas Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje ir Alytaus Dzūkijos mokykloje. 100% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių padaro pažangą pagal savo galimybes. 
Parengta metodinė medžiaga, kaip sėkmingiau įtraukti į ugdymo procesą socialinę atskirtį patiriančius vaikus.
Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai  reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui  Lankstaus ugdymo proceso organizavimas, tenkinant individualius mokinių, grįžusių/atvykusių iš užsienio, poreikius bei tėvų lūkesčius. 100 proc. grįžusių/atvykusių iš užsienio mokinių sudaromi individualūs švietimo pagalbos planai. 100 proc. grįžusių/atvykusių iš užsienio mokinių lanko lietuvių kalbos pamokas Lietuvybės centre. Ne mažiau kaip 68 proc. grįžusių/atvykusių iš užsienio mokinių dalyvauja neformaliose Lietuvybės centro veiklose.
Teikti pagalbą grįžusių iš emigracijos Lietuvos piliečių ar atvykusių užsieniečių vaikams ir tėvams (globėjams) pagal poreikį. Individualios Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų konsultacijos.
Sukuriama emociškai palanki, motyvuojanti aplinka grįžusių iš emigracijos Lietuvos piliečių ar atvykusių užsieniečių vaikams, pagal poreikį pritaikomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos. 100 proc. mokinių gauna reikiamą švietimo pagalbą, siekiant sėkmingos integracijos.
Gerinti atitiktį tarp švietimo sistemoje įgyjamų ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintančioje aplinkoje reikalingų kompetencijų Bendradarbiavimas su Alytaus kolegijos STEAM atviros prieigos centru. Ne mažiau nei 50 proc. I-IV gimnazijos klasių mokinių per metus dalyvaus Alytaus kolegijos STEAM atviros prieigos centro laboratorijų veiklose.
Kūrybinio mąstymo ir inžinerinės kompetencijos programos įgyvendinimas Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje, Alytaus Dzūkijos mokykloje, Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje ir Alytaus profesinio rengimo centre. Programos įgyvendinimo gerąja patirtimi pasidalija su miesto ir/ar šalies švietimo bendruomene ne mažiau nei kartą per metus.
Integruotų veiklų  Alytaus profesinio rengimo centro  mokymo bazėje skaičius: 1-2 veiklos kiekvienoje klasėje.
Veiklų, supažindinančių mokinius su įvairiomis profesijomis bei joms reikalingomis kompetencijomis, organizavimas.

Karjeros specialistų grupiniai užsiėmimai su mokiniais  – kiekvienai 5-10 klasei po 2 užsiėmimus per metus.  
Karjeros ugdymui išvykos, susitikimai su įdomiais žmonėmis – kiekviena klasė ne mažiau 1 diena.

Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų diegimas Alytaus Likiškėlių progimnazijoje. 100 proc. 1-3 kl. ir 5-7 kl. mokinių įgis finansinio raštingumo bei ekonomikos ir verslumo kompetencijas.
Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijoje vykdoma pagilinta STEAM mokomųjų dalykų programa. KTU atviros klasės renginiai.  Abiturientų, pasirinkusių STEAM studijų kryptį, procentas  –  ne mažiau kaip 26. Gerėja STEAM mokomųjų  dalykų pasiekimai – valstybinių brandos egzaminų vidurkis yra ne mažesnis  kaip 58 balai.
Kryptinga Jaunųjų chemikų mokyklos ir Alytaus ekonomikos
 ir verslo akademijos veikla
Nemažėjantis Jaunųjų chemikų  mokyklą ir Alytaus ekonomikos ir verslo akademiją baigusiųjų mokinių skaičius.
STEAM krypties plėtojimas Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Ne mažiau 25 proc. gamtos mokslų dalykams skiriamo laiko vykdoma Gamtos mokslų laboratorijose ar kitose palankiose tyrinėjimams aplinkose. 
Ne mažiau nei 30 proc. 5-8 kl. mokinių gauna STEAM profesinio orientavimo paslaugas Alytaus kolegijos STEAM centre.
Bendradarbiavimo bei grįžtamojo ryšio švietimo įstaigose užtikrinimas. Nuolatinis mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Visiems mokytojams sukurtos mobilaus darbo galimybės. 100 proc. mokytojų ugdymo procese taikys bent vieną interaktyvią ugdymo priemonę.
Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio, Alytaus Dzūkijos mokyklos  mokytojai dalyvauja informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programoje Teachers Lead Tech. 100 proc. pradinių klasių mokytojų dalyvauja informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programoje Teachers Lead Tech.
Kryptingas mokinių praktinės tiriamosios veiklos organizavimas Alytaus Dainavos progimnazijoje.  90 proc. 5-8 klasių mokinių dalyvauja praktinėse tiriamosiose veiklose, gerina dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 
STEAM ugdymo proveržio strategijos įgyvendinimas Alytaus Jotvingių gimnazijoje 2022 m. Erasmus+ KA229 projekto "Code your Future" įgyvendinimas. Mėlynosios mokyklos ambasadorės projektas. STEAM School Label. Išduotų STEAM kompetencijų pripažinimo pažymėjimų skaičius - 100. Įsitraukusių į STEAM ugdymą mokinių dalis proc. - 75%.  STEAM karjeros renginių skaičius - 5. Abiturientų, pasirinkusių STEAM studijų kryptį, skaičius proc. - ne mažiau 30 proc.
Inžinierinių technologijų akademijos  (ITA) plėtra  ir Socialinio verslumo mokyklos  partnerystės stiprinimas  Alytaus Putinų gimnazijoje  Inžinierinių technologijų akademijoje sukurti du inovatyvūs produktai. Parengtos 3 publikacijos žiniasklaidoje apie  ITA veiklas.
Su karjeros planavimu susijusių partnerysčių  skaičius (10 partnerių).
Alytaus  Putinų gimnazijoje vykdoma TRANSPARENCY INTERNATIONAL iniciatyva   Į dalyvaujamojo biudžeto projektą įtraukta 30 proc. I-IV klasių mokinių.
Organizuoti Alytaus jaunimo centro neformaliojo švietimo programas, kuriose ugdomos darbo rinkai reikalingos kompetencijos. Alytaus jaunimo centro žurnalistikos, braižomosios grafikos ir kompozicijos, projektavimo programos „AutoCAD“, siuvimo dizaino, grožio ir sveikos gyvensenos, meninės fotografijos, keramikos programose dalyvauja ne mažiau 140 vaikų ir suaugusiųjų.
Vykdyti pasirengimo darbo rinkai veiklas, kuruojant savanorystės programas. Alytaus jaunimo centras yra įgijęs JRD savanorius priimančios organizacijos akreditaciją; įstaigoje savanoriauja ne mažiau kaip 5 savanoriai.
Alytaus Putinų gimnazijoje The Duke of Edinburgh's International Award ( DofE apdovanojimai)  ženklelius gauna ne  mažiau  nei 4 mokiniai; 1 mokytojas įgijo žygių vertintojo kvalifikaciją.
Bendradarbiavimas  su regioniniu karjeros centru "Karjeras". 75 proc. I-IV gimnazijos klasių mokinių dalyvavo bent 1-oje karjero centro organizuotoje veikloje. 90 proc. mokinių, kurie įgijo vidurinį išsilavinimą,  žino tolimesnės veiklos pasirinkimo kryptis.
Pasirengimas įgyvendinti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas. Mokyklų pedagogai dalyvauja pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas mokymuose ne mažiau 23 pedagogai.
Alytaus Panemunės progimnazija vykdo  programos ,,Erasmus+" 2 projektus: ,,STEAM. Kelionės pradžia" (KA1) , ,,Pick up STEAM!" (KA2). 100 proc. pradinių klasių mokytojų įsitraukia į projekto ,,STEAM. Kelionės pradžia" veiklas ir sukūrė  bent po 1 veiklą, pritaikytą vykdyti progimnazijos STEAM erdvėse. 
Alytaus Dzūkijos mokykla dalyvauja NŠA Erasmus+ KA2 projektą  „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM education“). Projekto dalyviai - trys mokytojai yra Praktinio STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo vadovo (interaktyvios knygos) bendraautoriai.
Pasidalijimas STEAM ugdymo patirtimi mieste  – ne mažiau 1 mokytojas.
Kokybiško frankofoninio ugdymo (QF) programos įgyvendinimas Alytaus Dzūkijos mokykloje.

Kokybiško frankofoniškojo ugdymo (QF) programos įgyvendinimas  – 100 proc. mokiniams, besimokantiems prancūzų kalbą.

Veiklų, supažindinančių vaikus su įvairiomis profesijomis bei joms reikalingomis kompetencijomis, organizavimas. 100 proc. lopšelių-darželių ir mokyklų - darželių vaikų dalyvauja edukacinėse veiklose; Profesinio orientavimo paslaugos - ne mažiau 2 užsiėmimai per metus.
Įdiegti efektyvią ir veiksmingą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, siekiant asmens gebėjimų ir kvalifikacijos darnos su asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais Mokytojų asmeninio meistriškumo augimo ir efektyvaus bendradarbiavimo skatinimas. Bendrojo ugdymo mokyklose aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgis ne mažiau kaip po vieną mokytoją. 
Gerinamas mokytojų pasirengimas ir lyderystė dirbti skaitmeninėje erdvėje, stiprinami gebėjimai priimti tinkamus technologinius sprendimus bei kurti kokybišką skaitmeninį turinį. 100 proc. mokytojų  pasirengę naudotis skaitmeniniais įrankiais, 30 proc. geba kurti kokybišką skaitmeninį ugdymo turinį, konsultuoti kolegas.
Užsienio kalbos įgūdžių tobulinimo kursai mokytojams Ne mažiau kaip 10 procentų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų tobulina užsienio kalbos žinias
Pedagogų asmeninio meistriškumo augimo ir efektyvaus bendradarbiavimo skatinimas. 75 proc. pedagogų, dalyvauja ne mažiau 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir ne mažiau 30 proc. mokytojų bent kartą per metus pasidalija savo patirtimi  metodinėje veikloje mieste ir/ar šalyje.
Pagalba jaunam mokytojui. Naujai pradėjusių dirbti mokytojų, gaunančių mentoriaus pagalbą, dalis - 100 proc.
Alytaus jaunimo centre vykdomos suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos. Alytaus jaunimo centro suaugusiųjų neformaliojo švietimo programose dalyvauja ne mažiau kaip 170 suaugusiųjų.
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų organizavimas ir koordinavimas Alytaus Likiškėlių progimnazijoje. Įgyvendinta ne mažiau 14 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, dalyvauja ne  mažiau 200 programose dalyvaujančių suaugusiųjų.
Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos dalyvavimas „Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime". Pamokos aspekto „Šiuolaikiška pamoka" įvertis siekia 85% nuo stebėtų pamokų. 100% mokytojų žino atnaujintų ugdymo programų, kompetencijų aprašų esminius bruožus.
Gerinamas  mokytojų pasirengimas  ir lyderystė   dirbti skaitmeninėje erdvėje, stiprinami gebėjimai  priimti tinkamus technologinius sprendimus  bei kurti kokybišką skaitmeninį turinį. Mokytojų, gilinusių  IKT kompetenciją, išklausytų mokymų  valandų skaičius (16 val. vienam mokytojui );
60 proc. mokytojų jaučiasi gerai pasirengę naudotis skaitmeniniais įrankiais;
35 proc. geba kurti  kokybišką skaitmeninį ugdymo turinį; 
26 proc. mokytojų pasirengę  konsultuoti  dirbant su  skaitmeninėmis  priemonėmis.
Sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą, sukurti veiksmingą jų rengimo ir kompetencijų tobulinimo sistemą Įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus.  Bent 5 Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose dirbantys mokytojai per metus studijuoja ir/ar įgyja  magistro ar papildomo dalyko  studijų kvalifikaciją.   
Sudaryti sąlygas studijuojantiems pedagogiką studentams atlikti praktiką miesto švietimo įstaigose. Trys  pedagogiką studijuojantys studentai atlieka praktiką miesto švietimo įstaigose.
Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje programos „Jaunimo savanoriška tarnyba" įgyvendinimas.  Mokykloje pagal Jaunimo savanoriškos tarybos programą savanoriauja bent 1 savanoris, siekiantis save išbandyti pedagogikos srityje.
Jaunimo savanoriškos veiklos ir/ar savanoriškos tarnybos stiprinimas bendradarbiaujant tarp Alytaus miesto švietimo įstaigų.   Nuo10 iki 13 padidinti miesto  švietimo įstaigų skaičių , kurios yra akredituotos savanorius priimančios organizacijos. 
Bent 3 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai savanoriauja Alytaus miesto švietimo įstaigose pagal Jaunimo savanoriškos tarybos programą.
Gimnazijų III-IV  klasių mokiniai bent 1 val. per metus  atlieka savanorišką veiklą išbandydami save pedagogikos srityje. 
Bendradarbiauti su šalies universitetais, rengiančiais pedagogus ir/ar švietimo pagalbos  specialistus. Alytaus miesto savivaldybės pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su universitetu.
Motyvuojančios mokytojo darbo aplinkos užtikrinimas. 100 proc. švietimo įstaigose sukurta ir veiksmingai veikianti  mokytojų motyvavimo sistema.  100 proc. mokytojų dalyvauja metiniame pokalbyje su mokyklos administracija, aptaria savo sėkmes ir nesėkmes, išsako lūkesčius, numato  tobulėjimo perspektyvas. 
STEAM mokytojo profilio formavimas, tikslinis kvalifikacijos tobulinimas Erasmus+ programos projekte KA101 " STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą Alytaus Jotvingių gimnazijoje".  Erasmus+ KA101 projekte dalyvaujančių mokytojų skaičius – 6.
Nacionalinės švietimo agentūros projektas "STEAM ugdymo tobulinimas". Asmeninio profesinio augimo skatinimas. Nacionalinės švietimo agentūros projekte dalyvaujančių Alytaus Jotvingių gimnazijos pedagogų skaičius - 5; 90 proc. gimnazijos mokytojų planuoja asmeninį tobulėjimą, pritaiko ugdyme.
Alytaus Putinų gimnazijoje Nacionalinės švietimo agentūros projekte dalyvaujančių pedagogų skaičius -3.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas tarptautiniuose mokymuose ir projektuose. Tobulinančių kvalifikaciją tarptautiniuose mokymuose ir projektuose pedagogų skaičius – ne mažiau 7 proc.
Daugiau informacijos:
 
 
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-20