BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Viešosios tvarkos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Rytis Vitkauskas (8 315) 55 194
mob. tel. 8 626 99074
[email protected] 105
Rasa Ogulevičienė (8 315) 55 123
mob. tel. 8 620 24 578
[email protected] 101
Rima Savulionienė (8 315) 55 128
mob. tel. 8 620 24 423
[email protected] 301
Deivis Raguckas (8 315) 55 123
mob. tel. 8 615 13621
[email protected] 101
Karolis Krutulis (8 315) 55 123
mob. tel. 8 686 995 25
[email protected] 403

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2016  m. sausio 20  d. įsakymu Nr. DP-29-(4.26)
(Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. DP-643-(4.26) redakcija)

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato skyriaus statusą, pagrindinius uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimo tvarką, skyriaus veiklos kontrolę ir atsakomybę, pertvarkymą ir likvidavimą.
 2. Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą.
 3. Vykdydamas funkcijas skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, kitais įgyvendinamaisiais teisės aktais, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 4. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą, perkėlimą, atleidimą, darbo užmokestį, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, tarnybinių nuobaudų skyrimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
 5. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos  Viešosios tvarkos skyrius", blanką su savo rekvizitais.

II SKYRIUS
SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. organizuoti nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos programų rengimą;
  2. nagrinėti teisės pažeidimų priežastis, teikti pasiūlymus administracijos
  3. direktoriui dėl viešosios tvarkos užtikrinimo;
  4. kontroliuoti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą;
  5. saugoti nustatytą viešąją tvarką savivaldybės teritorijoje ir užkirsti kelią pažeidimams;
  6. vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) civilinės saugos, dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijas Alytaus mieste.
 2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį plėtros ir skyriaus strateginės veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus, teikia tiesioginiam vadovui pagal įgaliojimus;
  2. Savarankiškai arba kartu su kitais administracijos struktūriniais padaliniais arba atitinkamomis valstybės institucijomis organizuoja ir dalyvauja reiduose, patikrinimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  3. kontroliuoja, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, kaip laikomasi Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, renka įrodymus ir kitą medžiagą, susijusią su administraciniu teisės pažeidimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skiria administracinį nurodymą, nagrinėja bylas ir priima sprendimus. Teikia siūlymus administracijos struktūriniams padaliniams dėl teisės aktų papildymo ar pakeitimo;
  4. nagrinėja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;
  5. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;
  6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkos aprašų) projektus;
  7. vykdo triukšmo prevencijos priemones viešosiose vietose;
  8. kontroliuoja, kaip laikomasi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros, Alytaus miesto  išorinės  reklamos įrengimo, Renginių organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, Gyvūnų laikymo Alytaus mieste, Prekybos Alytaus mieste viešosiose vietose taisyklių;  Mažmeninės prekybos alkoholio produktais Alytaus mieste licencijavimo tvarkos aprašo ir Mažmeninės prekybos tabako gaminiais Alytaus mieste licencijavimo tvarkos aprašo reikalavimų;
  9. kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose;
  10. registruoja administracinių teisės pažeidimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;
  11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;
  12. pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, mero
  13. potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
  14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
  15. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
  16. registruoja ir tvarko  skyriaus  veiklos  dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
  17. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
  18. kontroliuoja, kaip laikomasi Alytaus miesto išorinės reklamos įrengimo taisyklių.
  19. užtikrina, kad keleivinio kelių transporto priemonių ekipažai, vežėjai ir lengvųjų automobilių taksi vairuotojai laikytųsi keleivių vežimo kelių transportu ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių.
 3. Skyrius atlieka šias valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:
  1. civilinės saugos;
  2. dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;
  3. dalyvauja vykdant savivaldybės mobilizacijos planą.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius turi šias teises:
  1. gauti iš savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
  2. gauti technines, transporto, spec. aprangos bei kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;
  3. eikti pasiūlymus dėl  skyriaus tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo savivaldybės biudžeto lėšomis;
  4. teikti administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos organizavimo gerinimo;
  5. atstovauti savivaldybei savo skyriaus kompetencijos klausimais;
  6. suderinęs su kitų administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti kitų administracijos struktūrinių padalinių specialistus sprendimų ir kitų dokumentų projektams rengti;
  7. naudotis visomis Valstybės tarnybos įstatymo, kitų teisės aktų valstybės tarnautojams suteiktomis teisėmis.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintu Alytaus miesto plėtros strateginiu planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, administracijos bei šiais nuostatais ir administracijos vadovų pavedimais, rezoliucijomis.
 2. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
 3. Skyriaus veiklą organizuoja vedėjas.
 4. Skyriaus vedėjas:
  1. atskaitingas miesto savivaldybės administracijos direktoriui, o tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą;
  2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
  3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  4. vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia miesto savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl  skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus tarnautojams ir darbuotojams.
 5. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už jų įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo principu.
 6. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.
 7. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja kitas, administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus valstybės tarnautojas.
 8. Skyriaus valstybės tarnautojo ar darbuotojo atostogų, tarnybinių komandiruočių, stažuočių bei nedarbingumo metu jį pavaduoja skyriaus vedėjo nurodytas kitas skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas.
 9. Skyriaus pasitarimai rengiami skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai. Pasitarimai, kurių metu skyriaus veiklos klausimais priimami sprendimai, protokoluojami. Protokolus saugo ir sprendimų įgyvendinimą kontroliuoja pasitarimą organizavęs skyriaus vedėjas.

V SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 1. Skyriaus veiklą kontroliuoja tiesioginis skyriaus vedėjo vadovas.
 2. Už skyriaus veiklą atsako skyriaus vedėjas.
 3. Kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą.
 4. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas tiesioginiam vadovui.

VI SKYRIUS
SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 1. Skyrius panaikinamas arba pertvarkomas savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Skyriaus dokumentų ir reikalų bei skyriuje naudojamo turto perdavimas atliekamas savivaldybės administracijos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatai keičiami ar papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.