BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Švietimo ir sporto skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Loreta Šernienė (8 315) 55 177
mob. tel. 8 646 14 937
[email protected] 423
Rasa Kuckailienė (8 315) 55 175
mob. tel. 8 620 24 523
[email protected] 410
Alvydas Aleksonis (8 315) 55 184
mob. tel. 8 620 29490
[email protected] 410
Aldona Pikienė (8 315) 55 180
mob. tel. 8 614 94 209
[email protected] 409
Laima Kairienė (8 315) 55 184
mob. tel. 8 620 24 601
[email protected] 410
Edita Jurčienė (8 315) 55 186
mob. tel. 8 686 63890
[email protected] 426
Veronika Juknevičienė (8 315) 55 180
mob. tel. 8 620 68 021
[email protected] 415
Aušra Baužytė (8 315) 55 153
mob. tel 8 620 24 304
[email protected] 415
Jurgita Burova (8 315) 55 186
mob. tel. 8 640 50304
[email protected] 409
Rima Mackevičienė specialistė (8 3150) 55 177
[email protected] 424
Dalia Paleckienė vyriausioji specialistė +370 315 55 174
[email protected] 424

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. DV-24        

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) Švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, struktūrą, teises, veiklos organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.
 2. Skyrius yra savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą, ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimais, Alytaus miesto savivaldybės mero (toliau – savivaldybės meras) potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
 4. Skyrius turi du apvalius antspaudus: vieną su savivaldybės herbu ir užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius", kuris dedamas ant sutarčių, rekomendacinių raštų, ataskaitų, pažymų, garantinių raštų, įgaliojimų, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo tvirtinamų dokumentų, pasirašomų padėkos raštų ir kitą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus raštinė", kuris dedamas ant Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų ir kitų dokumentų nuorašų, kopijų ir išrašų.
 5. Skyrius turi blanką su Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) herbu, savo pavadinimu ir rekvizitais.
 6. Skyriaus adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  1. sistemingai stebėti, analizuoti ir vertinti pedagoginės ir sportinės veiklos atitikimą valstybiniams standartams bei reikalavimams;
  2. inicijuoti švietimo ir sporto institucijų bendradarbiavimą;
  3. sudaryti tinkamas sąlygas švietimo ir sporto įstaigų veiklai;
  4. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;
  5. organizuoti, stebėti, prižiūrėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. koordinuoja ir kontroliuoja reguliavimo sričiai priklausančių švietimo ir sporto įstaigų veiklą;
  2. formuoja savivaldybės švietimo ir sporto politiką, rengia strateginius planus, veiklos programas;
  3. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą;
  4. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo, sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo ir sporto dalį, švietimo ir sporto plėtotei skirtus savivaldybės investicijų projektus, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą. Inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo ir sporto projektų rengimą, jų teikimą fondams, dalyvauja juos įgyvendinant;
  5. teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą, siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
  6. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
  7. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
  8. koordinuoja savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;
  9. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą, rūpinasi besigydančių namuose mokinių mokymo organizavimu;
  10. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
  11. rengia ir įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo programas savivaldybės teritorijoje;
  12. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
  13. administruoja švietimo ir sporto įstaigų veiklą, didina jų vadovų atsakomybę už sprendimų vykdymą, įgyvendinant švietimo ir sporto politiką savivaldybėje;
  14. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
  15. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo, sporto įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;
  16. atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Vykdo švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą;
  17. inicijuoja savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi ir remia jų veiklą;
  18. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
   1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų veiklos tobulinimo, jų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo kūrimo švietimo ir mokslo ministrui teikimo;
   2. savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;
   3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
   4. savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
   5. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
   6. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;
   7. savivaldybės mokyklų aprūpinimo mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
   8. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
   9. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
   10. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
   11. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
   12. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
   13. rengia kitus savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  19. dalyvauja organizuojant miesto, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus;
  20. padeda savivaldybės švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms apsirūpinti literatūra, programomis, bendraisiais ugdymo planais, dienynais ir kita mokykline dokumentacija, egzaminų užduočių ir mokinių žinių vertinimo medžiaga, mokymo priemonėmis, baldais ir kt.;
  21. koordinuoja tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą;
  22. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo ir sporto organizavimo klausimais.
 3. Skyrius turi atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas švietimo ir sporto organizavimo ir priežiūros funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  1. gauti visus norminius dokumentus ir informaciją, reikalingą pavestiems uždaviniams spręsti;
  2. kreiptis į valstybinio ir savivaldybės administravimo subjektus;
  3. teikti siūlymus tarybai, komitetams ir administracijos direktoriui skyriaus bei švietimo ir sporto įstaigų veiklos klausimais;
  4. pagal kompetenciją tikrinti švietimo ir sporto įstaigų veiklą, jų bendruomenės poreikius;
  5. reikalauti iš švietimo ir sporto įstaigų vadovų privalomų ataskaitų jų veiklos organizavimo klausimais;
  6. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti savivaldybės švietimo ir sporto įstaigų vadovų skyrimo konkursuose.
 2. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.
 3. Skyriaus vedėjas ir švietimo ir sporto specialistai tobulina kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų, fondų ir kitų teisėtų lėšų.  

IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Švietimo skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Alytaus miesto savivaldybės metine švietimo veiklos programa, Švietimo skyriaus kiekvieno mėnesio veiklos planais ir šiais nuostatais.
 2. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas ir skiriamas į pareigas bei atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei jo poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. Vedėjas pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą, ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, koordinuoja savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių vadybinę veiklą pagal savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją. Savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriai švietimo ir sporto organizavimo klausimais pavaldūs skyriaus vedėjui.
 4. Skyriaus vedėjas pagal kompetenciją leidžia įsakymus švietimo ir sporto organizavimo ir priežiūros klausimais, kuriuos privalo vykdyti skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinės ir viešosios įstaigos.
 5. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
 6. Skyriaus darbuotojų funkcijas, veiklos sritis ir specialiuosius reikalavimus nustato jų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
 7. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atskaitingi savivaldybės administracijos direktoriui. Jie asmeniškai atsako už jų pareigybių aprašymuose, patvirtintuose savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir skyriaus vedėjo bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavestų užduočių tinkamą atlikimą nustatytu laiku. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymuose nurodoma, kokiam skyriaus struktūriniam vienetui jie priskiriami. Esant reikalui, skyriaus tarnautojai vykdo skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus švietimo ir sporto organizavimo ir priežiūros klausimais, kurie nenumatyti jų pareigybių aprašymuose.
 8. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, prieš vykdami į savivaldybės švietimo ir sporto biudžetines ir viešąsias įstaigas ar kitas institucijas, privalo užsiregistruoti skyriaus raštinėje.
 9. Skyriaus raštinėje registruojami skyriaus vedėjo įsakymai, gaunami ir siunčiami švietimo ir sporto sistemos vidaus raštai.  
 10. Nesant skyriaus vedėjo ar jei jis negali eiti pareigų (dėl ligos ir pan.), jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas.
 11. Skyrius atsakingas už skyriaus nuostatuose iškeltų uždavinių ir nustatytų funkcijų vykdymą. Savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinės ir viešosios įstaigos yra finansiškai savarankiškos, visiškai atsakingos už savo finansinę bei ūkinę veiklą, atskaitingos savivaldybės tarybai ir savivaldybės administracijai. Savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriai tvirtina įstaigų tarifikacijų sąrašus ir yra atsakingi už teisingą jų sudarymą. Asignavimų valdytojai yra atsakingi už teisingą išlaidų sąmatų sudarymą ir tikslinį savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.

V SKYRIUS
SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 1. Skyrius likviduojamas ir pertvarkomas savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Atleidus skyriaus vadovą, likvidavus skyrių, jo valdytas turtas perduodamas savivaldybės administracijai, o pertvarkius skyrių – savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas.
 3. Perduodant turtą, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto likutinę vertę. Aktą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.
 2. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.