BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Miesto ūkio skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Palmira Raškauskienė (8 315) 55 113
mob. tel. 8 620 24 019
[email protected] 315
Daiva Miglinienė 8 (315) 55 125
mob. tel. 8 620 24113
[email protected] 313
Algis Ulčickas (8 315) 55 126
mob. tel. 8 698 27 032
[email protected] 315
Nerijus Abromaitis (8 315) 55 112
mob. tel. 8 626 04 261
[email protected] 315
Arvydas Kavaliauskas (8 315) 55 126
mob. tel. 8 698 27 033
[email protected] 315
Lina Michalkevičienė (8 315) 55 196
mob. tel. 8 620 24 579
[email protected] 314
Eglė Kupčė (8 315) 55 134
mob. tel. 8 615 76817
[email protected] 115
Diana Klimenkienė (8 315) 55 134
mob. tel. 8 684 96963
[email protected] 115
Mantas Lisauskas (8 315) 55 196
mob. tel. 8 618 66 980
[email protected] 315

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. DP-51- (4.26)
(Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. DV-1439 redakcija)

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) Miesto ūkio skyriaus (toliau – skyrius) veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato skyriaus statusą, pagrindinius uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimo tvarką, skyriaus veiklos kontrolę ir atsakomybę, pertvarkymą ir likvidavimą.
 2. Skyrius yra administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu ,,Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius", blanką su savo rekvizitais.     

II SKYRIUS
SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. užtikrinti nepertraukiamą miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikščių, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir infrastruktūros priežiūrą, administravimą ir tobulinimą;
  2. užtikrinti proporcingą miesto rekreacinės teritorijos inžinerinį aprūpinimą ir priežiūrą;
  3. dalyvauti planuojant perspektyvinę rekreacinės teritorijos plėtrą bei kraštotvarką, rengiant miesto bendrąjį ir detaliuosius planus, kitus perspektyvinio planavimo darbus, nustatant socialinės ir ekologinės darnos prioritetus;
  4. organizuoti ir kontroliuoti techninių paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;
  5. organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių paprastąjį remontą ir griovimą (kai nereikia techninio projekto).
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1. nustatyta tvarka vykdo mero, administracijos direktoriaus pavedimus ir savo iniciatyva rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą;
  2. išduoda sutikimus fiziniams ir juridiniams asmenims žemės kasimo darbams miesto ribose ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsiskaitymą už sutikimo išdavimą;
  3. derina miesto tvarkymo, remonto, rekonstravimo, statybos, griovimo, kelių ir gatvių tiesimo, melioracijos, kultūros paveldo kitų objektų projektavimo užduotis, projektus ir kitą dokumentaciją;
  4. kontroliuoja sanitarinę miesto ūkio objektų būklę, naudojimą, tikrina, kaip laikomasi Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių ir  Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje tvarkos aprašo;
  5. vykdo Alytaus mieste esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių, susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, išskyrus hidrotechnikos statinius, kurių priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija, ir energetikos objektus, kurių priežiūrą atlieka Energetikos inspekcija, naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
  6. išduoda nustatytos formos pažymas pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus apie patalpų ar pastatų Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį bei nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų, statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį;
  7. kontroliuoja keleivių aptarnavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos teikimą;
  8. organizuoja Saugaus eismo komisijos darbą, kartu su Alytaus apskrities policijos vyriausiojo komisariato eismo priežiūros poskyriu teikia pasiūlymus dėl eismo gerinimo, įgyvendina komisijos priimtus sprendimus;
  9. kontroliuoja pasiruošimo šildymo sezonui eigą;
  10. konsultuoja gyventojus ir daugiabučių namų savininkų bendrijas techninių paslaugų klausimais;
  11. prižiūri, kad miesto šilumos ūkio plėtra atitiktų Alytaus miesto specialųjį šilumos ūkio planą;
  12. tarybos nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant Daugiabučių namų modernizavimo programą;
  13. užtikrina ritualinių paslaugų teikimą ir organizuoja kapinių priežiūrą;
  14. inicijuoja, rengia miesto infrastruktūros objektų priežiūros, remonto konkursų sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
  15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus pagal skyriaus kompetenciją,
  16. dalyvauja objektų užbaigimo procedūrose, priimant užbaigtus objektus ir vykdo tolesnę jų priežiūrą;
  17. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus dokumentų bylas saugoti į savivaldybės archyvą;
  18. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
  1. gauti iš kitų savivaldybės administracijos skyrių, įmonių, įstaigų, organizacijų, bendrijų vadovų ir kitų darbuotojų ar savininkų žodinius ar raštiškus paaiškinimus, pažymas, dokumentų nuorašus dėl komunalinio ūkio objektų naudojimo ir tvarkymo;
  2. teikti privalomus nurodymus miesto ūkio objektų savininkams, naudotojams dėl jų naudojimo, priežiūros ir apsaugos gerinimo;
  3. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal skyriaus kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ir asmenims, nusižengusiems  teisės aktų reikalavimams;
  4. sustabdyti darbus miesto ūkio objektuose, jeigu:
   1. darbai vykdomi pagal nesuderintus projektus arba be leidimo;
   2. nesilaikoma projekto derinimo sąlygų ir sanitarinių normų sąlygų;
   3. darbai gali sukelti arba kelia grėsmę ūkio objektams, eismo saugumui bei gyventojams;
  5. reikalauti iš darbus vykdančių organizacijų tarpinių paslėptų darbų aktų;
  6. sudaryti miesto infrastuktūros objektuose padarytos žalos, atliekant statybos, remonto, kasinėjimo darbus, ir kitos veiklos įvertinimo komisijas;
  7. atstovauti savivaldybei skyriaus kompetencijos klausimais.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintu Alytaus miesto plėtros strateginiu planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, administracijos bei šiais nuostatais ir administracijos vadovų pavedimais, rezoliucijomis.
 2. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
 3. Skyriaus veiklą organizuoja vedėjas.
 4. Skyriaus vedėjas:
  1. atskaitingas miesto savivaldybės administracijos direktoriui, o tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą;
  2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
  3. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  4. vertina valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia miesto savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl  skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus tarnautojams ir darbuotojams.
 5. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už jų įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo principu.
 6. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.
 7. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas.
 8. Skyriaus valstybės tarnautojo ar darbuotojo atostogų, tarnybinių komandiruočių, stažuočių bei nedarbingumo metu jį pavaduoja skyriaus vedėjo nurodytas kitas skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas.
 9. Skyriaus pasitarimai rengiami skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai. Pasitarimai, kurių metu skyriaus veiklos klausimais priimami sprendimai, gali būti protokoluojami ir registruojami DVS @vilys.

V SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 1. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
 2. Už skyriaus veiklą atsako skyriaus vedėjas.
 3. Kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai atsako už pareigybių aprašymuose nurodytų funkcijų vykdymą.
 4. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas tiesioginiam vadovui.

VI SKYRIUS
SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 1. Skyrius panaikinamas arba pertvarkomas savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Skyriaus dokumentų ir reikalų bei skyriuje naudojamo turto perdavimas atliekamas savivaldybės administracijos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatai keičiami ar papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.