BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Kultūros skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Vilma Liaukuvienė +370 315 55 185
mob. tel. +370 614 06 687
[email protected] 414
Daina Čečkauskienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 698 09 017
[email protected] 416
Kornelija Volertaitė-Peciulevičienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 614 79 742
[email protected] 416
Vaida Anušauskienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 613 02 434
[email protected] 416
Virginija Stanienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 613 02 434
[email protected] 416

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Skyriaus tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kultūros politiką Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kultūros biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir prižiūrėti kitų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei organizacijų (asociacijų) vykdomą kultūros veiklą, jei šiai kultūros veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos. 
2. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
2.1. įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje valstybinę kultūros politiką reglamentuojančius gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo sričių teisės aktus;
2.2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant regiono ir savivaldybės kultūros politiką.
3. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
3.1. koordinuoja ir prižiūri savivaldybės pavaldžių biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų, kitų kultūros įstaigų, organizacijų ir kūrėjų kultūrinę veiklą, vykdo  stebėseną ir kontrolę, jeigu šiai veiklai skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos;
3.2. teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo ir gyventojų bendrosios kultūros ugdymo srityse, kultūros plėtros projektų, kultūros įstaigų veiklos tobulinimo;
3.3. koordinuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
3.4. analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, tiria ir vertina gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo situaciją bei rezultatus savivaldybės teritorijoje;
3.5. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginius veiklos planus, rengia ilgalaikių ir einamųjų metų kultūros srities priemonių veiklos planų projektus;
3.6. koordinuoja savivaldybės strateginio veiklos plano programų kultūros srities priemonių projektus, formuluoja reikalingas priemones, jų stebėsenos rodiklius, planuojamus pasiekti rezultatus, rengia įgyvendinti reikalingų lėšų projektus, vykdo priemonių įgyvendinimo stebėseną;
3.7. savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja kultūros veiklos projektų atrankos konkursus, teikia siūlymus dėl kultūros projektų finansavimo, koordinuoja ir prižiūri projektų  įgyvendinimą;
3.8. inicijuoja tikslinių kultūros veiklos programų, projektų kūrimą, jų teikimą įvairiems konkursams finansavimui gauti, inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą;
3.9. rūpinasi nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros saugojimu;
3.10. koordinuoja  bendradarbiavimą su  Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacija ir Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimą;
3.11. koordinuoja ir organizuoja kultūros premijų, stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams ir tradicinių religinių bendruomenių rėmimo atrankos konkursus, rengia sutarčių projektus, prižiūri ir kontroliuoja jų vykdymą;
3.12. koordinuoja ir administruoja Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos ir Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos veiklą; 
3.13. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės teritorijoje kultūros renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
3.14. inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginius Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;
3.15. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo viešųjų pirkimų procedūras, sutarčių projektų rengimą, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą;
3.16. koordinuoja ir derina kultūros įstaigų metinius veiklos planus, vykdo įgyvendinimo stebėseną, analizuoja pasiektus rezultatus, siekiant užtikrinti  veiklos efektyvumą.
3.17. inicijuoja ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal Lietuvos Respublikos įstatymų savivaldybėms nustatytą kompetenciją, organizuoja sprendimų įgyvendinimą;
3.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias kultūros įstaigas, kultūros visuomenines organizacijas (asociacijas) vykdomas kultūros veiklos programas;
3.19. teikia Lietuvos Respublikos kultūros politikos įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms informaciją apie kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, etnokultūros būklę savivaldybės teritorijoje, dalyvauja kuriant kultūros informacijos sistemą;
3.20. konsultuoja kultūros visuomenines organizacijas (asociacijas) kultūros   veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimo klausimais;
3.21. inicijuoja ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų dėl kultūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir savininkė yra Savivaldybės taryba, nuostatų ir įstatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo, mokesčio dydžio nustatymo už kultūros įstaigų teikiamas kultūros paslaugas projektus;
3.22. nustatytąja tvarka rengia savivaldybės kultūros įstaigų direktorių pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti, teikia siūlymus dėl konkurso kultūros įstaigos vadovo pareigoms užimti organizavimo, dėl kultūros įstaigos direktoriaus skyrimo bei atleidimo iš darbo, tarnybinio atlyginimo, priedų bei priemokų nustatymo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;
3.23. dalyvauja organizuojant miesto, šalies ir tarptautinius kultūros renginius;
8.24. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės teisės aktų projektus kultūros, nematerialaus kultūros paveldo ir etnokultūros klausimais;
3.25. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kt. dokumentus kultūros klausimais;
3.26. teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją administruoja leidimų organizuoti renginius Alytaus miesto savivaldybėje išdavimą;
3.27. užtikrina informacijos apie kultūrinę veiklą pateikimą www.myliukultura.lt puslapyje ir kituose socialiniuose tinkluose.
4. Skyrius atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas kultūros administravimo funkcijas.

TEISĖS

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
5.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš kitų administracijos struktūrinių padalinių skyriaus kompetencijos klausimais;
5.2. gauti iš savivaldybės kultūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų informaciją ir dokumentus visais jų darbo organizavimo klausimais, duoti jiems privalomus įvykdyti pavedimus ir nurodymus kultūros klausimais;
5.3. gauti reikiamą informaciją iš savivaldybės kitų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jei jose vykdoma kultūros veikla;
5.4. gauti reikiamą informaciją iš nesančių savivaldybės reglamentavimo sferoje įstaigų ar organizacijų (asociacijų), jei jų kultūros veiklai (projektams) yra skirta savivaldybės biudžeto lėšų;
5.5. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.6. kreiptis į valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektus;
5.7. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir kitų savivaldybių institucijų ir įstaigų duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
5.8. sudaryti problemų nagrinėjimo ir sprendimo darbo grupes;
5.9. dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros veiklą, projektus;
5.10. dalyvauti tarptautinėse kultūros programose ar projektuose bei kitaip bendradarbiauti su užsienio valstybių subjektais.

SKYRIAUS VEIKLOS  ORGANIZAVIMAS

6. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatais, Veiklos reglamentu, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir Nuostatais.
7. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą.
8. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
9. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai vyksta skyriaus vedėjo nustatytu laiku. Bendriems skyriaus tarnautojų, darbuotojų, savivaldybės kultūros įstaigų direktorių ar kultūros organizacijų vadovų pasitarimams vadovauja skyriaus vedėjas arba jo paskirtas tarnautojas. Šie pasitarimai vyksta vieną kartą per mėnesį. Galimi išvažiuojamieji pasitarimai.
10. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui. Jie asmeniškai atsako už jų pareigybių aprašymuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir skyriaus vedėjo bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestų užduočių tinkamą atlikimą nustatytu laiku.
11. Skyriaus tarnautojus į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia, tarnybines nuobaudas ir paskatinimus skiria administracijos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
    
Skyrius atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas kultūros administravimo, jaunimo teisių apsaugos funkcijas.