BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Buhalterinės apskaitos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Aldona Sviderskienė +370 315 55 160
mob. tel. +370 616 70 245
[email protected] 422
Dalia Miglinienė +370 315 55 161
mob. tel.+370 620 76 510
[email protected] 427
Daivaras Radzevičius +370 315 55 161
mob. tel. +370 610 30 962
[email protected] 427
Lina Ragelienė +370 315 55 132
mob. tel. +370 620 24 195
[email protected] 407
Daiva Ludavičienė +370 315 55 137
mob. tel. +370 620 68 132
[email protected] 408
Vilma Bautronienė +370 315 55 132
mob. tel. +370 618 66 976
[email protected] 407
Irena Česnulienė +3708 315 55 137
mob. tel. +370 677 69 574
[email protected] 408
Valė Pliaugienė +370 315 55 114
mob. tel. +370 698 32 199
[email protected] 420
Laima Supranavičienė +370 315 55 114
mob. tel. +370 610 69 767
[email protected] 420
Rita Češkevičienė +370 315 55 130
mob. tel. +370 618 67 182
[email protected] 406

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. P-144

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) Buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, struktūrą, darbo organizavimą, darbuotojų funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą bei reikalų  perdavimą.
 2. Skyrius yra administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.
 3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros ir kitais įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais aktais.
 4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius".
 5. Skyrius turi blanką su savo rekvizitais.
 6. Skyriaus adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.


II. SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  1. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti savivaldybės ir valstybes biudžeto išlaidų, pavedimų lėšų, paramos lėšų ir kitų šaltinių lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal VSAFAS;
  2. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
  3. užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikta laiku, kad piniginės lėšos būtų naudojamos įstatymų nustatyta tvarka;
  4. atlikti išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus vykdyti einamąją finansų kontrolę.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1. laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose ūkines operacijas;
  2. biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų formas pildo pagal buhalterinės apskaitos registrus;
  3. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus ir perduoda juos į archyvą;
  4. kontroliuoja ar laikomasi materialinių vertybių, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsiskaitymų inventorizavimo tvarkos;
  5. tvarko savivaldybės biudžeto išlaidų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas;
  6. tvarko valstybės biudžeto išlaidų apskaitą pagal patvirtintas sąmatas;
  7. tvarko savivaldybės Privatizavimo fondo apskaitą pagal patvirtintą sąmatą;
  8. tvarko pavedimų lėšų apskaitą pagal jų gavimo šaltinius ir išlaidų paskirtį;
  9. tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą;
  10. tvarko ilgalaikio turo ir atsargų apskaitą;
  11. tvarko tarptautinių projektų apskaitą pagal patvirtintus projektų biudžetus;
  12. priima ir sutikrina finansines ataskaitas iš viešųjų įstaigų ir projektų vykdytojų;
  13. skaičiuoja ir perveda į mokėjimo korteles arba asmenines sąskaitas darbo užmokestį, perveda gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, išskaičiuoja  ir perveda visus atskaitymus iš darbo užmokesčio;
  14. perveda į asmenines sąskaitas bankuose, mokėjimo korteles bei pašto skyrius įvairias socialinės paskirties pašalpas, kompensacijas ir išmokas;
  15. perveda Finansų skyriui savivaldybės specialiųjų lėšų pajamas ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamas už parduotą turtą;
  16. perveda pagal sudarytas finansavimo sutartis ir gautas paraiškas lėšas viešosioms įstaigoms ir projektų vykdytojams;
  17. perveda lėšas kreditoriams pagal pateiktas sąskaitas faktūras;
  18. iš pateiktų programų koordinatorių ir skyrių vedėjų duomenų sudaro savivaldybės, valstybės biudžeto išlaidų sąmatas ir pakeitimus jose metų eigoje;
  19. metų eigoje analizuoja išlaidas, jų pobūdį, kaupia informaciją apie išlaidas, reikalingas sąmatų sudarymui;
  20. išduoda darbo užmokesčio pažymas;
  21. sudaro ir teikia biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas forma Nr.2 ir debetinio -kreditinio įsiskolinimo ataskaitas forma N.4, specialiųjų lėšų ataskaitą forma Nr.1 Finansų skyriui;
  22. sudaro ir teikia ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Statistikos departamentui, Mokesčių inspekcijai, įvairioms ministerijoms;
  23. sudaro ir teikia tarpinių finansinių ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius;
  24. rengia ir teikia nustatytos formos paraiškas Finansų skyriui ir įvairioms institucijoms dėl lėšų gavimo;
  25. išrašo sąskaitas-faktūras pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal sutartis už „Omnitel" paslaugas su biudžetinėmis įstaigomis ir kitomis savivaldybės įmonėmis, pagal aktus už medžių atstatomąją vertę ir kitas paslaugas;
  26. sudaro ir teikia mokėjimo prašymus dėl lėšų gavimo iš ES struktūrinių fondų;
  27. rengia bylų nomenklatūras ir perduoda dokumentus į archyvą;
  28. rengia tarybos sprendimus dėl biudžeto pakeitimo;
  29. rengia administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų perkėlimo;
  30. rengia įvairias taisykles, susijusias su apskaitos politika;
  31. derina tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir sutartis;
  32. derina prašymus vešiesiems pirkimams vykdyti.

III. SKYRIAUS TEISĖS

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
  1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų bei projektų vykdytojų skyriaus kompetencijos klausimais;
  2. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;
  3. pareikalauti iš administracijos struktūrinių padalinių darbuotojų, kad pinigines lėšas naudotų efektyviai ir užtikrintų materialinių vertybių saugumą;
  4. esant reikalui informuoti administracijos direktorių, kad būtų imtasi priemonių piniginių lėšų ir materialinių vertybių naudojimo efektyvumui ir saugumui užtikrinti;
  5. reikalauti iš atsakingų asmenų atsiskaityti pagal nustatytą tvarką;
  6. reikalauti, kad būtų vykdoma administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Administracijos apskaitos politika;
  7. nepradėti vykdyti užduoties, jeigu ji prieštarauja įstatymams ir kitiems normatyviniams aktams ir apie tai raštu informuoti Administracijos direktorių.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Administracijos apskaitos politika, savivaldybės ir administracijos vadovų pavedimais ir rezoliucijomis.
 2. Skyriaus vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
 3. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka.
 4. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas vykdo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

V. SKYRIAUS PERTVARKYMAS

 1. Skyrius pertvarkomas miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 2. Atleidus skyriaus vadovą, skyrių pertvarkant, reikalai ir dokumentai perduodami administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus darbuotojai.
 2. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.