BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Aplinkos apsaugos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Vida Mačernienė +370 315 55 116
mob. tel. +370 620 24 026
[email protected] 329
Laima Mulmienė +370 315 55 117
mob. tel. +370 620 24 104
[email protected] 327
Ramunė Zubrė +370 315 55 117
mob. tel. +370 698 27 047
[email protected] 327
Inga Biekšienė +370 315) 55 117
mob. tel. +370 614 68 118
[email protected] 328

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 1. gerinti aplinkos kokybę mieste, išsaugant gamtinę įvairovę ir tausojant išteklius;
 2. kurti sveiką gyvenamąją aplinką;
 3. įgyvendinti miesto darnios plėtros principus.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. rengia ir įgyvendina savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;
 2. nustatyta tvarka rengia Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) programos lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines SAARS panaudojimo ataskaitas ir teikia tvirtinti miesto savivaldybės tarybai. Vykdo SAARS programos panaudojimo priežiūrą;
 3. rengia darbų, vykdomų pagal miesto savivaldybės tarybos patvirtintą SAARS programos sąmatą, sutartis bei pagal savo kompetenciją atsako už sutarčių vykdymo kontrolę;
 4. inicijuoja, dalyvauja ir kaip mažos vertės pirkimų organizatoriai vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
 5. inicijuoja aplinkos apsaugos investicinių projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis,  rengimą ir dalyvauja jų įgyvendinime;
 6. kuriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, rengia atliekų tvarkymo planus, taisykles, sutartis su atliekų tvarkytojais, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą ir pagal kompetenciją prižiūri kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;
 7. kaupia ir apibendrina informaciją apie mieste susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą;
 8. organizuoja bešeimininkėmis atliekomis užterštų teritorijų tvarkymą;
 9. organizuoja ir vykdo aplinkos būklės monitoringą miesto teritorijoje;
 10. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  (PAV) procese. Nustatyta tvarka teikia išvadas PAV programai ir ataskaitai. Teikia išvadas poveikio aplinkai vertinimo atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programai ir ataskaitai;
 11. įstatymų nustatyta tvarka derina taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, Gamtos išteklių naudojimo leidimus;
 12. propaguoja ir inicijuoja aplinkos apsaugos vadybos, audito sistemas pagal ISO standartus;
 13. rengia naujų, plečiamų ir rekonstruojamų objektų projektavimo aplinkos apsaugos sąlygas, pagal kompetenciją nagrinėja ir derina planuojamos veiklos objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę dalį;
 14. ruošia ūkinės veiklos gamtosaugos bei gamtonaudos reikalavimus, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų aplinkos objektų naudojimą. Nustato savivaldybės teritorijoje griežtesnius už valstybinius aplinkosauginius normatyvus, suderinus tai su juos patvirtinusiomis valstybės institucijomis;
 15. rengia taršos mažinimo programas ir organizuoja jų vykdymą;
 16. organizuoja užterštų dirvožemių tyrimus, apsaugos ir valymo priemones;
 17. koordinuoja želdynų priežiūrą mieste, išduoda leidimus želdiniams pertvarkyti, genėti ir kirsti, numato kompensacines priemones už sunaikintus želdinius ar padidėjusią neigiamą įtaką aplinkai;
 18. rengia želdinių apsaugos taisykles ir organizuoja jų laikymosi priežiūrą;
 19. vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatytais kriterijais skelbia saugotinais dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus želdinius, augančius privačioje žemėje;
 20. organizuoja želdynų tvarkymo projektų rengimą, apsaugos režimus, naudojimo sąlygas;
 21. organizuoja miesto bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas;
 22. teikia siūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti;
 23. rengia vandens ir kitų gamtos išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programas;
 24. teikia siūlymus dėl bemotorio transporto infrastruktūros plėtros, transporto sistemos organizavimo ir kita;
 25. organizuoja aplinkosauginį švietimą mieste;
 26. padeda švietimo įstaigoms tobulinti aplinkos apsaugos ugdymo procesus;
 27. rengia ir leidžia aplinkos apsaugos leidinius;
 28. organizuoja renginius, šventes, konkursus, seminarus, konferencijas, pasitarimus, mokymus miesto gyventojams, savivaldybės specialistams ir įmonių ekologams;
 29. organizuoja miesto gyventojų įtraukimą į aplinkos apsaugos problemų sprendimą;
 30. teikia gyventojams ir juridiniams asmenims informaciją apie aplinkos būklę mieste;
 31. rengia ir talpina informacinę medžiagą skyriaus interneto tinklapyje;
 32. rengia projektus ir ieško finansavimo specialistų mokymui, visuomenės įtraukimui į darnaus vystymosi procesus;
 33. renka informaciją apie tarptautinę patirtį darnios plėtros procesuose;
 34. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų aplinkosaugos ir gamtonaudos srityje įgyvendinimą ir kontrolę;
 35. rengia miesto savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
 36. nustatyta tvarka nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;
 37. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda į savivaldybės archyvą;
 38. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos programose, konferencijose ir seminaruose;
 39. rengia sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų projektus su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitų savivaldybių analogiškais padaliniais, užsienio firmomis bei užsienio valdžios ir valdymo institucijomis;
 40. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.