Visos veiklos sritys  >

 

Viešosios tvarkos skyrius


Jonas Muzikevičius, vedėjas
Telefonas: (8 315) 55 194
El. paštas: jonas.muzikevicius@alytus.lt
Kabinetas: 105
Rasa Ogulevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 123
El. paštas: rasa.oguleviciene@alytus.lt
Kabinetas: 101
Dalius Česynas, vyresnysis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 123
El. paštas: dalius.cesynas@alytus.lt
Kabinetas: 101
Vitas Černiauskas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 123
El. paštas: vitas.cerniauskas@alytus.lt
Kabinetas: 307
Rima Savulionienė, vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 128
El. paštas: rima.savulioniene@alytus.lt
Kabinetas: 315
Deivis Raguckas, vyresnysis specialistas
El. paštas: deivis.raguckas@alytus.lt

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

1. organizuoti nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos programų rengimą;

2. nagrinėti teisės pažeidimų priežastis, teikti pasiūlymus administracijos
direktoriui dėl viešosios tvarkos užtikrinimo;

3. kontroliuoti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą;

4. saugoti nustatytą viešąją tvarką savivaldybės teritorijoje ir užkirsti kelią pažeidimams;

5. vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) civilinės saugos, dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančios šalies paramą funkcijas Alytaus mieste.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį plėtros ir skyriaus strateginės veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus, teikia tiesioginiam vadovui pagal įgaliojimus;

2. savarankiškai arba kartu su kitais administracijos struktūriniais padaliniais arba atitinkamomis valstybės institucijomis organizuoja ir dalyvauja reiduose, patikrinimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

3. kontroliuoja, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, kaip laikomasi Alytaus miesto savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, renka įrodymus ir kitą medžiagą, susijusią su administraciniu teisės pažeidimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skiria administracinį nurodymą, nagrinėja bylas ir priima sprendimus. Teikia siūlymus administracijos struktūriniams padaliniams dėl teisės aktų papildymo ar pakeitimo;

4. nagrinėja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas ir įgyvendina kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

5. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;

6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (tvarkos aprašų) projektus;

7. vykdo triukšmo prevencijos priemones viešosiose vietose;

8. kontroliuoja, kaip laikomasi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros, Alytaus miesto  išorinės  reklamos įrengimo, Renginių organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, Gyvūnų laikymo Alytaus mieste, Prekybos Alytaus mieste viešosiose vietose taisyklių;  Mažmeninės prekybos alkoholio produktais Alytaus mieste licencijavimo tvarkos aprašo ir Mažmeninės prekybos tabako gaminiais Alytaus mieste licencijavimo tvarkos aprašo reikalavimų;

9. kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose;

10. registruoja administracinių teisės pažeidimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;

11. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos klausimais;

12. pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, mero
potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;

13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

14. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;

15. registruoja ir tvarko  skyriaus  veiklos  dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;

16. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;

17. kontroliuoja, kaip laikomasi Alytaus miesto išorinės reklamos įrengimo taisyklių.

18. Skyrius atlieka šias valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:

19. civilinės saugos;

20. dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą;

21. dalyvauja vykdant savivaldybės mobilizacijos planą.