Visos veiklos sritys  >

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius


El. paštas: vaikoteises@alytus.lt
Žaneta Abromaitienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 910, mob. tel. 8 616 74 838
El. paštas: zaneta.abromaitiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, LT-62154 Alytus
Agnė Malakauskaitė, vedėjos pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 915, mob. tel. 8 610 30 872
El. paštas: agne.malakauskaite@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, LT-62154 Alytus
Rima Kundrotienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 916, mob. tel. 8 610 30 915
El. paštas: rima.kundrotiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, LT-62154 Alytus
Violeta Kazlauskaitė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 916, mob. tel. 8 610 30 964
El. paštas: violeta.kazlauskaite@alytus.lt
Vaida Tankovskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 911, mob. tel. 8 618 29 282
El. paštas: vaida.tankovskiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37
Jūratė Buškevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 914, mob. tel. 8 610 30 936
El. paštas: jurate.buskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37
Rasa Kazlauskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 0315) 55912
El. paštas: rasa.kazlauskiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. P-269

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 16 d.

įsakymo NrDV-486 

redakcija)         

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO  SKYRIAUS

VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus veiklos nuostatai (toliau –  nuostatai) reglamentuoja Vidaus administravimo skyriaus (toliau – skyrius) tikslą, pagrindinius uždavinius ir funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.

3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Darbo kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, kitų valstybės institucijų teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrius".

5. Skyrius turi savo blanką su rekvizitais.

6. Skyriaus adresas: Rotušės a. 4, 62504 Alytus.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Skyriaus tikslas yra organizuoti administracinių paslaugų teikimą ir asmenų aptarnavimą, užtikrinti efektyvų savivaldybės dokumentų valdymą, savivaldybės ir likviduotų įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą ir saugojimą, administruoti vadovų skirtų užduočių atlikimo kontrolę.

8. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

8.1. organizuoti asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, administracinių paslaugų teikimą ir valdymą;

8.2. įstaigos veiklos dokumentus tvarkyti ir įtraukti į apskaitą taip, kad būtų užtikrintas priėjimas prie visų įstaigos turimų dokumentų;

8.3. išsaugoti dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių asmenų prievolės ir teisėti interesai;

8.4. atlikti valstybės perduotą savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkciją;

8.5. padėti organizuoti administracijos vadovų darbą ir administruoti jų skirtų užduočių atlikimo kontrolę.

9. Siekdamas nustatyto tikslo ir įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

9.1. aptarnauja asmenis vieno langelio principu ir teikia administracines paslaugas pagal skyriaus kompetenciją;

9.2. administruoja savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų procesą, inicijuoja naujų administracinių paslaugų aprašymų rengimą;

9.3. atlieka asmenų aptarnavimo ir  jų prašymų nagrinėjimo kokybės analizę ir apie tai informuoja administracijos vadovus, teikia pasiūlymus dėl asmenų aptarnavimo tobulinimo;

9.4. išduoda leidimus laidoti Alytaus miesto savivaldybės kapinėse;

9.5. organizuoja administracijos dokumentų valdymo procesus, konsultuoja  tarnautojus dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

9.6. rengia įstaigos Dokumentacijos planą ir Registrų sąrašą, kontroliuoja, kaip jų laikomasi, rengia laikinai ir ilgai saugomų bylų apyrašus;

9.7. rengia sutarčių, įsakymų, tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9.8. registruoja administracijos direktoriaus įsakymais tvirtinamų norminių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje, direktoriaus įsakymais patvirtintus norminius teisės aktus teikia registruoti Teisės aktų registre;

9.9. skelbia viešo pobūdžio administracijos teisės aktus savivaldybės teisės aktų paieškos sistemoje;

9.10. priima ir nustatyta tvarka užregistruoja dokumentus, perduoda juos pagal kompetenciją savivaldybės ar  administracijos vadovams, struktūriniams padaliniams ar  į struktūrinius padalinius neįnantiems valstybės tarnautojams;

9.11. registruoja siunčiamąją korespondenciją, įteikia ar išsiunčia asmenims dokumentus, priima ir siunčia dokumentus faksu, administruoja oficialiąją administracijos elektroninio pašto dėžutę info@alytus.lt;

9.12. priima administracijos struktūrinių padalinių ir likviduotų įmonių dokumentus toliau saugoti Alytaus miesto savivaldybės archyve, tikrina kaip jie sutvarkyti, užtikrina tinkamą archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą;

9.13. konsultuoja administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų ir likviduojamų įmonių darbuotojus, rengiančius dokumentus perduoti į savivaldybės archyvą, teikia jiems metodinę pagalbą;

9.14. išduoda asmenims savivaldybės archyve esančių dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas, tvirtina savivaldybės parengtų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų, išrašų ir nuorašų tikrumą;

9.15. rengia dokumentų bylų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo, sunaikinimo aktus, atlieka likviduotų įmonių dokumentų vertės ekspertizę;

9.16. derina pavaldžių įstaigų dokumentacijos planus, bylų apyrašus, konsultuoja  įstaigų darbuotojus dokumentų tvarkymo klausimais;

9.17. padeda planuoti administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbą, informuoja administracijos ir kitų institucijų darbuotojus apie rengiamus posėdžius, pasitarimus;

9.18. teikia savivaldybės vadovams reikalingą informaciją, duomenis ir dokumentaciją, gautus iš administracijos struktūrinių padalinių ir vykdytojų, organizuoja reikalingos informacijos rengimą;

9.19. organizuoja administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų skirtų užduočių vykdymo kontrolę;

9.20. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės institucijų bei įstaigų  paklausimus ir rengia jiems atsakymus, konsultuoja juos dėl atsakymų rengimo pagal savo kompetenciją;

9.21. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;

9.22. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;

9.23. skiria atstovus dalyvauti darbo grupėse ir komisijose, sudaromose konkrečioms užduotims atlikti;

9.24. saugo  administracijos antspaudus su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir užtikrina, kad jie būtų naudojami savivaldybės administracijos reglamente nustatyta tvarka;

9.25. analizuoja savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų procesus bei teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

9.26. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

10.1. atstovauti savivaldybes administracijai skyriaus kompetencijos klausimais;

10.2. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų išsamią informaciją ir dokumentus, susijusius su skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir pavestų funkcijų atlikimu;

10.3. reikalui esant, tikrinti teikiamų dokumentų ir duomenų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

10.4. reikalauti, kad administracijos padaliniai teiktų skyriui dokumentų projektus, atitinkančius teisės aktų nustatytus reikalavimus;

10.5. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais.

11. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias jam nustato Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

12. Skyriaus tarnautojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias pareigas:

12.1. laiku ir kokybiškai atlikti užduotis ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose ir pareigybių aprašymuose išvardintas funkcijas;

12.2. gerbti žmogaus teises, laikytis etikos principų ir taisyklių.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

13. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis strateginiais plėtros ir veiklos planais, savivaldybės ir administracijos vadovų pavedimais, rezoliucijomis.

14. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris skiriamas pareigoms ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.   

15. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

16. Skyriaus vedėjas:

16.1 skiria pavedimus ir užduotis skyriaus tarnautojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

16.2. organizuoja ir planuoja skyriaus veiklą;

16.3. pasirašo skyriaus parengtus dokumentus pagal priskirtą kompetenciją;

16.4. atlieka kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kitus savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus.

17. Skyriaus tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

18. Skyriaus tarnautojų pareigas nustato administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašymai.

19. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas ar kitas administracijos direktoriaus paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.  

 

 

 

 

V SKYRIUS

SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

20. Skyrius panaikinamas arba pertvarkomas savivaldybės tarybos sprendimu.

21. Likvidavus ar pertvarkius skyrių, jo valdomas (naudojamas) savivaldybės turtas administracijos direktoriaus nurodymu perduodamas kitam asmeniui arba administracijos padaliniui.

                            

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Nuostatai keičiami ar papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.