Visos veiklos sritys  >

 

Teisės skyrius


El. paštas: teise@alytus.lt
Svetlana Delekienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 103, mob. tel. 8 616 95 769
El. paštas: svetlana.delekiene@alytus.lt
Kabinetas: 213
Giedrius Šimas, vedėjos pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 140, mob. tel. 8 620 24 536
El. paštas: giedrius.simas@alytus.lt
Kabinetas: 216
Auksė Levandavičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 142, mob. tel. 8 615 44 243
El. paštas: aukse.levandaviciene@alytus.lt
Kabinetas: 306
Romualdas Paulauskas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 179, mob. tel. 8 686 97 433
El. paštas: romualdas.paulauskas@alytus.lt
Kabinetas: 215
Virginija Auruškevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 142
El. paštas: virginija.auruskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 306
Jolanta Mocevičiūtė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 154, mob. tel. 8 607 98 876
El. paštas: jolanta.moceviciute@alytus.lt
Kabinetas: 214
Evelina Šerpenskaitė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 154, mob. tel. 8 608 28 709
El. paštas: evelina.serpenskaite@alytus.lt
Kabinetas: 214
Darius Elsneris, specialistas
Telefonas: (8 315) 55 129, mob. tel. 8 676 41 659
El. paštas: darius.elsneris@alytus.lt
Kabinetas: 303A

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 1 d.

įsakymu Nr. P-248

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. balandžio 17 d

įsakymo Nr. DV-487 redakcija)                                                

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                  

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus (toliau – skyrius) statusą, pagrindinius uždavinius ir funkcijas, teises, darbo organizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.   

. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, kitų valstybės institucijų norminiais teisės aktais, Teismų praktikos metodiniais dokumentais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.                    

3. Skyrius yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.               

4. Skyrius turi blanką su savo rekvizitais.                                          

5. Skyriaus adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

 

II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

6. Skyriaus tikslas yra padėti savivaldybei teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jai suteiktas teises ir įgaliojimus, padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

7.1. teikti visokeriopą teisinę pagalbą, sprendžiant visus savivaldybės reguliavimo sferoje esančius klausimus, siekti, kad visų savivaldybės institucijų priimami sprendimai atitiktų teisėtumo principus;

7.2. organizuoti savivaldybės, jos institucijų ir savivaldybės administracijos teisių ir teisėtų interesų gynimą;

7.3. padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. konsultuoja miesto savivaldybės tarybos, kolegijos narius, administracijos tarnautojus, įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovus jų tarnybinėje veikloje galimais teisiniais klausimais;

8.2. nagrinėja ir teisiškai vertina savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės vardu sudaromų sandorių projektus ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;

                       

8.3. merui, tarybos, kolegijos nariams klausiant (reikalui esant savo iniciatyva),  teisiškai vertina svarstomą klausimą posėdžio metu;                             

.4. savivaldybės merui įgaliojus, atstovauja savivaldybei visose teismų institucijose, oficialiose įstaigose ir organizacijose, rengia tam reikalingą dokumentaciją;                           

 8.5. administracijos direktoriui pavedus, tiria savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją ir teikia reagavimo į juos dokumentų projektus;                                     

8.6. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;                                   

8.7. vykdo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei priskirtas funkcijas;                    

 8.8. nagrinėja, teisiškai vertina savivaldybei siunčiamus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektus ir teikia atsiliepimų į juos projektus;                                   

 8.9. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;                                   

 8.10. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės personalo atrankos politiką, administruoja   administracijos personalo ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų vadovų personalo dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl tarnybos ar darbo santykių pradžios, pasikeitimo ar pabaigos bei socialinių garantijų įgyvendinimo;

8.11. dalyvauja planuojant savivaldybės administracijos veiklą ir valdant personalą, tiria personalo poreikį ir teikia pasiūlymus savivaldybės vadovams;

8.12. organizuoja administracijos personalo ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų vadovų priėmimą ir atleidimą iš pareigų, organizuoja konkursų ir atrankos komisijų darbą;
8.13. administruoja atostogų suteikimą personalui, sudaro administracijos personalo kasmetinių atostogų suteikimo eilę, koordinuoja administracijos tarnautojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
8.14. koordinuoja ir atlieka valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos darbą;

8.15. planuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų karjerą ir teikia pasiūlymus administracijos vadovams;

8.16. organizuoja administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, padeda direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaro metinius personalo mokymo planus, vertina personalo mokymo poreikį;

8.17. organizuoja tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus bei teikia rekomendacijas direktoriui dėl nuobaudų skyrimo;

8.18. konsultuoja administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

8.19. atlieka Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymo funkcijas;

8.20. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

                        

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:                           

9.1. atstovauti savivaldybei skyriaus kompetencijos klausimais;                                 

9.2. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti ir gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų visą informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

 9.3. reikalui esant, tikrinti teikiamų duomenų ir dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;                      

9.4. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;                     

9.5. naudotis visomis Valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų valstybės tarnautojams suteiktomis teisėmis.

 

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

                     

10. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės ir administracijos vadovų pavedimais ir rezoliucijomis.                   

11. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės administracijos direktorius.

12. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Skyriaus vedėjas atsako už veiklos nuostatuose nustatytų skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą ir jų įvykdymą.                       

14. Skyriaus tarnautojų veiklą organizuoja, kontroliuoja ir už tai atsako skyriaus vedėjas. Jis teikia administracijos direktoriui tvirtinti darbo sričių paskirstymą skyriaus tarnautojams.                                         

15. Savivaldybės administracijos padaliniai ir savivaldybės įstaigos sprendžiamus klausimus tiesiogiai derina su tais skyriaus tarnautojais, kuriems ta sritis priskirta. Už daromas teisines išvadas sprendžiamais klausimais kiekvienas skyriaus tarnautojas atsako asmeniškai.       

16. Nesutikdami su skyriaus tarnautojo derinamo klausimo teisiniu vertinimu, suinteresuoti tarnautojai ir darbuotojai turi kreiptis į skyriaus vedėją, kuris įvertina situaciją ir pateikia derinamu klausimu galutinę išvadą.                        

17. Skyriaus vedėjas skirsto skyriaus tarnautojams perduodamus skyriui nagrinėti rašytinius dokumentus, prašymus, pareiškimus, skundus, teismines bylas, duoda kitus pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.                         

18. Nesant skyriaus vedėjo dėl atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikių tarnybinių (3 ir daugiau dienų) komandiruočių, jo funkcijas vykdo administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus tarnautojas.

 

V. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

                    

19. Skyrius panaikinamas arba pertvarkomas savivaldybės tarybos sprendimu.     

20. Atleidus skyriaus vedėją, likvidavus ar pertvarkius skyrių, jo valdomas (naudojamas) savivaldybės turtas perduodamas administracijos direktoriaus nurodymu kitam administracijos padaliniui.                    

21. Turtui perduoti administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Komisija surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas atleidžiamam skyriaus vedėjui. Akte pateikiamas buhalterinėje apskaitoje esantis skyriaus valdomas (naudojamas) turtas, nurodoma jo likutinė vertė. Aktą tvirtina administracijos direktorius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus tarnautojai.         

23. Nuostatai keičiami ar papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.