Visos veiklos sritys  >

 

Švietimo skyrius


El. paštas: svietimas@alytus.lt
Rimvyda Ališauskienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 177, mob. tel. +370 676 41646
El. paštas: rimvyda.alisauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 423
Rasa Kuckailienė, vedėjos pavaduotoja
Telefonas: Tel. (8 315) 55 175, mob. tel. 8 620 24 523
El. paštas: rasa.kuckailiene@alytus.lt
Kabinetas: 425
Romualdas Zdanavičius, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 186, mob. tel. 8 686 63 890
El. paštas: romualdas.zdanavicius@alytus.lt
Kabinetas: 426
Audronė Ardaravičienė, sekretorė referentė
Telefonas: (8 315) 55 174
El. paštas: svietimas@alytus.lt
Kabinetas: 423
Laima Kairienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 184, mob. tel. 8 620 24 601
El. paštas: laima.kairiene@alytus.lt
Kabinetas: 410
Rima Mockevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Telefonas: (8 315) 55 184, mob. tel. 8 672 38 213
El. paštas: rima.mockeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 410
Jurgita Masionienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 180, mob. tel. 8 693 32 672
El. paštas: jurgita.masioniene@alytus.lt
Kabinetas: 409
Daiva Pasaravičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 186, mob. tel. 8 662 51 054
El. paštas: daiva.pasaraviciene@alytus.lt
Kabinetas: 426
Aldona Pikienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 180
El. paštas: aldona.pikiene@alytus.lt
Kabinetas: 409

Svarbiausieji Švietimo skyriaus uždaviniai:

1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;

 2. organizuoti, stebėti, prižiūrėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

                     

Švietimo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS), teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam Švietimo skyriaus veiklą;

 2. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtus savivaldybės investicijų projektus, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą. Rengia savivaldybės metinės švietimo veiklos programos projektą, teikia jį Alytaus miesto švietimo tarybai ir savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui svarstyti, jiems pritarus, teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. Inicijuoja ir dalyvauja organizuojant švietimo projektų rengimą, jų teikimą fondams, dalyvauja juos įgyvendinant;

 3. teikia savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam Švietimo skyriaus veiklą, siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

6. koordinuoja savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais; informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;

7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą, rūpinasi besigydančių namuose ir ligoninėse mokinių mokymo organizavimu;

8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

9. prognozuoja mokinių priėmimą į savivaldybės profesinio mokymo įstaigas, teikia joms siūlymus dėl naujų profesinio mokymo programų, atitinkančių ūkio poreikius, rengimo;

10. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

11. vykdo kas 5 metai savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestaciją ir veiklos vertinimą;

12. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

13. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

14. atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms. Vykdo švietimo stebėseną pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą;

15. inicijuoja savivaldybės švietimo savivaldos institucijų kūrimąsi ir remia jų veiklą;

16. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:

16.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos, leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo kūrimo švietimo ir mokslo ministrui teikimo;

16.2. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų, jų pakeitimų ir papildymų;

16.3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;

16.4. savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;

16.5. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;

16.6. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas, bendrojo ugdymo mokyklas ir asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į savivaldybės profesinio mokymo įstaigas tvarkos nustatymo;

16.7. neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;

16.8. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;

16.9. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose) nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

16.10. mokinių gyvenimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš savivaldybės ūkio lėšų;

 16.11. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;

16.12. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;

16.13. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;

16.14. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;

16.15. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;

16.16. rengia kitus savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

17. jeigu mokykloje trūksta kvalifikuotų specialistų, įgaliojus savivaldybės administracijos direktoriui, gali derinti  didesnį kaip 36 valandų per savaitę pedagoginio darbo krūvį, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę;

18. dalyvauja organizuojant miesto, regiono, šalies ir tarptautinius renginius (olimpiadas, konkursus, apžiūras, varžybas, viktorinas ir kt.), analizuoja jų rezultatus;

19. rūpinasi neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimu mokinių atostogų metu;

20. padeda savivaldybės švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms apsirūpinti vadovėliais, literatūra, programomis, bendraisiais ugdymo planais, dienynais ir kita mokykline dokumentacija, egzaminų užduočių ir mokinių žinių vertinimo medžiaga, mokymo priemonėmis, baldais ir kt.;

21. koordinuoja tautinių mažumų mokinių ir užsieniečių vaikų ugdymo organizavimą;

22. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus švietimo organizavimo klausimais;

23. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimus dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos efektyvesnio organizavimo, arba nustato paslaugų poreikį savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams); koordinuoja ir organizuoja koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų kompleksinę pagalbą šiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

24. Švietimo skyrius turi atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas švietimo organizavimo ir švietimo priežiūros funkcijas.