Visos veiklos sritys  >

 

Sporto ir rekreacijos skyrius


El. paštas: sportas@alytus.lt
Adomas Andrušaitis, vedėjas
Telefonas: (8 315) 55 153, mob. tel. 8 620 24 504
El. paštas: adomas.andrusaitis@alytus.lt
Kabinetas: 415
Daiva Jakubauskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 153, mob. tel. 8 610 30 873
El. paštas: daiva.jakubauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 415

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 1. dalyvauti įgyvendinant valstybės sporto ir sveikos gyvensenos politiką savivaldybės teritorijoje;
 2. formuoti ir įgyvendinti savivaldybės sporto ir sveikos gyvensenos politiką;
 3. rūpintis aktyvaus laisvalaikio užimtumo formų organizavimu ir sporto paslaugų teikimu miesto visuomenei.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. rengia savivaldybės kūno kultūros ir sporto strategiją,  sporto programų projektus;
 2. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtros projektų, sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ar jų veiklos tobulinimo;
 3. organizuoja sporto projektų atrankos konkursus savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti;
 4. vykdo miesto savivaldybės tarybos patvirtintas sporto programas;
 5. inicijuoja ir koordinuoja sporto įstaigų ir organizacijų steigimą, likvidavimą, reorganizavimą;
 6. pagal kompetenciją kontroliuoja miesto sporto įstaigų darbą, organizuojant sportinę veiklą;
 7. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto kūno kultūros ir sporto dalis;
 8. koordinuoja miesto visuomeninių sporto organizacijų veiklą;
 9. organizuoja ir/ar padeda rengti miesto, respublikos ir tarptautines varžybas, šventes, masinius sporto renginius;
 10. atstovauja savivaldybę šalies ir tarptautinėse sporto organizacijose;
 11. kaupia, sistemina ir skleidžia miesto visuomenei informaciją sporto ir sveikos gyvensenos klausimais;
 12. organizuoja ir rengia mokslines konferencijas, seminarus sporto ir rekreacijos klausimais;
 13. skatina pasižymėjusius sportininkus, sportą bei sveiką gyvenseną propaguojančius žmones;
 14. kontroliuoja sporto ir rekreacijos sferos plėtimą;
 15. kontroliuoja sporto bazių būklę ir tikslinį jų naudojimą;
 16. rengia tarpininkavimo dokumentus suteikiant sporto trenerių kategorijas ir kvalifikacines sportininkų kategorijas;
 17. skyriaus vedėjas įsakymu tvirtina trenerių ir sportininkų kvalifikacines kategorijas;
 18. kasmet tikrina ir tvirtina sporto mokymo įstaigų mokomųjų-sportinių grupių tarifikacijas;
 19. atsako už miesto rinktinių pasiruošimą ir dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse varžybose,
 20. padeda ruoštis ir dalyvauti tarptautinėse varžybose aukšto sportinio meistriškumo  sportininkams;
 21. rūpinasi neįgaliųjų integracija į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą;
 22. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus;
 23. analizuoja sporto plėtros tendencijas mieste;
 24. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos ribose savivaldybės nustatyta tvarka;
 25. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda juos į savivaldybės archyvą;
 26. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus kūno kultūros ir sporto klausimais.

Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas kūno kultūros, sporto ir rekreacijos srityse.