Romualdas Paulauskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 179, mob. tel. 8 686 97 433
El. paštas: romualdas.paulauskas@alytus.lt
Kabinetas: 215
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II.  PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga jam priskirtose srityse vykdyti Teisės ir personalo skyriaus nuostatuose numatytas skyriaus funkcijas, teikiant pagrįstas teisines išvadas dėl nagrinėjamų klausimų, siekti, kad būtų laikomasi savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos teisėtumo.   

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srities – teisės.

 

IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą (vientisų studijų vienpakopį arba teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius).

7. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą.

8. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, sprendžiant  savivaldybės veiklos klausimus.

9. Gebėti savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais.

10. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas teisiškai pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

11. Mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus.

12. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

13. Vyriausiasis specialistas:

13.1. nagrinėja, derina jam priskirtose srityse rengiamų savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sandorių projektus ir teikia dėl jų teisines išvadas;

13.2. pagal skyriaus vedėjo nurodymą rengia teismams reikiamus dokumentus, mero įgaliotas atstovauja savivaldybei teismų institucijose;

13.3. rengia teikimus prokuratūrai ir kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo;

13.4. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, darbe;

13.5. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus prašymus, skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

13.6. esant abejonių, tikrina teikiamų derinti dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

13.7. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

13.8. teisiškai konsultuoja jam priskirtų savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus jų tarnybinės veiklos klausimais;

13.9. koordinuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei deleguotų funkcijų vykdymą pagal Teisės skyriaus vedėjo nurodymus;

13.10. jeigu teikiant pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams savivaldybės administracijoje paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, padeda surašyti ar surašo prašymą, suteikti antrinę teisinę pagalbą;

13.11. vykdo kitas skyriaus vedėjo paskirtas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.