Visos veiklos sritys  >

 

Projektinė iniciatyva „Tau, Alytau“

  Projektinės iniciatyvos „Tau Alytaus" – tai Alytaus  miesto savivaldybės inicijuojama programa, kurios metu organizacijos ir bendruomenės kviečiamos prisidėti prie Alytaus problemų sprendimų, siūlant iniciatyvas ir teikiant projektus. Šios programos metu miestas finansuoja ne organizacijas, bet projektus, kurie sprendžia aktualias problemas ir yra orientuoti į aiškius rezultatus, kurie pagerins alytiškių gyvenimą.

  Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą skirtą Alytaus miesto bendruomenei ir gauti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto jam įgyvendinti.

   

  Projekto kelias:

  1. KVIETIMAI  

  Iki 2017 m. gruodžio 1 d. skelbiami kvietimai organizacijoms siūlyti teikti projektus pagal 2018 metams patvirtintas projektų sritis ir prioritetus.

  Pareiškėjas kiekvienai sričiai gali teikti tik vieną paraišką.

  1. VERTINIMO ETAPAI:

  I ETAPAS. ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

  Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar projekto paraiška atitinka reikalavimus (paraiška ir prie jos pridedami dokumentai gauti iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, užpildytos visos reikalingos paraiškos dalys, pateikta detali išlaidų sąmata, pateiktos partnerystės deklaracijos dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą, pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą).

   

  II ETAPAS. TINKAMUMO FINANSUOTI, NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

  Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta koordinuojančių sričių 5 -7 narių komisija, kurios narius deleguoja: 2 narius – tarybos komitetai, 3 narius – savivaldybės administracija, 2 narius – atstovaujamosios srities patariamosios visuomeninės institucijos (jeigu tokia veikia).

  1. SPRENDIMAS FINANSUOTI

  Projektui finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 55 iki 100 balų.

  Komisijai įvertinus projektų paraiškas ir skyrus finansavimą projektui, esant poreikiui, pareiškėjas tikslina projekto paraišką.

  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto portale http://www.alytus.lt/projektine-iniciatyva.

  1. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus finansuojamų projektų sąrašą: savivaldybės biudžetinėms įstaigoms lėšos skiriamos tarybos sprendimu ir su jomis pasirašoma veiklos sutartis. Kiti projekto vykdytojai kartu su savivaldybės administracijos direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu pasirašo lėšų naudojimo sutartį.

  1. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

  Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų įvykdymo. Kiekvieną ketvirtį teikia savivaldybės administracijai projekto veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitas pagal sutartyje numatytus reikalavimus, terminus ir pridėtas ataskaitų formas. Savivaldybės lėšų, skiriamų projektams finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka atsakingi Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai. Projektų vykdymo ir lėšų naudojimo vertinimą atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

  1. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA

  Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia savivaldybės atsakingi specialistai.

   

  2018 metų sritys ir prioritetai

  Projektų sritys ir prioritetai patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T-312.

  Informacija apie projektinės paraiškos teikimą pagal sritis:

  Visuomenės sveikatos stiprinimo sritis:

  1 prioritetas. Sveikos gyvensenos skatinimas   (kvietimas teikti projekto paraišką).  

  2 prioritetas. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija (kvietimas teikti projekto paraišką).

   

  Kultūros plėtros sritis:

  1 prioritetas. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas (kvietimas teikti projekto paraišką).

  2 prioritetas. Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas (kvietimas teikti projekto paraišką).

  3 prioritetas. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas (kvietimas teikti projekto paraišką).

   

  Jaunimo politikos įgyvendinimo sritis:

  1 prioritetas. Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas (kvietimas teikti projekto paraišką).

  2 prioritetas. Jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybės gerinimas (kvietimas teikti projekto paraišką).

  3 prioritetas. Aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas (kvietimas teikti projekto paraišką).

   

  Kūno kultūros ir sporto sritis:

  1 prioritetas. Kūno kultūros ir sporto paslaugų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę (kvietimas teikti projekto paraišką).

  2 prioritetas. Įvairaus lygio sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas juose (kvietimas teikti projekto paraišką).

  3 prioritetas. Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas (kvietimas teikti projekto paraišką).

   

  Švietimo kokybės gerinimo sritis:

  1 prioritetas. Pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros, partnerystės, kūrybiškumo ir saviraiškos  ugdymas vasaros poilsio metu (kvietimas teikti projekto paraišką).

  2 prioritetas. Emocinio saugumo, sveikos gyvensenos ir verslumo ugdymas (kvietimas teikti projekto paraišką).

  3 prioritetas. Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimas ir tobulinimas, gyvenimo įgūdžių, savanorystės ugdymas (kvietimas teikti projekto paraišką).

   

  Aplinkos apsaugos sritis:

  1 prioritetas. Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais (kvietimas teikti projekto paraišką).

   

  Kaip teikti projekto paraišką

  Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto paraiškos forma

   

  Kaip pildyti projekto paraiškos formą.

  Paraiška – dokumentas, kuriame numatyti projekto tikslai, uždaviniai, pateikiamas projekto aprašymas, siekiami rezultatai, priemonės projektui įgyvendinti, nurodomi duomenys apie projekto rengėjus ir vykdytojus, lėšų poreikį ir jų panaudojimą, kitus lėšų šaltinius ir kt.

  Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės strateginius tikslus ir uždavinius.

  Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje nustatyti dokumentai.

   

  Paraiškų teikimo tvarka

  Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks.

  Atrankos konkursui teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiška dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurse. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

  • popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame, adresu Rotušės a. 4, Alytus;
  • el. paštu avilysreg@alytus.lt;
  • administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

  Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

   

  Paraiškų teikimo terminai

  Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 1 d., Rotušės a. 4, Alytuje. Darbo laikas I – IV (8–17 val.); V ( 8–15.45 val).

   

  Aktualūs dokumentai

   

  Alytaus miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo";

   

  Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T-311 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl socialinės, sveikatos, kultūros, jaunimo sporto ir švietimo sričių programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo";

   

  2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų sričių kryptys ir prioritetai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T-312 „Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo";

   

  Alytaus miesto savivaldybės projektų atrankos konkursų dokumentų formos, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m.  spalio 31 d. įsakymu Nr. DV-1357 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų atrankos konkursų dokumentų formų tvirtinimo"

   

  REZULTATAI

   

  2018 M. FINANSUOTI IR NEFINANSUOTI PROJEKTAI

   

  • Visuomenės sveikatos stiprinimo sritis

  Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas

  • Kultūros plėtros sritis

  Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas

  • Jaunimo politikos įgyvendinimo sritis

  Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas

  • Kūno kultūros ir sporto sritis

  Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas

  • Švietimo kokybės gerinimo sritis

  Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas

  • Aplinkos apsaugos sritis

  Finansuojamų ir nefinansuojamų projektų sąrašas

   

  PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

  Sutartis su projektų vykdytojais

  Sąmatos forma

   

  ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

   

  Sėkmingam projekto įgyvendinimui svarbiausia tinkamai vykdyti veiklas, pasiekti numatytus rezultatus ir už juos atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, projektų vykdytojų bus prašoma pateikti su projekto veiklomis susijusią informaciją bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

   

  Biudžeto lėšų panaudojimo ir projekto vertinimo kriterijų įvykdymo (ketvirčio/metų) ataskaita

   

  Buhalterinių apskaitos dokumentų (ketvirčio/metų) suvestinė

   

  Informaciją sutarties pasirašymo, sąmatų ir ataskaitų pildymo klausimais teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos, darbuotojai:

  Visuomenės sveikatos stiprinimo sritis

  Vyr. specialistė

  (sav. gydytoja)

  Jovita Katkauskaitė,

  el. p. jovita.katkauskaite@alytus.lt,

  tel. (8 315) 55 145

  Kultūros plėtros sritis

  Kultūros skyrius

  Daina Čečkauskienė,

  el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt,

  tel. (8 315) 55 112

  Jaunimo politikos įgyvendinimo sritis

  Vyr. specialistė

  Dalia Kavolynienė

  dalia.kavolyniene@alytus.lt,

  tel. (8 315) 55 112

  Kūno kultūros ir sporto sritis

  Sporto ir rekreacijos skyrius

  Daiva Jakubauskienė

  el. p. daiva.jakubauskiene@alytus.lt,

  tel. (8 315) 55 153

  Švietimo kokybės gerinimo sritis

  Švietimo skyrius

  Dalia Milkevičienė, 

  el. p. dalia.milkeviciene@alytus.lt,

  tel. (8 315) 55 184

  Aplinkos apsaugos sritis

  Aplinkos apsaugos skyrius

  Laima Mulmienė,

  el. p. laima.mulmiene@alytus.lt,

  tel. tel. (8 315) 55 117

   


Atnaujinta: 2018-02-20