Paslauga SPS17

Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

 • Elektroninė paslauga

 • Paslaugos rezultatas

  Pensija. Neigiamu atveju – atsakymas.

 • Apibūdinimas

  Šalpos našlaičių pensiją gauti turi teisę mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai), kurie (-iems):

  1. Nesukakę 18 metų.

  2. Sukakę 18 metų, nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programų ar formaliojo profesinio mokymo programų mokiniai ir dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai, - iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti šalpos našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresni negu 24 metų;

  3. Sukakę 18 metų ir yra pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d.  - invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 18 metų, jeigu jie visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai), taip pat iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti invalidais nuo vaikystės po 18 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos, kurią jiems sukako 24 metai, jeigu jie nuo jų pripažinimo invalidais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

  Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

  3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

  4. Jeigu dėl šalpos našlaičio pensijos skyrimo kreipiasi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų, šių asmenų asmens tapatybės dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšius ir globos ar rūpybos nustatymą.

  6. Dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiuoju – vaikų gimimo liudijimas, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius.

  7. Asmens, už kurį prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją, mirties liudijimas.

  8. Mokymo įstaigos pažyma, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, mokosi.

  9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su jo neįgalumu (invalidumu).

  10. Globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų – valstybės, savivaldybės biudžeto ar kitų lėšų – finansuojama ši įstaiga. Kai šie asmenys yra auklėjami, mokomi ar ugdomi stacionariose švietimo sistemos auklėjimo įstaigose, kurios visiškai ar iš dalies finansuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, pateikiama šių įstaigų pažyma apie tai, kokį valstybės išlaikymą vaikai joje gauna – visišką ar dalinį.

  11. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, www.sodra.lt);

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Budzilienė

  Tel. (8 315) 56 664

  El. p. jurate.budziliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Donata Ambrulevičienė

  Tel. (8 315) 56 664

  El. p. donata.ambrulevičienė@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  10 darbo dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  2 vienpusės sąveikos lygis (viešoje AMSA interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą, ją atsisiunčiant)

 • Teikimo ypatumai

  Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų (įtėvių), šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių). Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši teisė išlieka ir juos įvaikinus.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas įtraukiamas į AMSA  dokumentacijos planą ir saugomas byloje Nr. 6. 46. „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai".

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2016-05-13