Paslauga ETS7

Pažymų asmenims, turintiems teisę į valstybės teikiamą paramą būstui įsigyti, išdavimas

 • Paslaugos rezultatas

  Pažyma, neigiamu atveju –atsakymas

 • Apibūdinimas

  Paslauga teikiama asmenims, turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti.

  Asmens prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į instituciją, paštu, elektroniniu būdu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą).

  Pažyma išduodama asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiama paštu.

 • Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas 2014-10-09 Nr. XII-1215.

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-01 nutarimas Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo".

  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-06-18 įsakymas Nr. A1-357 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo"

  4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-04-10 įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Nustatytos formos prašymą. Teikiant elektroniniu būdu, formas galima pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.
  2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.
  3. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus. Deklaracija turi būti su žyma, kad pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai.

  4. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.   
  5. Neįgalumo lygio pažymą (asmenims iki 18 metų amžiaus), darbingumo lygio pažymą (nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus) (kopija).

  6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas (mirties liudijimas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo, teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo).
  7. Santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijas.

   

  Pastabos:
  1. Asmenys kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Prašymai priimami tik iš asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą Alytaus  mieste.

  3. 5-7 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami pagal poreikį

   

 • Paslaugos teikėjas

  Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Versockienė

  Tel. (8 315)  55 141

   El. p. danguole.versockiene@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė

  Tel. (8 315) 55 115

  El. p. aukse.juoniene@alytus.lt

 • Trukmė

  Per 10 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų priėmimo.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  (III) Dvipusės sąveikos lygis – paslaugos gavėjui suteikiama galimybė užpildyti paraiškos formą internete ir ją išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati paslauga suteikiama ne elektronine forma

 • Teikimo ypatumai

  Valstybės parama teikiama šeimos ar asmenims:
  - kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą,
  - kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija nustatytų pajamų ir turto dydžių:
  - asmens be šeimos: pajamos—88 VRP* dydžių, turtas—129 VRP* dydžių;
  - dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos—123 VRP* dydžių; turtas—262 VRP* dydžių;
  - keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP* dydžių ir turtas – 349 VRP* dydžių;
  - šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP* dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP* dydžių.

  * VRP – valstybės remiamos pajamos; 1 VRP dydis = 102 eurai.
  Įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
  - neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
  - turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti);
  - neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).
   

  Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, teisę į subsidiją turi:
  1) buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, – apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;
  2) jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.
   

  Asmuo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos išdavimo dienos  ją pateikia kompensuojamą būsto kreditą teikiančiai kredito įstaigai kartu su būsto kredito paraiška.


  Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus 2017 m. teikia:

  1. AB SEB bankas;
  2. Akademinė kredito unija;
  3. Kaišiadorių kredito unija;
  4. Raseinių kredito unija;
  5. „Swedbank", AB;
  6. Šiaulių kredito unija.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA (byla Nr. 6.47) ir saugomas byloje Nr. 6.46 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai".

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2017-07-03