Palmira Raškauskienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 113
El. paštas: palmira.raskauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 315
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. DP-54-(4.26)


MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 13.


II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą ir užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrinti miesto infrastruktūros objektų kokybišką funkcionavimą ir plėtrą.


III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities miesto infrastruktūros objektų (vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikščių, skverų, parkų, žaliųjų plotų ir pan.) priežiūros ir remonto, keleivių vežimo mieste, viešojo administravimo, susijusio su šiomis sritimis, funkcijas.


IV.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip vienerių metų komunalinio ūkio administravimo patirtį.
8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius projektavimą, statybą, remontą, miesto objektų sanitarinę ir techninę priežiūrą, Dokumentų rengimo taisykles,
9. Gebėti:
9.1. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
9.2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.
10. Mokėti valdyti, kaupti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
11. Dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:
12.1.  savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus veiklos nuostatus ir atsako už skyriui pavestų užduočių vykdymą;
12.2. organizuoja skyriaus tarnautojų ir darbuotojų funkcinį veiklos paskirstymą, kontroliuoja  jų veiklą;
12.3. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją;
12.4. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;
12.5. rengia savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programą, derina ketvirtinius, metinius ir perspektyvinius remonto darbų planus;
12.6. nagrinėja asmenų (pareiškėjų) ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl miesto infrastruktūros tvarkymo ir tobulinimo, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo pareiškėjui projektus;
12.7. teikia pasiūlymus administracijos vadovams miesto infrastruktūros tobulinimo klausimais;
12.8. kontroliuoja, kaip vykdomos objektų remonto ir miesto tvarkymo darbų sutartys;
12.9. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinius mokymus ir pratybas savivaldybėje;
12.10. inicijuoja viešuosius miesto infrastuktūros objektų remonto darbų ir miesto tvarkymo paslaugų atlikimo pirkimus;
12.11. derina projektinę bei kitą dokumentaciją, susijusią su Miesto ūkio skyriaus veikla;
12.12. inicijuoja ir dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pagal skyriaus kompetenciją; 12.13. kontroliuoja savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų, skirtų miestui tvarkyti, panaudojimą;
12.14. dalyvauja įgyvendinant darnios miesto plėtros principus mieste;
12.15. dalyvauja Ekstremalių situacijų valdymo centro darbe;
12.16. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, veikloje;
12.17. vizuoja teikiamus pasirašyti merui, administracijos direktoriui savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
12.18. organizuoja ir rengia skyriaus veiklos ataskaitas, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją;
12.19. analizuoja ir vertina problemas, pokyčius, procesus skyriuje, teikia pasiūlymus administracijos vadovams dėl skyriaus veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.
13. Asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal tuos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu.
14. Nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas, vadovaudamasis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, pagal administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.
15. Parengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
16. Rengia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo.
17. Vykdo vidaus kontrolės funkciją Miesto ūkio skyriuje.
18. Atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais.
19. Atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, pavedimus pagal skyriaus kompetenciją. 
   
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

20. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus veiklą.