Visos veiklos sritys  >

 

Miesto ūkio skyrius


El. paštas: miesto_ukis@alytus.lt
Palmira Raškauskienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 113, mob. tel. 8 620 24 019
El. paštas: palmira.raskauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 315
Algimantas Tarasevičius, vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 125, mob. tel. 8 610 63 799
El. paštas: algimantas.tarasevicius@alytus.lt
Kabinetas: 309
Vitas Krakauskas, vyresnysis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 126, mob. tel. 8 687 30 264
El. paštas: vitas.krakauskas@alytus.lt
Kabinetas: 314
Arvydas Kavaliauskas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 124, mob. tel. 8 698 27 033
El. paštas: arvydas.kavaliauskas@alytus.lt
Kabinetas: 313
Algis Ulčickas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 126, mob. tel. 8 698 27 032
El. paštas: algis.ulcickas@alytus.lt
Kabinetas: 314
Vida Intukienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 196, mob. tel. 8 698 27 045
El. paštas: vida.intukiene@alytus.lt
Kabinetas: 315
Eglė Kupčinskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 195
El. paštas: egle.kupcinskiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 6 langelis

Skyriaus uždaviniai:

1.  užtikrinti nepertraukiamą miesto kelių, gatvių, aikščių, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir infrastruktūros priežiūrą, administravimą ir tobulinimą, kultūros paveldo objektų priežiūrą ir apsaugą;

2. užtikrinti proporcingą miesto rekreacinės teritorijos inžinerinį aprūpinimą ir susisiekimo infrastruktūros plėtrą;

3. dalyvauti planuojant perspektyvinę rekreacinės teritorijos plėtrą bei kraštotvarką, rengiant miesto bendrąjį ir detaliuosius planus, kitus perspektyvinio planavimo darbus, nustatant socialinės ir ekologinės darnos prioritetus;

4.  organizuoti ir kontroliuoti techninių paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;

5.  organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių paprastąjį remontą ir griovimą (kai nereikia techninio projekto).

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. nustatyta tvarka vykdo mero, administracijos direktoriaus pavedimus ir savo iniciatyva rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą;

2. išduoda sutikimus fiziniams ir juridiniams asmenims žemės kasimo darbams miesto ribose ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsiskaitymą už sutikimo išdavimą;

3. išduoda leidimus laidoti miesto viešosiose kapinėse;

4. derina kultūros paveldo objektų tyrimo, miesto tvarkymo, remonto, rekonstravimo, statybos, griovimo, kelių ir gatvių tiesimo, melioracijos, kultūros paveldo  kitų objektų projektavimo užduotis, projektus ir kitą dokumentaciją;

5. vadovaudamasis techninės priežiūros techniniais reglamentais atlieka objektų remonto techninę priežiūrą;

6. tvarko atskirų objektų darbų apskaitą, sudaro periodines ir metines statistikos ataskaitas;

7. kontroliuoja sanitarinę miesto ūkio objektų būklę, naudojimą, tikrina, kaip laikomasi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros,  Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste, atliekų tvarkymo, gyvūnų  laikymo, žemės kasinėjimo darbų taisyklių;

8. išduoda licencijas ir licencijų korteles vežti keleivius, kontroliuoja, kaip laikomasi licencijavimo ir keleivių pervežimo taisyklių;

9. organizuoja reguliaraus kelių transporto maršrutų aptarnavimo konkursus, išduoda leidimus vežėjams ir kontroliuoja,  kaip laikomasi keleivių pervežimo taisyklių;

10. nagrinėja saugaus eismo, keleivių pervežimo Alytaus mieste klausimus, kartu su Alytaus apskrities policijos vyriausiojo komisariato eismo priežiūros poskyriu teikia pasiūlymus dėl eismo gerinimo ir keleivių pervežimo tobulinimo, naujų maršrutų atidarymo klausimais;

11. kontroliuoja pasiruošimo šildymo sezonui eigą;

12. konsultuoja gyventojus ir daugiabučių namų savininkų bendrijas techninių paslaugų klausimais;

13. prižiūri, kad miesto šilumos ūkio plėtra atitiktų Alytaus miesto specialųjį šilumos ūkio planą;

14. tarybos nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant Daugiabučių namų modernizavimo programą;

15. inicijuoja, rengia miesto ūkio ir kultūros paveldo objektų priežiūros, remonto konkursų sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

16. atlieka savivaldybei priskirtas kultūros paveldo apsaugos administravimo funkcijas, vadovaudamasis kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis;

17. atlieka civilinės saugos funkcijas ir pasirengimą mobilizacijai ir mobilizacijos vykdymą savivaldybės teritorijoje;

18. administruoja gatvių ir jų statinių tinklo geometrinius ir techninius parametrus;

19. vadovaudamasis techninės priežiūros techniniais reglamentais, atlieka objektų techninę priežiūrą, esant poreikiui perka techninės priežiūros paslaugas;

20. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus pagal skyriaus kompetenciją,

21. inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia skyriaus vykdomų funkcijų asignavimų įsisavinimo konkursų sąlygų medžiagą;

22. dalyvauja objektų užbaigimo procedūrose, priimant užbaigtus objektus ir vykdo tolesnę jų priežiūrą;

23. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus dokumentų bylas saugoti į savivaldybės archyvą;

24. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.