Jolanta Mocevičiūtė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 154, mob. tel. 8 607 98 876
El. paštas: jolanta.moceviciute@alytus.lt
Kabinetas: 214
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 21  d.

įsakymu Nr. DV-356

 

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 11.

 

II.  PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Teisės skyriaus nuostatuose numatytoms skyriaus funkcijoms vykdyti, teikti pagrįstas teisines išvadas dėl nagrinėjamų klausimų, siekti, kad būtų laikomasi savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos teisėtumo.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės funkcijas.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą (vientisų studijų vienpakopį arba teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius).

7. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, sprendžiant savivaldybės veiklos klausimus.

8. Gebėti savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais.

9. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas teisiškai pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus.

11. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

12. Vyriausiasis specialistas:

12.1. nagrinėja, derina jam priskirtų sričių rengiamų savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sandorių projektus ir teikia dėl jų teisines išvadas;

12.2. pagal skyriaus vedėjo nurodymą rengia teismams reikiamus dokumentus, pasirengia priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui, mero ar administracijos direktoriaus įgaliotas atstovauja savivaldybei ar savivaldybės administracijai teismų institucijose;

12.3. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, darbe;

12.4. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus prašymus, skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

12.5. esant abejonių, tikrina teikiamų derinti dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

12.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

12.7. teisiškai konsultuoja jam priskirtų savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus jų tarnybinės veiklos klausimais;

12.8. administracijos direktoriui pavedus, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu;

12.9. koordinuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei deleguotų funkcijų vykdymą, kiekvienais metais pildo ataskaitą apie pirminės teisinės pagalbos teikimą pagal Teisės skyriaus vedėjo nurodymus;

12.10. rengia dokumentus korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais savivaldybėje;

12.11. nustatyta tvarka atlieka antikorupcinį savivaldybės teisės aktų projektų vertinimą;

12.12. teikia pasiūlymus dėl Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano tobulinimo;

12.13. Analizuoja gautus savivaldybės pavaldžių įmonių (įstaigų) pasireiškimo tikimybių nustatymus ir pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia apibendrintą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;

12.14. vykdo kitas skyriaus vedėjo paskirtas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS  

 

13. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.