Visos veiklos sritys  >

 

Jolanta Kalvaitienė

patarėja
Telefonas: +370 687 15654
El. paštas: jolanta.kalvaitiene@alytus.lt
Kabinetas: Gardino g. 37, Alytus LT-62154
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  PATARĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • bendrąsias:
 • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus;
 • registruoja ir tvarko Tarnybos dokumentaciją;
 • tvarko Tarnybos dokumentaciją, susijusią su darbų sauga;
 • nuolat kelia savo profesinį pasirengimą;
 • specialiąsias:
 •  savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka eilinius arba veiklos plane nenumatytus  veiklos ir finansinius auditus Savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse ir įstaigose;
 • atlieka savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto naudojimo, biudžeto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą;
 • savarankiškai apibendrina tikrinimų, auditų rezultatus ir jų pagrindu teikia auditų ataskaitų, auditų išvadų bei rekomendacijų projektus savivaldybės kontrolieriui;
 • Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Administracinei komisijai prie savivaldybės tarybos;
 • kaupia informacinę kontrolės medžiagą, reikalingą finansiniam ir veiklos auditui atlikti;
 • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia savivaldybės kontrolieriui išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
 • savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengia tarnybos administracinių sprendimų ir administracinių aktų projektus;
 • konsultuoja pareiškėjus viešojo administravimo klausimais;
 • teikia Savivaldybės kontrolieriui pasiūlymus visais tarnybos veiklos tobulinimo ir metinio tarnybos veiklos plano sudarymo klausimais.

 

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą: studijų sritis – socialiniai mokslai; studijų kryptis – teisė ar viešasis administravimas;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės ar  viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ar akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą;
 • išmanyti teisės aktus, susijusius su  savivaldybės  turto ir piniginių fondų, programų valdymu ir lėšų naudojimu, savivaldybės biudžeto sudarymą, tikslinimą ir vykdymą, audituojamų subjektų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę;
 • būti susipažinusiam su nacionaliniais ir tarptautiniais audito standartais,  Valstybės kontrolės parengtomis audito metodikomis, sugebėti atlikti audito procedūras;
 • mokėti analizuoti ir vertinti audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą, strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą;
 • mokėti analizuoti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą, rengti išvadas, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas bei operatyviai rasti jų sprendimo būdus;

 

 • sugebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas, priimti sprendimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programos);
 • mokėti anglų ar vokiečių  kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • savo veiklą grįsti nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.