Jūratė Budzilienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 664, mob. tel. 8 610 30921
El. paštas: jurate.budziliene@alytus.lt
Kabinetas: 7
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. DV-263

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

 2. Lygis – A.

 3. Kategorija – 9.

 

  1. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas šalpos išmokas, paramos mirties atveju pašalpas ir užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo, Paramos mirties atveju įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šalpos išmokų, paramos mirties atveju pašalpų skyrimą bei mokėjimą, įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje.

  1. VEIKLOS SRITIS

 5. Vyresniojo specialisto veiklos sritis – šalpos išmokų, paramos mirties atveju pašalpų administravimas.

  1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius šalpos mokėjimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti:

8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

8.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

8.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

9. Mokėti:

9.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

 9.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10.Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:

10.1. priima asmenų prašymus dėl šalpos išmokų ir paramos mirties atveju pašalpų skyrimo, formuoja gavėjų bylas pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

10.2. priima asmenų prašymus dėl paramos užsienyje mirusiųjų (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių  palaikų  parvežimo  į Lietuvos Respubliką.

10.3. skiria šalpos išmokas ir paramos mirties atveju pašalpas vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka;

10.4. registruoja asmenų prašymus šalpos išmokoms ir paramai mirties atveju pašalpoms gauti automatizuotos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje bei asmenis (jų šeimas) socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS);

10.5. išduoda šalpos (socialinės) pensijos pažymėjimus ir šalpos kompensacijos motinai gavėjo pažymėjimus, veda jų apskaitą;

10.6. išduoda pažymas apie skyriuje gaunamas šalpos išmokas;

10.7. renka, tikslina ir analizuoja duomenis apie šalpos išmokų ir paramos mirties atveju pašalpų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas ir ketvirčiui pasibaigus teikia skyriaus vedėjui;

10.8. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinės paramos teikimo klausimais;

10.9. pasikeitus bazinės pensijos ar minimalaus gyvenimo lygio dydžiui, vykdo valstybinių šalpos ar kitų tikslinių išmokų, susijusių su šiais dydžiais perskaičiavimą;

10.10. rengia paklausimus ar atsakymus asmenims, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinės paramos teikimo klausimais;

10.11 tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos.

11. Rengia piniginių išmokų mokėjimo žiniaraščius paštams ir bankamams užtikrindamas mokėjimo žiniaraščių teisingumą ir mokėjimo žiniaraščių perdavimą laiku savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.

12. Formuoja ir perduoda savivaldybėms administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui elektroninėmis laikmenomis gaunančių pinigines išmokas bankuose gavėjų žiniaraščius, užtikrindamas teisingą išmokų perdavimą pagal atskirus bankus.

13. Rengia ir spausdina būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų gavėjų sąrašus šiluminę energiją, karštą ir šaltą vandenį teikiančioms įmonėms, butų ūkiams, užtikrindamas informacijos teisingumą ir sutartyse numatytą duomenų perdavimą laiku.

14. Administruoja, formuoja ir perduoda/eksportuoja duomenis apie kompensacijas už šildymą, karštą bei šaltą vandenį, užtikrindamas informacijos teisingumą ir sutartyse numatytą duomenų perdavimą laiku.

15. Vykdo šildymo kompensacijų, suskaičiuotų kitose organizacijose įvedimą/importą, užtikrindamas duomenų perkėlimą laiku į automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemą „Parama".

16. Suformuoja ir spausdina kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei         šaltą vandenį importui skirtų duomenų testavimo klaidų protokolus.

17. Kontroliuoja kompensacijų už būsto šildymą, karštą bei šaltą vandenį importui skirtų duomenų testavimo protokolus, užtikrindamas apskaičiuotų kompensacijų perkėlimą į kompensacijų gavėjų duomenų bazę.

18. Kiekvieną mėnesį sudaro ir perduoda VŠĮ Alytaus medicininės ir reabilitacijos centrui sąrašus asmenų, kuriems iš gaunamų šalpos išmokų yra išskaitoma  80 procentų ir pervedama šiai įstaigai.

19. Organizuoja archyvinių bylų parengimą pagal Dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles ir nustatytu laiku skyriuje parengtas bylas perduoda į savivaldybės archyvą.

20. Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir vykdo jo funkcijas.

21. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.

22. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

 23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 24. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.