Visos veiklos sritys  >

 

Investicinių projektų skyrius


El. paštas: investicijos@alytus.lt
Neringa Rinkevičiūtė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 136, mob. tel. 8 616 70 244
El. paštas: neringa.rinkeviciute@alytus.lt
Kabinetas: 103
Ineta Dimšienė, vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 131, mob. tel. 8 616 70 246
El. paštas: ineta.dimsiene@alytus.lt
Kabinetas: 104
Ingrida Leskevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 131, mob. tel. 8 620 68 008
El. paštas: ingrida.leskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 104
Ramunė Vyšniauskaitė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 171, mob. tel. 8 698 71 749
El. paštas: ramune.vysniauskaite@alytus.lt
Kabinetas: 101
Vilmantas Pajada, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 193, mob. tel. 8 698 71 794
El. paštas: vilmantas.pajada@alytus.lt
Kabinetas: 104
Ramunė Petuškaitė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 121, mob. tel. 8 665 19 044
El. paštas: ramune.petuskaite@alytus.lt
Kabinetas: 106
Gintarė Karčiauskaitė, specialistė
Telefonas: (8 315) 55 121, mob. tel. 8 612 62 641
El. paštas: gintare.karciauskaite@alytus.lt
Kabinetas: 106

Skyriaus uždaviniai:

1.  pritraukti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas investiciniams projektams finansuoti.

2.Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

3. organizuoti projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų paramai gauti rengimo darbus;

4. užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos paramos lėšų administravimą;

5.  užtikrinti tinkamą projektų, finansuojamų Europos Sąjungos paramos lėšomis, įgyvendinimą.

 

Skyriaus funkcijos:

1. rengia savivaldybės projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų paramai gauti;
2. rengia projektų, kurių pareiškėja yra savivaldybės administracija, projektinius pasiūlymus;
3. sudaro ir teikia derinti nacionalinių ir regionų projektų sąrašus, nustatyta tvarka juos tikslina;
4. nustatyta tvarka suderintus planuojamų projektų sąrašus teikia Regiono plėtros tarybai arba atsakingoms ministerijoms. Pagal poreikį sąrašus teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai;
5. apibendrina ir teikia Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus nacionalinių ir regionų projektų atrankai;
6 analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos fondų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą, poveikį ir teikia ataskaitas direktoriaus pavaduotojui;
7. derina su įgyvendinančiąja institucija projektų finansavimo ir administravimo sutarčių ir jų pakeitimų projektus;
8. pagal kompetenciją vykdo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją;
9. pagal kompetenciją atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja problemas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu ir naudojimu;
10. konsultuoja savivaldybės skyrius, įmones, įstaigas, organizacijas projektų, programų rengimo klausimais;
11. rengia technines užduotis galimybių studijoms parengti;
12. vertina parengtas galimybių studijas;
13. bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais, kitomis institucijomis ES ir kitų šalių finansinės paramos įsisavinimo, regioninės plėtros  klausimais;
14. atstovauja savivaldybei rengiant regioninės ir nacionalinės plėtros, Baltijos šalių, dvišales programas ir projektus;
15. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja statinio statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto ir paprastojo remonto įgyvendinimą;
16. vadovaudamasis techninės priežiūros techniniais reglamentais, atlieka objektų
techninę priežiūrą arba perka techninės priežiūros paslaugas;
17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja objektų statybos užbaigimo procedūrose;
18. nustatyta  tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
19. inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia skyriaus vykdomų funkcijų asignavimų įsisavinimui medžiagą pirkimo konkursų sąlygoms savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
20. atlieka kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją;
21. nagrinėja asmenų prašymus skyriaus kompetencijos klausimais ir rengia atsakymų projektus;
22. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.