Visos veiklos sritys  >

 

Vidaus administravimo skyrius


El. paštas: vidausadmin@alytus.lt
Jūratė Grinienė, vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 146, mob. tel. 8 620 24 184
El. paštas: jurate.griniene@alytus.lt
Kabinetas: 326
Irena Bubėnaitė, vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 128, mob. tel. 8 693 45 059
El. paštas: irena.bubenaite@alytus.lt
Kabinetas: 115
Lina Michalkevičienė, vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 106, mob. tel. 8 620 24 579
El. paštas: lina.michalkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 207
Laima Kairienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 173, mob. tel. 8 620 24 601
El. paštas: laima.kairiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 5 langelis
Angelė Mažeikienė, archyvarė
Telefonas: (8 315) 55 173, mob. tel. 8 620 24 569
El. paštas: angele.mazeikiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 1 langelis
Edita Butkevičienė, vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 133
El. paštas: alytus@alytus.lt
Kabinetas: priimamasis
Elena Bražinskienė, specialistė
Telefonas: (8 315) 55 129, mob. tel. 8 612 48 331
El. paštas: elena.brazinskiene@alytus.lt
Kabinetas: 326
Svetlana Vrubliauskienė, vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 133, mob. tel. 8 626 24 060
El. paštas: svetlana.vrubliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: priimamasis
Eglė Kupčinskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 195, mob. tel. 8 684 09 203
El. paštas: egle.kupcinskiene@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 6 langelis
Aida Maldonienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 111, mob. tel. 8 610 30 896
El. paštas: aida.maldoniene@alytus.lt
Kabinetas: Informacija
Asta Čepulė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 172, mob. tel. 8 618 80 621
El. paštas: asta.cepule@alytus.lt
Kabinetas: Priimamojo 2 langelis

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Skyriaus tikslas yra organizuoti asmenų aptarnavimą vieno langelio principu, užtikrinti efektyvų savivaldybės veiklos administravimą, dokumentų valdymą ir kontrolę ir padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.

2. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

3. nagrinėti asmenų prašymus ir juos aptarnauti  vieno langelio principu;

4. vykdyti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją – tvarkyti Alytaus miesto likviduotų įmonių archyvinius dokumentus;

5. užtikrinti savivaldybės administracijos archyvinių dokumentų priėmimą, apskaitą, išsaugojimą, jų paiešką ir išdavimą;

6. organizuoti savivaldybės administracijos dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

7. padėti organizuoti savivaldybės vadovų darbą ir jų pavedimų vykdymą;

8. padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką;

9. siekdamas nustatyto tikslo ir įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

10. apdoroja, sistemina ir įveda į informacijos sistemą administracijos direktoriaus įsakymus;

11. organizuoja administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimų vykdymo kontrolę;

12. organizuoja reikalingos administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams informacijos rengimą;

13. nagrinėja asmenų prašymus ir juos aptarnauja taikydamas vieno langelio principą:

14. priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją administracija gali gauti iš savo padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipėsi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių administracija pati negali gauti arba kurios pagal galiojančios teisės aktu privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

15. užregistruoja gautus prašymus elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys" ir perduoda juos savivaldybės merui, administracijos direktoriui;

16. siunčiamąją korespondenciją registruoja, informaciją įrašo į kompiuterinį duomenų banką, atsako už savivaldybės dokumentų išsiuntimą laiku;

17. perduoda prašymus juos nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams; asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją (darbuotoją), jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas administracijos kompetencijai, persiunčia jį kitai institucijai, pasilikęs prašymo kopiją;

18. įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;

19. teikia informaciją telefonu;

20. asmens pageidavimu jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą;             

21. konsultuoja, informuoja asmenį pagal administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją;

22. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus;

23. kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo taikant vieno langelio principą kokybės analizę ir apie tai informuoja administracijos direktorių;

24. saugo savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, administracijos antspaudus su Alytaus miesto savivaldybės herbu ir atsako už jų naudojimą pagal savivaldybės administracijos reglamente nustatytą tvarką;

25. nustatytąja tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

26. priima iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (skyrių ir tarnybų), likviduotų įmonių dokumentus tolimesniam saugojimui Alytaus miesto savivaldybės archyve, tikrina jų sutvarkymą, užtikrina tinkamą archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą;

27. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų, likviduotų įmonių darbuotojams, ruošiantiems perduoti dokumentus į savivaldybės archyvą;

28. išduoda asmenims archyvo pažymas, patvirtintus archyvo dokumentų išrašus, nuorašus ir kopijas;

29. atlieka likviduotų įmonių dokumentų vertės ekspertizę, rengia aktus dokumentų byloms nurašyti ir sunaikinti;

30. derina bylų aprašus, dokumentacijos planus švietimo įstaigų darbuotojams, atsakingiems už dokumentų tvarkymą, juos konsultuoja;

31. rengia laikino ir ilgo saugojimo bylų aprašus, dokumentacijos planus;

32. rengia dokumentų bylų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymui, sunaikinimui aktus;

33. organizuoja savivaldybės mero ir mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų darbotvarkes, informuoja administracijos ir kitų institucijų darbuotojus apie rengiamus posėdžius, pasitarimus;

34. teikia savivaldybės vadovams reikalingą informaciją, gautą iš administracijos struktūrinių padalinių ir vykdytojų, duomenis ir dokumentaciją;

35. organizuoja savivaldybės vadovų telefoninius pokalbius, perduoda telefonogramas, gauna ir perduoda žinias faksu;

36. rengia svečių priėmimą pagal priimtą etiketą;

37. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje pagal skyriaus kompetenciją;

38. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;

39. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

40. dalyvauja planuojant savivaldybės administracijos veiklą ir valdant personalą;

41. tiria personalo poreikį ir teikia pasiūlymus savivaldybės vadovams;

42. vykdo personalo atranką;

43. atlieka priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų įforminimo procedūras;

44. įformina dokumentus atostogų suteikimo klausimais;

45. organizuoja ir vykdo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras;

46. planuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų karjerą ir teikia pasiūlymus savivaldybės vadovams;

47. organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

48. įformina priedų ir priemokų skyrimą, papildomo darbo krūvio ir papildomų funkcijų pavedimą;

49. vykdo skatinimų ir nuobaudų skyrimo procedūras;

50. atlieka personalo tvarkymo funkcijas savivaldybės administracijos išorėje;

51. tvarko archyvines bylas;

52. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.