Ineta Pliaugaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 610 30 897
El. paštas: ineta.pliaugaite@alytus.lt
Kabinetas: 4
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2017 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. DV-263
 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

                     

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialinių paslaugų skyrimą senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems asmenims bei šeimoms, įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinė parama, socialinės paslaugos.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo išsilavinimą.

7. Turėti 1 metų darbo patirtį.

8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

9.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

10. Mokėti:

10.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

10.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

11. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

11.1. priima asmenų prašymus gauti socialines paslaugas, nustato asmenų socialinių paslaugų poreikius ir teikia išvadas:

11.1.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo;

11.1.2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijai dėl socialinės globos paslaugų skyrimo;

11.2. rengia sprendimų dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, pratęsimo, sustabdymo ar nutraukimo projektus;

11.3. siunčia sprendimų kopijas paslaugų gavėjui;

11.4. siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas gavimo kopijas; 

11.5. vertina asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, finansines galimybes, sudaro socialinių paslaugų mokėjimo sutartis, lėšų kompensavimo sutartis, rengia asmens bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjui. Kiekvieną ketvirtį tikrina asmenų, gaunančių socialines paslaugas, pajamas ir, joms pasikeitus, vertina finansines galimybes iš naujo bei informuoja socialinių paslaugų gavėjus;

11.6. priima asmenų prašymus skirti paramą pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą ir rengia dokumentus paramai skirti;

11.7. priima asmenų prašymus skirti transporto paslaugas, teikia išvadas ir rengia sprendimų dėl transporto paslaugų asmeniui skyrimo projektus, sudaro važiavimo grafikus, kuriuos suderina su paslaugos gavėjais ir transporto paslaugas teikiančia įstaiga.

11.8. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą, tvirtina juos;

11.9. registruoja pareiškėjus SPIS sistemoje ir automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemoje „Parama";

11.10. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Darbo biržos duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;

11.11. rengia paklausimus ir atsakymus pareiškėjams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių paslaugų teikimo klausimais;

11.12. informuoja ir konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių paslaugų ir socialinės paramos gavimo klausimais;

11.13. tikrina socialinių paslaugų įstaigų pateiktas ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas ir suveda jas į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS);

11.14. tiria asmenų prašymus socialinės paramos klausimais, rengia atsakymų projektus.

11.15. tikrina socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus.

11.16. surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, asmenų, pageidaujančių tapti globėjais, rūpintojais, tvarko teismų bylų registrą.

12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.

13. Pavaduoja kitą tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

14. Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

15. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

17. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.