Inga Biekšienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 181, mob. tel. +370 614 68118
El. paštas: inga.bieksiene@alytus.lt
Kabinetas: 419

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. birželio 12 d.

įsakymu Nr. DP-153

 

TURTO IR VERSLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybė –  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymų nuostatas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimą panaudos pagrindais, disponavimą juo bei valdymą, vykdyti savivaldybės turto privatizavimo programą, teikti dokumentus Nekilnojamojo turto registrui daiktinėms teisėms registruoti.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti. Išmanyti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo, Viešųjų pirkimų įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių negyvenamųjų patalpų privatizavimą, savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kitas sritis pagal funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

8. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

9. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

10. Siekdamas užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:

10.1. teikia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) dokumentus daiktinių teisių įregistravimui ir išregistravimui Nekilnojamojo turto registre;

10.2. teikia siūlymus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – susisiekimo komunikacijų kadastrinių matavimų atlikimo, daiktinių teisių įregistravimo ir išregistravimo (kadastrinių duomenų tikslinimo)  Nekilnojamojo turto registre;

10.3. rengia dokumentus ir vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių suteikimą pagal panaudos sutartis, panaudos sutarčių sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

10. 4. rengia dokumentus ir vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto (kilnojamųjų daiktų) esančio savivaldybės administracijos apskaitoje, suteikimą pagal panaudos sutartis, sutarčių sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

10.5. surašo savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto, perduodamo panaudos pagrindais laikinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartis, perdavimo ir priėmimo aktus, jų kopijas pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui;

10.6. vykdo savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto (išskyrus žemę) panaudos sutarčių kontrolę;

10.7. analizuoja panaudos gavėjų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas klausimus, inicijuoja dokumentų rengimą teismui dėl sutarčių nutraukimo;

10.8. informuoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą apie savivaldybės negyvenamųjų patalpų mokėtojų, mokančių vietinę atliekų tvarkymo rinkliavą, duomenų pasikeitimą;

10.9. rengia dokumentus ir vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių nuomą, suteikimą patikėjimo teise, nuomos sutarčių bei turto perdavimo ir priėmimo aktų sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

10.10. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo ir disponavimo klausimais;

10.11. vykdo ir įgyvendina savivaldybės lygiu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu nustatytas Turto fondo funkcijas:

10.11.1. vykdo Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Alytaus miesto savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių organizavimo procedūras;

10.11.2. rengia ir teikia privatizavimo programas VĮ Turto fondui;

10.11.3. rengia ir vykdo savivaldybės turto privatizavimo aukcionus;

10.11.4. rengia privatizuojamų objektų pirkimo-pardavimo sutartis;

10.11.5. rengia savivaldybės turto privatizavimo fondo pajamų ir išlaidų sąmatas ir ataskaitas;

10.12. rengia ir teikia Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetui privatizavimo fondo lėšų ketvirčio panaudojimo ataskaitas;

10.13. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;

10.14. rengia ir teikia pastabas ir pasiūlymus savo funkcijų klausimais Lietuvos Respublikos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

10.15. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažosios vertės viešuosius pirkimus savo funkcijoms vykdyti;

10.16. tvarko su vykdomomis funkcijomis susijusius dokumentus ir nustatytu laiku perduoda bylas į savivaldybės archyvą;

10.17. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia atsakymus į juos savo kompetencijos klausimais;

10.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

11. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.