Gita Mickevičiūtė

nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 672 37 957
El. paštas: gita.mickeviciute@alytus.lt
Kabinetas: 2

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 14 d.

įsakymu Nr. DV-129

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ ATVEJO VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Socialinės paramos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas yra darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir turėti ne mažesnę kaip dviejų metų socialinio darbo su suaugusiais, socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis ar ilgą laiką nedirbančių asmenų integracijos į darbo rinką paslaugų patirtį;

3.2. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius  viešąjį administravimą, vietos savivaldą, darbo santykius, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius socialinę paramą, socialines paslaugas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio  12 d. įsakymu Nr. A1-715 patvirtintą Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašą;

3.3. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu, SPIS programa. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-715 patvirtinto Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo įgyvendinimą, specialistas vykdo šias funkcijas:

4.l. kartu su atvejo komanda atlieka pirminį ilgą laiką nedirbančio asmens vertinimą;

4.2. atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą pagal: Užimtumo tarnybos informaciją apie asmens darbo paiešką, teiktas ir teikiamas paslaugas, taikytas ir taikomas priemones bei kitą Darbo ieškančio asmens kortelėje esančią informaciją; savivaldybės informaciją apie asmeniui teiktą piniginę socialinę paramą ir socialines paslaugas; informaciją apie asmens dalyvavimą NVO vykdytuose projektuose, skirtuose socialinę atskirtį patiriantiems nedirbantiems asmenims; kitą asmens pateiktą informaciją, susijusią su galimybėmis ir kliūtimis jam integruotis į darbo rinką;

4.3. atlikęs asmens poreikių ir galimybių įvertinimą bei profiliavimą, organizuoja atvejo komandos susitikimą, kuriame apibūdina asmens situaciją (aptaria surinktą informaciją ir prieitas išvadas, atlikus pirminį asmens vertinimą, asmens poreikių ir galimybių įvertinimą bei profiliavimą);

4.4. bendradarbiaudamas su ilgą laiką nedirbančiu asmeniu, parengia Susitarimą, kuriame nurodomi jo ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti Paslaugos, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;

4.5. koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą, renka ir atvejo komandai teikia su jo įgyvendinimu, asmens pasiektais rezultatais dalyvaujant užimtumo didinimo programoje susijusią informaciją, taip pat rengia Susitarimo pakeitimo ir nutraukimo projektus;

4.6.  pasirašius Susitarimą, nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas, iki pradedant teikti Paslaugas, suorganizuoja asmens susitikimą (-us) su vykdant Susitarimą numatytų teikti Paslaugų teikėjais;

4.7. nustatęs ir (ar) gavęs informaciją, kad Susitarimas nevykdomas jame nustatyta tvarka ir (ar) kad asmuo yra nepasirengęs darbo rinkai, teikia siūlymą atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;

4.8. pateikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant užimtumo didinimo programoje;

4.9.  pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos;

4.10. tikrina socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, analizuoja įvykių aplinkybes bei priežastis;

4.11. suveda informaciją SPIS sistemoje apie asmens dalyvavimą pilotiniame projekte.

5. Pavaduoja kitą skyriaus specialistą tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

6. Sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam  už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

7. Dalyvauja komisijų, sprendžiančių užimtumo didinimo problemas, darbe.

8. Skyriaus vedėjui  teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.