Visos veiklos sritys  >

 

Strateginio planavimo ir finansų skyrius


El. paštas: finansai@alytus.lt
Antanas Butkevičius, vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 150, mob. tel. 8 620 24 321
El. paštas: antanas.butkevicius@alytus.lt
Kabinetas: 430
Angelė Skrodenienė, vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 148, mob. tel. 8 620 24 324
El. paštas: angele.skrodeniene@alytus.lt
Kabinetas: 404
Diana Dumbliauskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: diana.dumbliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 405
Raimonda Dirsienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 152, mob. tel. 8 620 68 021
El. paštas: raimonda.dirsiene@alytus.lt
Kabinetas: 432
Jolita Majauskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 148
El. paštas: jolita.majauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 404
Romualda Poškevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 152, mob. tel. 8 620 24 732
El. paštas: romualda.poskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 432
Sonata Asadauskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 182
El. paštas: sonata.asadauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 401
Palmyra Stankevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 149
El. paštas: palmyra.stankeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 405
Mindaugas Vaikšnoras, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 182, mob. tel. 8 686 12 741
El. paštas: mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt
Kabinetas: 401

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 31d.

įsakymu Nr. DP-115-(4.26)                                            

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  STRATEGINIO PLANAVIMO IR FINANSŲ  SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos  Strateginio planavimo ir finansų skyriaus veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus (toliau – skyrius) statusą, pagrindinius uždavinius ir funkcijas, teises, darbo organizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Darbo kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, kitų valstybės institucijų norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

3. Skyrius yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – administracija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.

4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Alytaus miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyrius".

5. Skyrius turi savo blanką su rekvizitais.

6. Skyriaus adresas: Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus.

 

II. SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

7.1. planuoti savivaldybės plėtrą ir veiklą;
7.2. įgyvendinti savivaldybės finansų politiką;

7.3.  organizuoti miesto savivaldybės biudžeto sudarymą, vykdymą ir biudžeto lėšų apskaitą;

7.4. administruoti žemės nuomos mokestį;
7.5. teikti duomenis valstybės suteiktos pagalbos registrui;
7.6. parengti savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

8. Siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

8.1. organizuoja Alytaus miesto plėtros strateginio plano rengimą, atnaujinimą ir atlieka priežiūrą;

8.2. dalyvauja rengiant Alytaus regiono plėtros planą, atnaujinimą, teikia priemonių įgyvendinimo ketvirtines ataskaitas;

8.3. dalyvauja rengiant nacionalines strategijas ir atskirų ministerijų bendrus veiklos planus ir programas, rengia ir teikia prašomas ataskaitas;

8.4. koordinuoja savivaldybės planų, programų rengimą ir įgyvendinimą;

8.5. koordinuoja ir rengia savivaldybės administracijos metinius veiklos planus ir ataskaitas;

8.6. rengia savivaldybės strateginius veiklos planus (trimečius) ir metines veiklos ataskaitas;

8.7. rengia savivaldybės susisiekimo, švietimo kultūros, sporto, socialinės ir gyvenamosios   infrastruktūros plėtros planą ir kontroliuoja jo įgyvendinimą;

 8.8. rengia savivaldybės investicijų planus (trimečius) ir ataskaitas;

8.9. teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriams, įstaigoms ir organizacijoms metodinę pagalbą bei konsultacijas strateginio planavimo, valstybės investicijų programos lėšų planavimo ir ataskaitų rengimo bei veiklos (rezultatų) vertinimo klausimais;

8.10. kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę informaciją, apibūdinančią savivaldybės socialinę, ekonominę ir aplinkosauginę padėtį.    

8.11. nagrinėja, analizuoja ir rengia savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų projektą, organizuoja  ir kontroliuoja jo vykdymą;

8.12. rengia biudžeto programų pagal lėšų šaltinius (valstybės savivaldybei perduotoms funkcijoms vykdyti,  specialiųjų programų, mokinio krepšelio ir kitoms savivaldybės reikmėms bei suvestinį)  pajamų ir išlaidų projektus;

8.13. vadovaudamasis patvirtintu biudžetu ir ketvirčių paskirsta, sudaro pajamų ir išlaidų sąrašą;

8.14 finansuoja savivaldybės institucijas ir įstaigas, nurodytas tarybos patvirtintame savivaldybės biudžete, neviršydamas bendros savivaldybės tarybos patvirtintos asignavimų sumos;

8.15. tvarko savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų (pagal lėšų šaltinius, funkcijas ir ekonominę klasifikaciją) apskaitą ir  vykdo atskaitomybę;

8.16. rengia savivaldybės biudžeto ataskaitą: kiekvieną mėnesį, ketvirtį tikrina asignavimų valdytojų pateiktų ataskaitų duomenis, Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir periodiškumu priima, analizuoja ir sudaro miesto biudžeto mėnesio, ketvirčio ir metines ataskaitas, tinklo, etatų ir kontingento ataskaitą ir nustatytu laiku pateikia Finansų ministerijai;

8.17. rengia raštus ministerijoms ir biudžetinėms įstaigoms įvairiais biudžeto sudarymo ir vykdymo klausimais;

8.18. teikia pasiūlymus dėl papildomų biudžeto lėšų skyrimo;

8.19. tvarko savivaldybės biudžeto planinių rodiklių pakeitimų ir tarpusavio atsiskaitymų su valstybės biudžetu apskaitą;

8.20. nagrinėja biudžetinių įstaigų ir organizacijų finansavimo paraiškas  ir sudaro suvestinę;

8.21. nagrinėja biudžetinių įstaigų ir organizacijų prašymus tikslinti biudžetą;

8.22. derina sprendimų dėl sąmatų tikslinimo projektus;

8.23.  tvarko valstybinės žemės nuomos mokesčio ir  skolų apskaitą;

 8.24. teikia reikiamą informaciją valstybės pagalbos registrui apie suteiktą nereikšmingą pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims;

8.25. analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų lėšų panaudojimą;

8.26. konsultuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus biudžeto sudarymo ir apskaitos klausimais;

8.27. nagrinėja asmenų prašymus suteikti žemės, žemės nuomos ir gyventojų pajamų mokesčių lengvatas;

8.28. rengia tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją ir dalyvauja, savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose;

8.29. tvarko  savivaldybės biudžeto paskolų apskaitą;

8.30. rengia bankams raštus dėl sąskaitų atidarymo ir uždarymo;

8.31. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį paskirti, veikloje;

8.32. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus dokumentų bylas saugoti į savivaldybės administracijos archyvą; 

 8.33. teikia  informaciją  pagal skyriaus kompetenciją;

8.34. analizuoja įsiskolinimus ir ataskaitas apie skolų limitų vykdymą ir esant reikalui teikia išvadas;

8.35. nagrinėja metodinę medžiagą, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, raštus, korespondenciją, norminiais aktais padarytus pakeitimus taiko savo veikloje;

8.36. sudaro skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

8.37. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje pagal skyriaus kompetenciją;

8.38. parengia savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

8.39. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

9.1. atstovauti savivaldybes administracijai skyriaus kompetencijos klausimais;

9.2. savo iniciatyva gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų visą informaciją ir dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

9.3. reikalui esant, tikrinti teikiamų duomenų ir dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

9.4. teikti savivaldybės ir administracijos vadovams pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

9.5. skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias jam nustato Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

11. Skyriaus vedėjas organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą pats arba per skyriaus vedėjo pavaduotojus.

12. Skyriaus vedėjo pavaduotojas, atsakingas už savivaldybės plėtros ir veiklos  strateginį planavimą:

12.1. koordinuoja skyriaus specialistų, atsakingų, už integruoto planavimo  ir finansavimo modelio diegimo metodinį vadovavimą, savivaldybės plėtros ir veiklos planavimą, analizę ir žemės nuomos mokesčio administravimą, 

12 administracijos direktoriui pavedus pavaduoja skyriaus vedėją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikių tarnybinių komandiruočių metu.

13. Skyriaus pavaduotojas atsakingas, už biudžeto sudarymą, vykdymą ir apskaitą:

13.1. koordinuoja skyriaus specialistų, atsakingų už savivaldybės biudžeto  finansinių išteklių planavimą, koordinavimą, paskirstymą, planinių duomenų kontrolę, savivaldybės biudžeto lėšų judėjimo apskaitos tvarkymą, tiesioginį paskirstymą ir kontrolę,  savivaldybės  biudžeto ir savivaldybės iždo apskaitos pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus  tvarkymą, savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų sudarymą, savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje nustatytais terminais pateikimą;

13.2. administracijos direktoriui pavedus pavaduoja skyriaus vedėją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikių tarnybinių komandiruočių metu.

 

V. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

14. Skyrius panaikinamas arba pertvarkomas savivaldybės tarybos sprendimu.

15. Atleidus skyriaus vedėją, likvidavus ar pertvarkius skyrių, jo valdomas (naudojamas) savivaldybės turtas perduodamas administracijos direktoriaus nurodymu kitam asmeniui arba administracijos padaliniui.

16. Turtui perduoti administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Ji surašo turto perdavimo aktą dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas atleidžiamam skyriaus vedėjui. Akte pateikiamas buhalterinėje apskaitoje esantis skyriaus valdomas (naudojamas) turtas, nurodant jo likutinę vertę. Aktą tvirtina administracijos direktorius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Nuostatai keičiami ar papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.