Aušra Vansauskienė

socialinių išmokų specialistė
Telefonas: 8 (315) 56 668
El. paštas: ausra.vansauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 6

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos  direktoriaus
20 10 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. P-75

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ  IŠMOKŲ  SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l.Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas (toliau - specialistas) yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis užmokestį iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams skirtų lėšų.

II.PASKIRTIS

2.Specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

III.VEIKLOS SRITIS
 
3.Specialisto veiklos sritis - socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.
 
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI


4.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
5.Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą.
6.Gebėti:
6.1.savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.2.analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai    priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
6.3.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
7.Mokėti:
7.1.valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus be išvadas;
7.2.dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu;
7.3.anglų kalbą pažengusio vartotojo Bl lygiu.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

8.Užtikrindamas socialinių išmokų ir kompensacijų, kitos socialinės paramos skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą:
8.1.priima asmenų (pareiškėjų) prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams skyrimo bei rengia sprendimus jų mokėjimui;
8.2.priima asmenų (pareiškėjų) prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo bei rengia išvadas dėl mokinių nemokamo  maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;
8.3.registruoja asmenis bei jų prašymus socialinėms išmokoms gauti socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) ir automatizuotos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;
8.4.tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir patvirtina juos;
8.5.rengia paklausimus ar atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais;
8.6.rengia dokumentus dėl išmokų vaikams skyrimo Europos Sąjungos šalyse gyvenantiems  asmenims;
8.7.priima asmenų dokumentus, susijusius su vienkartinių pašalpų išmokėjimu žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms išmokoms skirti;
8.8.priima iš asmenų dokumentus, susijusius su valstybės finansinės paramos suteikimu artimiesiems užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką ir materialinės pagalbos teikimu Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus minėtai finansinei paramai gauti;
8.9.priima dokumentus iš motinų, pagimdžiusių, išauginusių ir gerai išauklėjusių septynis ir daugiau vaikų, Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms gauti ir parengia savivaldybės administracijos teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
8.1O.priima iš asmenų dokumentus dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms kompensacijoms gauti;
8.11.priima dokumentus išmokų vaikams įstatyme numatytoms vienkartinėms išmokoms būstui įsigyti arba įsikurti, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus išmokoms skirti;
8.12.išduoda asmenims, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens gaunamas socialines išmokas, suteiktą kitą socialinę paramą;
8.13.konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimo klausimais;
8.14.renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas ir pateikia jas skyriaus vedėjui;
8.15.teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą, projektus.
9.Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos.
10.Pavaduoja kitą tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų ir vykdo jo funkcijas.
11.Dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių išmokų skyrimą, darbe.
12.Sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.
13.  Atlieka  kitas  Lietuvos  Respublikos   įstatymais   ir  kitais  teisės  aktais,  vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, pagal kompetenciją vykdo skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS

14. Specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.